Ympäristöterveydenhuollon valvonnan sanasto

Riina Kosunen

Sanastokeskus TSK on vuodesta 2008 yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira), Kuluttajaviraston ja Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) kanssa tehnyt työtä ympäristöterveydenhuollon valvonnan tiedonkeruun kehittämisprojektiin (Yhti) liittyvän käsitteistön selkeyttämiseksi.

Käsitteiden määrittelytyö on jaettu kahteen sanastoprojektiin, joista kumpikin on liittynyt Yhti-tietojärjestelmäprojektin eri vaiheeseen. Ensimmäisessä sanastoprojektissa (Yhti 1), joka käynnistyi vuonna 2008, rahoittajina olivat Valvira ja Kuluttajavirasto, ja siinä käsiteltiin ympäristöterveydenhuollon valvontakohteita. Toinen projekti (Yhti 2), jota rahoittivat Valvira ja Tukes, käynnistettiin vuoden 2011 alussa, ja sen kohteena olivat erityisesti tarkastuksissa kerättävät valvontatiedot.

Vuoden 2011 aikana Yhti 2 -sanastoprojektissa määriteltiin 67 valvontatietoon liittyvää käsitettä. Käsitteet yhdistettiin Yhti 1 -sanaston valvontakohdekäsitteisiin ja kokonaisuudesta muodostettiin julkaisu Ympäristöterveydenhuollon valvonnan sanasto – ohje valvontakohteisiin ja valvontatietoihin liittyvien termien käytöstä. Sanasto sisältää kaikkiaan 124 käsitettä, joille on annettu suomenkieliset termisuositukset ja joiden sisältö on kuvattu määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla. Termeille on myös annettu ruotsin- ja englanninkieliset vastineet.

Ympäristöterveydenhuollon sanastotyö

Ympäristöterveydenhuollolla tarkoitetaan toimia, joilla pyritään varmistamaan ihmisen elinympäristön terveellisyys ja turvallisuus. Ympäristöterveydenhuollon toimialoja ovat muun muassa terveydensuojelu-, kemikaali-, tupakka- ja kuluttajaturvallisuuslakien valvonta. Ympäristöterveydenhuollon valvontaa suorittavat kuntien terveystarkastajat, ja valvonnan ohjaus kuuluu keskushallinnon tasolla Valviralle ja Tukesille ja aluehallinnon tasolla aluehallintovirastoille.

Aiemmin ympäristöterveydenhuollon valvonnan tiedonkeruu oli hajanaista, sillä kukin kunta teki sitä omalla tavallaan. Tiedonkeruun kehittämisprojektissa toimintaa on pyritty yhtenäistämään. Tavoitteena on valtakunnallinen tietojärjestelmä, johon esimerkiksi eri kuntien terveystarkastajat tallentavat tarkastuksissa tekemistään havainnoista samat tiedot ja jonka avulla Valvira ja Tukes voivat tarkastella tehtyjä tarkastuksia kokonaisuutena. On myös tarkoitus, että valvontaviranomaiset kirjaavat toimijan, esimerkiksi tietyn kuluttajapalvelun tarjoajan, tiedot tietojärjestelmään vain kerran, ja muut kyseisiä tietoja tarvitsevat ja niihin oikeutetut viranomaiset käyttävät jo kirjattuja tietoja. Näin pyritään vähentämään päällekkäistä työtä ja varmistamaan tietojen oikeellisuus.

Tietojärjestelmäkehityksessä tarvitaan valvonnan eri toimialojen ja tasojen sekä tietojärjestelmäkehittäjien yhteinen näkemys järjestelmässä käsiteltävistä tiedoista. Yhti 1- ja Yhti 2 -sanastoprojekteissa on pyritty juuri laatimaan tiedoille – tai niiden takana oleville käsitteille – yhteisiä ja yhtenäisiä määritelmiä.

