nordiska

Terminologicentrum TNC avvecklat, föreningen Terminologifrämjandet bildad

Anna-Lena Bucher

Terminologicentrum TNC lades ner i december 2018 och den samlade kompetensen som fanns på TNC har splittrats. Privata aktörer som ägnar sig åt terminologiarbete har i dagsläget inte så lätt att hitta professionella terminologer att vända sig till. Mot den här bakgrunden kände vi före detta TNC:are att vi ville fortsätta framhålla TNCs grundläggande idé om vad terminologiarbete ska vara och vad det kan bidra till i samhället. Vi har därför bildat föreningen Terminologifrämjandet.

Moderne grønlændere og psykiatrisk terminologi

Arnaq Grove

I denne artikel beskrives tankerne med et projekt påbegyndt ved studiet i Oversættelse og Tolkning Ilisimatusarfik, Det Grønlandske Universitet i Nuuk. Projektet går ud på at lave et terminologisk arbejde med at fastlægge begreber ved at definere grønlandske fagtermer til psykiatrien. De skal indbyrdes stå i systematisk sammenhæng og tjene til at oversætte et udsnit af de danske psykiatriske fagtermer.

Tematiske og flerspråklige ordlister i naturfag

Marit Lunde, Lene Halvorsen & Rim Tusvik

I Norge finnes det mange elever som har et annet morsmål enn norsk, og som har rett til tospråklig fagopplæring. Tospråklig fagopplæring er opplæring i for eksempel naturfag på både morsmål og norsk. Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) fikk i oppdrag av Utdanningsdirektoratet å prøve ut om og hvordan man kan tilby en tospråklig fagopplæring i naturfag via nettbaserte tjenester. Bakgrunnen for dette oppdraget var at mange skoler og kommuner ikke klarer å få tak i tospråklige lærere. De nettbaserte tjenestene er en plattform med tospråklige læringsressurser og mulighet for undervisning av tospråklige nettlærere. Mange ord i naturfag kan være vanskelig å forstå for en del elever som er i en norskinnlæringsfase, og derfor utarbeider Naturfagsenteret tematiske ordlister til bruk i utviklingsprosjektet Fleksibel opplæring. Hovedmålgruppen for ordlistene er elever som har norsk som andrespråk og er i en norskinnlæringsfase, og lærere til denne elevgruppen.

Termbase til støtte for nordisk mobilitet

Ole Våge

Hva betyr urval på svensk, samordna opptak på norsk eller erhvervsakademiuddannelse på dansk? Og betyr yrkeshögskoleutbildning det samme i Sverige og Finland? Nordiske borgere som skal studere eller arbeide i et annet nordisk land, møter ofte på vanskelige fagbegreper på nabospråkene. Nå kan man søke på mange slike begreper i en fellesnordisk termbase.

Det svenska medicinska språket

Tom Pettersson

Det medicinska fackspråket används av många olika yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården och på biomedicinens område. Det svenska medicinska språket används i Finland inom läkar- och sjukskötarutbildningen, inom läkarföreningar och andra sammanslutningar samt på en- och tvåspråkiga sjukhus och hälsocentraler. Det är utsatt för påverkan från många håll, i vardagen starkt påverkat av finskan, inom vetenskapen av engelskan. Språkvårdande instanser i vårt land har framhållit betydelsen av att den medicinska svenska som används i Finland i så stor utsträckning som möjligt skall vara identisk med den medicinska svenskan i Sverige.

Nordterm 40 år

Anna-Lena Bucher

Det började med korrespondens mellan Gert Engel vid Handelshøjskolen i København och Einar Selander, den dåvarande föreståndaren vid Tekniska nomenklaturcentralen (TNC) i Sverige. Gert Engel föreslog att ”repraesentanter for de institutioner, der i Skandinavien arbejder med terminologi, blev samlet til et faelles seminar”. Det bestämdes att ett seminarium skulle förläggas i anslutning till TNCs årsmöte den 22 april 1976 och nästföljande dag skulle terminologiorganen ha principdiskussioner i seminarieform.

Något nytt nästan varje dag – mina erfarenheter som terminolog på TNC

Åsa Holmér

Som nykläckt språkkonsult från språkkonsultlinjen på Stockholms universitet blev jag 1982 erbjuden en ettårig projektanställning av Terminologicentrum TNC. Och på den vägen är det. 34 år! Varför? En del av svaret är att det systematiska tänkandet som kännetecknar terminologiarbete visade sig passa mig, en annan viktig del är att arbetet hela tiden är föränderligt.

Eurosystemet och svenskan

Eija Puttonen

Eurosystemet består av de nationella centralbankerna i de länder som har euron som valuta. Dessa euroländer bildar euroområdet och driver en gemensam penningpolitik under ledning av Europeiska centralbanken (ECB). En gemensam penningpolitik och banktillsyn fungerar inte utan en gemensam terminologi. Denna terminologi, som jag här har valt att kalla euroterminologi, skapas och byggs på kontinuerligt på engelska och de nationella språken av de 19 euroländerna och dokumenteras på ECB och i varierande grad av de nationella centralbankerna.

Denna parallellspråkighet innebär översättningar från och – i och med SSM – i ökad utsträckning även till engelska. För översättningarna svarar översättarna och jurist-lingvisterna på ECB i samarbete med de nationella centralbankernas översättare. På grund av stora volymer, snäva tidtabeller och knappa resurser kan emellertid inte alla översättningarna göras internt, utan mycket läggs ut på entreprenad. När översättningar måste tas fram snabbt av aktörer som är ovetande om varandra och varandras uppdrag, kan kvaliteten och den terminologiska konsekvensen bli lidande. Detta kan få oanade följder, eftersom konsekvens inte enbart krävs av språkliga och terminologiska skäl, utan också för att undvika feltolkningar och felaktiga budskap, vilka i värsta fall kan ha rättsliga konsekvenser eller skapa oro på finansmarknaden. Fakta- och språkgranskning är därför guld värd.

Sivut

Tilaa syöte RSS - nordiska