Työelämän palvelut uusiksi ja termit selviksi – Sanastotyön sovittaminen työ- ja elinkeinopalvelujen uudistukseen ja digitalisaatioon

Mari Suhonen

Digitalisaation myötä sanastotyö on tullut julkisessa hallinnossa aiempaa tutummaksi. Sanastotyön yhdistäminen käytännön tietojärjestelmäkehitykseen, käsite- ja tietomallinnukseen ja säädösvalmisteluun on kuitenkin vielä uutta eikä itsestäänselvää. Usein käy niin, että erikoisalansa sanastoa tekemään kootut asiantuntijat huomaavat vasta sanastotyöpajan keskustelussa sanastotyön hyödyllisyyden ja tarpeellisuuden ja havahtuvat samalla siihen, että sanastotyötä olisi pitänyt tehdä jo paljon aikaisemmassa vaiheessa – silloin, kun termeihin ja ehkä käsitteisiinkin oli vielä mahdollista vaikuttaa eikä niihin perustuvaa mallia tai säädöstä oltu lyöty lukkoon.

TE Digi -hankkeen sanastotyössä vuonna 2017 Sanastokeskus pääsi osallistumaan sekä säädösvalmistelun että mallinnuksen käsitteiden arviointiin ja valmisteluun. Tässä artikkelissa pohditaan hankkeen kokemuksia digitalisaatioon ja säädösuudistuksiin liittyvästä sanastotyöstä.

TE Digi -hankkeen sanastotyö aloitettiin vuonna 2017, ja se on toistaiseksi luonnosvaiheessa. Siksi sanastosta ei ole saatavilla julkista versiota. Tässä tekstissä esitetyt termit ja muut käsitteiden tiedot ovat viimeisimmästä sanastoluonnoksesta.

Käsitteet Suomesta ja maailmalta

Maakuntauudistuksessa Suomeen perustetaan uusi hallinnon taso ja malli julkisten palvelujen järjestämiseksi. Työ- ja elinkeinopalvelujen järjestämisvastuu siirtyy valtiolta maakunnille. Lähivuosina muodostetaan myös uusi työmarkkinoiden ekosysteemi työelämän yhteisöille, ihmisille, palveluille ja teknologioille.

Työmarkkinoiden ekosysteemille kehitetään TE Digi -hankkeessa sen tarvitsema digitaalinen palvelualusta, Työmarkkinatori. Lisäksi hankkeessa tuotetaan maakunnille palveluratkaisu asiakkuuksien hallinnoimiseksi ja palvelutuotannon järjestämiseksi, seuraamiseksi ja ohjaamiseksi. Kehittämistyö on osa hallituksen Työvoimahallinnon uudistaminen työllistymistä tukevaksi -kärkihankkeen toimenpidekokonaisuutta.

Vuosina 2016–2019 toteutettavassa TE Digi -hankkeessa tarvitaan terminologista sanastotyötä, jotta uudistuksessa voidaan sopia ja käyttää yhtenäisiä termejä ja käsitteitä. ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) tilasi tätä sanastotyötä Sanastokeskukselta vuonna 2017.

TE Digi -hankkeen sanastotyössä kohdattiin monia ilmiöitä, jotka liittyvät hallinnon mullistukseen ja palvelujen digitalisointiin. Uusien ja uudistettavien työvoimapalveluja ohjaavien säädösten termejä päästiin TE Digi -hankkeessa kommentoimaan jo valmisteluvaiheessa, ja näitä kommentteja päätyikin työ- ja elinkeinoministeriön kasvupalveluja selvittävän sanastohankkeen käsiteltäviksi. Toinen sanastotyön hyödynnettävyyden kannalta merkittävä asia oli, että Työmarkkinatorin suunnitteluun päästiin osallistumaan jo palvelualustan käsitemallin laatimisen ja pilotoinnin aikaan.

Työmarkkinatorin suunnitteluun ja testaamiseen liittyviä käsitteitä pohdittiin useista näkökulmista. Käsitteiden ja termien tulee esimerkiksi sopia yhteen eurooppalaisten järjestelmien ja luokitusten kanssa. Työmarkkinatorissa hyödynnetään Taitojen/osaamisen, pätevyyksien ja ammattien eurooppalaista luokitusta (ESCO-luokitus), ja siinä pitää ottaa huomioon eurooppalaisen työnvälitysverkoston EURESin tietomääritysten käsitteet.

