Projekti kiinteistö- ja rakennusalan keskeisen sanaston laatimiseksi

Sirpa Suhonen

Kiinteistö- ja rakennusalojen toimijat ovat vuosien mittaan laatineet useita sanastoja yhteistyössä Sanastokeskus TSK:n kanssa. Viimeisimpiä julkaisuja ovat Kiinteistöliiketoiminnan sanaston 2. laitos1 (2012) ja Eurooppalaisen kulttuuriperintöpolitiikan sanasto (2011). Nyt alojen keskeiset toimijat ovat huomanneet, että aiempien eri näkökulmista laadittujen aineistojen lisäksi tarvittaisiin sanasto, johon on koottu tärkeimmät yhteiset käsitteet, yhtenäistetty käsitteiden määritelmät ja sovittu yhteisistä termisuosituksista. Tällaisen sanaston laatimista varten on koottu yhteen aiemmin laadittuja sanastoja, vertailtu niiden päällekkäisyyksiä sekä yhteyksiä ontologioihin ja valittu uuteen sanastoon reilut 100 käsitettä.

Projektin tavoitteena on koota ja harmonisoida tai laatia käsitekuvaukset noin 100 keskeiselle kiinteistö- ja rakennusalojen käsitteelle. Käsitekuvaukset annetaan sanastossa suomeksi ja suomenkielisten suositettavien termien vastineet ruotsiksi ja englanniksi.

Projekti alkoi vuoden 2014 puolella aineiston kokoamisella ja karsimisella. Karsittavaa oli paljon, sillä tarkastelluissa sanastoissa ja muussa aineistossa oli yhteensä lähes 1300 käsitettä, joista siis jäljelle jäi reilut sata. Määrittelevä sanastotyö alkoi keväällä 2015, ja työryhmä on kokoontunut käsittelemään termejä ja määritelmiä kolme kertaa kevään aikana. Kokoukset jatkuvat syksyllä, ja sanaston on tarkoitus olla valmis keväällä 2016.

Sanaston aihealueita ovat muun muassa kiinteistönpito, kiinteistöpalvelut, rakentaminen ja rakennuttaminen, asunto-osakeyhtiöt, ympäristö- ja energiatehokkuus, rakennuksen tekniset järjestelmät ja kiinteistöliiketoiminta.

Valmis sanasto julkaistaan sekä PDF-muodossa Sanastokeskuksen sivuilla että osana TEPA-termipankkia (www.tepa.fi). Harmonisoidun käsitteistön käyttöönoton varmistamiseksi sanastotyön tulokset on tarkoitus tarjota myös käsiteltävien aiheiden kannalta keskeisimpien, Kansalliskirjaston Finto-palvelussa (finto.fi) julkaistujen ontologioiden käyttöön. Tällaisia ontologioita voisivat olla YSO - Yleinen suomalainen ontologia ja MAO/TAO - Museoalan ja taideteollisuusalan ontologia.

Sanaston ensisijaisena kohderyhmänä ovat kaikki kiinteistö- ja rakennusalojen toimijat ja osapuolet. Sanasto tukee myös kansalaisten itsenäistä tiedonhankintaa ja helpottaa asiantuntijoiden ja kansalaisten välistä viestintää.

Projektia rahoittaa ympäristöministeriö. RAKLI toimii koordinoijana, ja terminologisesta työstä vastaa Sanastokeskus. Projektin asiantuntijaryhmään osallistuvat myös ISS, Kiinko, Kiinteistöliitto, Rakennustieto, SOK ja Tilastokeskus.

1Kiinteistöliiketoiminnan sanastosta Sanastokeskuksen verkkosivustolla