Yhti 2 -sanastoprojektiryhmässä oli edustajia Valvirasta, Tukesista, sosiaali- ja terveysministeriöstä ja Espoon seudun ympäristöterveydestä. Ryhmässä oli asiantuntemusta terveydensuojelu-, tupakka-, kemikaali- ja kuluttajaturvallisuusvalvonnan alalta.

Aiempi sanasto ajantasaiseksi

Yhti 2 -sanastoprojektin aluksi tarkistettiin vuonna 2010 julkaistun Yhti 1 -sanaston ajantasaisuus. Tässä yhteydessä todettiin muun muassa, että Yhti 1 -sanastossa määritellystä käsitteestä tuoteturvallisuusvalvonta (”kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuuden valvonta”) oli vuonna 2011 voimaantulleen kuluttajaturvallisuuslain myötä alettu käyttää kattavampaa termiä kuluttajaturvallisuusvalvonta. Myös termi kuluttajapalvelus oli ajanmukaistunut muotoon kuluttajapalvelu.

Elintarvikevalvonta vs. ympäristöterveydenhuollon valvonta

Ympäristöterveydenhuollon Yhti-tietojärjestelmäprojekti on kulkenut hiukan elintarvikevalvonnan Kuti-tietojärjestelmäprojektin jäljessä. Ympäristöterveydenhuollon valvonnan sanaston pohjana ja mallina onkin ollut elintarvikevalvonnan tietojärjestelmän kehittämistä varten Eviralle laaditut Kuti 1- ja Kuti 2 -sanastot ja niistä muodostettu Elintarvikevalvonnan sanasto – ohje valvontakohteisiin ja valvontatietoihin liittyvien termien käytöstä, joka julkaistiin vuonna 2010.

Ympäristöterveydenhuollon valvonnan sanastossa on runsaasti Elintarvikevalvonnan sanaston kanssa yhteisiä käsitteitä niin valvontakohteita kuin valvontatietojakin käsittelevissä luvuissa. Joissakin tapauksissa elintarvikealalla ja ympäristöterveydenhuollon alalla käsite on sama mutta termi eri.

Ympäristöterveydenhuollossa ei esimerkiksi puhuta lainkaan uusintatarkastuksesta vaan ainoastaan seuranta- tai jälkitarkastuksesta. Erojakin käsitteistöissä toki on. Esimerkiksi elintarvikepuolen omavalvonnassa käytetään valvontatietolomaketta, ympäristöterveydenhuollon puolella ei. Myös hallinnolliset pakkokeinot ovat aloilla erilaiset: elintarvikevalvonnassa kyseeseen tuleva haltuunotto tai (elintarvikkeen) hävittämistä koskeva päätös eivät ole käytössä ympäristöterveydenhuollon valvonnassa.

Näytteenotto ja mittaus

Yhti 1-projektissa määriteltyjen käsitteiden ja Elintarvikevalvonnan sanaston valvontatietokäsitteiden lisäksi Yhti 2 -projektissa oli tarpeen määritellä muun muassa näytteenottoon ja mittaukseen liittyviä käsitteitä. Pohdittavana oli esimerkiksi, ovatko käsitteet uusintanäyte ja korvaava näyte sama vai eri asia. Käsiteanalyysissa tultiin siihen tulokseen, että kaikkia korvaavia näytteitä voitaneen pitää uusintanäytteinä, mutta kaikki uusintanäytteet eivät ole korvaavia näytteitä; käsitteet ovat käsitejärjestelmän eri ulottuvuuksissa. Toisekseen näitä termejä käytetään eri valvonta-aloilla, uusintanäytettä muun muassa talousveden ja sisäilman valvonnassa ja korvaavaa näytettä uimaveden valvonnassa.

uusintanäyte
sv förnyat prov n; omprov n
en repeat sample
näyte, joka otetaan uudelleen samasta kohteesta kuin aiemmin, mikäli aiemmin otetun näytteen analysointi osoittaa, ettei kohde täytä vaatimuksia tai mikäli aiempi näytteenotto tai näytteen analysointi on epäonnistunut

Uusintanäytteitä otetaan muun muassa talousveden ja sisäilman laadun valvonnassa.

korvaava näyte
sv ersättande prov n
en replacement sample
näyte, jolla korvataan aiemmin otettu näyte
Termiä korvaava näyte käytetään muun muassa uimavesinäytteiden yhteydessä. Lyhytkestoisen saastumisen aikana uimavedestä otettu seurantakalenterin mukainen näyte, jonka mikrobiologinen laatu on huonontunut, voidaan jättää huomiotta ja korvata näytteellä, joka otetaan viikon kuluessa saastumisen päättymisestä.

Markkinoilta poistaminen = palautusmenettely?

Paljon työtä vaati käsitteiden markkinoilta poistaminen, markkinoille luovuttamisen kieltäminen, palautusmenettely ja takaisinveto sisältöjen selvittäminen ja niiden välisten erojen hahmottaminen.

Jos tuote havaitaan kuluttajaturvallisuusvalvonnassa virheelliseksi tai vaaralliseksi, se voidaan  ”poistaa pelistä” kolmessa jakeluketjun eri kohdassa. Ensinnäkin tuote voidaan vetää pois jo ennen kuin se pääsee markkinoille, kuten tukku- tai vähittäismyyntiin. Jos tuote on jo päässyt markkinoille, vaikkapa kauppojen hyllyille, se voidaan poistaa sieltä. Kolmas mahdollisuus on, että tuotetta on jo ehditty myydä kuluttajille ja se täytyy saada pois heidän hallustaan. Terminologin mielestä olisi loogista, että ensimmäistä tapausta kutsuttaisiin markkinoille luovuttamisen kieltämiseksi, toista markkinoilta poistamiseksi ja kolmatta vaikkapa ”kuluttajilta poistamiseksi”.

Kuitenkin nk. tuotteiden akkreditointi- ja markkinavalvonta-asetuksessa (EY N:o 765/2008) käytetään termiä markkinoilta poistaminen merkityksessä ”kaikki toimenpiteet, joiden tarkoituksena on estää toimitusketjussa olevan tuotteen asettaminen saataville markkinoilla”. Tämän katsotaan kattavan sekä eston päästää tuotetta markkinoille että eston pitää kaupan jo markkinoille ehtineitä tuotteita. Suomenkielinen termi ei ainakaan terminologin mielestä kuvaa markkinoille päästämisen estämistä, mutta kun termi on EY-asetuksen myötä levinnyt käyttöön, ei sen muuttamiseen haluttu sanastoprojektissa ryhtyä.

Termi palautusmenettely taas voi maallikon mielestä viitata yhtä hyvin tuotteiden vetämiseen pois kauppojen hyllyiltä kuin kuluttajille jo ehtineiden tuotteiden palauttamiseenkin. Edellä mainitussa EY-asetuksessa palautusmenettelylle annettu määritelmä tukee tätä: palautusmenettely (sv: återkallelse, en: recall) = ”kaikki toimenpiteet, joiden tarkoituksena on saada loppukäyttäjien saataville jo asetetut tuotteet takaisin”. Suomessa palautusmenettely-termi on kuitenkin jo vakiintunut käyttöön siinä suppeammassa merkityksessä, että pyydetään kuluttajia palauttamaan heille myydyt tuotteet. Näin ollen alussa mainituista neljästä termistä muodostui sanastoon vain kaksi termitietuetta:

markkinoilta poistaminen
sv tillbakadragande
en withdrawal; withdrawal from the market
toimenpiteet, joiden tarkoituksena on estää toimitusketjussa olevan tuotteen asettaminen saataville markkinoilla

Markkinoilta poistaminen kattaa sekä eston saattaa tuotetta markkinoille että eston pitää kaupan tai luovuttaa jo markkinoille ehtineitä tuotteita. Markkinoilta poistaminen kohdistuu tyypillisesti tuotteen maahantuojaan sekä tukku- ja vähittäismyyjiin.
Toimija voi ryhtyä markkinoilta poistamiseen myös oma-aloitteisesti.

palautusmenettely; takaisinveto (kuluttajaturvallisuusvalvonta)
sv återkallelse
en recall
toimenpiteet, joiden tarkoituksena on saada loppukäyttäjien hallussa olevat tuotteet takaisin

Kuluttajaturvallisuusvalvonnan työnjaon mukaisesti takaisinveto on lähes yksinomaan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) käytössä oleva toimenpide. Takaisinveto saattaisi kuitenkin tulla kyseeseen myös lelujen, kynttilätuotteiden ja kosmetiikan paikallisessa valvonnassa.
Toimija voi ryhtyä palautusmenettelyyn tai takaisinvetoon myös oma-aloitteisesti.

Kielten termit kuvaaviksi

Myös termien ruotsin- ja englanninkielisiä vastineita oli tarpeen pohtia.  Sanastotyön kuluessa todettiin esimerkiksi, että elintarvikelaissa on käytetty teettämisuhasta termiä threat of performance at the defaulter’s expense ja keskeyttämisuhasta termiä threat of suspension. Lausuntokierroksella saadun palautteen mukaan sanan threat käyttö tällaisessa yhteydessä voi antaa käsitteestä väärän mielikuvan, ikään kuin kyseessä olisi jonkinlainen ehkä kouriintuntuvakin ”uhkaus” eikä juridinen toimenpide.

Lausuntokierrokselta saadun palautteen perusteella näille termeille päädyttiinkin luomaan uudet englanninkieliset vastine-ehdotukset:

teettämisuhka
sv hot n om tvångsutförande
en notice of enforced compliance
rather than: threat of performance at the defaulter’s expense
hallinnollisen pakkokeinon tehoste, jolla valvontaviranomainen määrää jonkun tekemään jotain sen uhalla, että tekemättä jätetty työ tehdään laiminlyöjän kustannuksella

Englanniksi teettämisuhasta on suositettavaa käyttää termiä ”notice of enforced compliance”, vaikka esimerkiksi elintarvikelain (23/2006) englanninkielisessä käännöksessä on käytetty termiä ”threat of performance at the defaulter’s expense”. Jälkimmäinen termi, jossa on käytetty sanaa ”threat”, voi esimerkiksi englantia äidinkielenään puhuvalle antaa käsitteestä väärän mielikuvan (”uhkaus” tms.).

keskeyttämisuhka
sv hot n om avbrytande
en notice of enforced suspension
rather than: threat of suspension

hallinnollisen pakkokeinon tehoste, jolla valvontaviranomainen määrää jonkun jättämään tekemättä jotain sen uhalla, että työnteko tai muu toiminta keskeytetään tai laitteen tai muun esineen käyttö estetään

Englanniksi keskeyttämisuhasta on suositettavaa käyttää termiä ”notice of enforced suspension”, vaikka esimerkiksi elintarvikelain (23/2006) englanninkielisessä käännöksessä on käytetty termiä ”threat of suspension”. Jälkimmäinen termi, jossa on käytetty sanaa ”threat”, voi esimerkiksi englantia äidinkielenään puhuvalle antaa käsitteestä väärän mielikuvan (”uhkaus” tms.).

Sanasto saatavilla

Ympäristöterveydenhuollon valvonnan sanasto julkaistiin tammikuussa 2012 Sanastokeskuksen verkkosivustolla ja tullaan kevään aikana julkaisemaan TEPA-termipankissa.

Toivottavaa on, että käyttäjät ja tarvitsijat löytävät sanaston ja hyödyntävät sitä toiminnassaan, olipa se tietojärjestelmän kehittämistä, varsinaista valvontatyötä, valvonnan ohjausta, tiedottamista tai kääntämistä.

Ympäristöterveydenhuollon valvonnan tietojärjestelmäkehityshanke jatkuu kahden ensimmäisen osaprojektin jälkeen Yhti 3 -hankkeella eli alue- ja keskushallinnon käyttöliittymien suunnittelulla. Nähtäväksi jää, onko sanastotyö tarpeen myös tähän projektiin liittyen.