Erityisen tärkeää julkisiin palveluihin liittyvässä ja semanttista yhteentoimivuutta tukevassa sanastotyössä on myös eri hallinnonalojen yhteisten käsitteiden huomiointi. Julkisen hallinnon Ydinsanastoryhmä (YSR) on luonut toiminnallaan perustaa julkisen hallinnon sanastotyöprosessille ja määritellyt eri hallinnonaloille yhteisiä käsitteitä. Näistä esimerkiksi erilaisten toimijoiden määritelmiä ja termisuosituksia hyödynnettiin TE Digin sanastotyössä käsitejärjestelmien laatimisessa.

Moni julkisen hallinnon taho on laatinut hiljattain tai laatii parhaillaan terminologista sanastoa. Työmarkkinatorissa tarvitaan muun muassa työaikaan ja palkkaan liittyviä käsitteitä, ja näitä saatiin Kansallisen tulorekisterin perustamishankkeen julkaisemasta Palkkahallinnon sanastosta. Osaamiseen ja koulutukseen liittyvien käsitteiden tietoja puolestaan löytyi Sanastokeskus TSK:n ja opetus- ja kulttuuriministeriö koordinoiman opetus- ja koulutussanaston luonnoksesta.

Kaikkia työelämän käsitteitä ei kuvata säädöksissä tai muissa viranomaisten teksteissä. Työmarkkinatoria tulevaisuudessa käyttävien työnhakijoiden kannalta kiinnostavaa on esimerkiksi se, minä viikonpäivinä tarjottava työ tehdään. Tätä varten sanastoon luonnosteltiin määritelmä ja termisuositus viikonlopputyö-käsitteelle, jota ei löytynyt valmiina käytössä olevista lähteistä.

Työelämän muuttuvia termejä ja käsitteitä

Työ on luonnollisesti keskeinen peruskäsite työ- ja elinkeinopalveluissa. Se on myös hyvä esimerkki työ- ja elinkeinopalvelujen tulevista muutoksista. Sen sijaan, että työtä ajateltaisiin vain työpaikkojen, työnantajien ja työntekijöiden kannalta, pyritään sanastossa ottamaan huomioon yhteiskunnassamme yleistyvät toisenlaiset työn tekemisen ja tarjoamisen muodot, kuten lyhyet toimeksiannot ja yrittäjyys. Tietenkin vain siinä määrin kuin tulevaisuuden ennakointi on tällä hetkellä mahdollista ja järkevää sanastotyössä.

Samaan aikaan TE Digi -hankkeen sanastotyön kanssa työ- ja elinkeinoministeriössä on tehty uusiin kasvupalvelujen säädöksiin liittyvää sanastotyötä. Muun muassa työ-käsitettä on hyödynnetty ja muokattu molempien sanastotyöryhmien yhteistyönä. Toistaiseksi työn määritelmänä on ”tehtävien ja velvollisuuksien kokonaisuus, jota toimija hoitaa työnantajan lukuun tai työllistäessään itse itsensä”.

Työ-käsitettä on tarvittu useiden TE Digi -hankkeen käsitteiden määritelmissä. Esimerkiksi työilmoitus on työntarjoajan tekemä ilmoitus yhdestä tai useammasta avoimesta työstä. Työilmoituksella voidaan ilmoittaa esimerkiksi palvelussuhteessa, toimeksiantosuhteessa tai yrittäjänä tehtäväksi tarjottavasta työstä.

Monille tutuin työilmoitus lienee työpaikkailmoitus, jolla haetaan työntekijää palvelussuhteeseen eli joko työsuhteeseen tai virkasuhteeseen. Työpaikkailmoituksen lisäksi sanastotyössä tunnistettiin tarpeellisiksi toimeksiantoilmoitus, jolla haetaan toimijaa toimeksiantosuhteeseen, ja yrittäjäilmoitus, jolla yrittäjä hakee yritykselleen jatkajaa. Työilmoitus-käsite luotiin tähän sanastoon, koska työpaikkailmoitukseen, toimeksiantoilmoitukseen ja yrittäjäilmoitukseen pitää voida viitata yhdellä yläkäsitteellä ja sille piti sopia termisuosituskin.

Sanastotyöstä laajaa yhteistyötä

Työssä tuli kartoitettua sanastotyön yhteydet moniin digitalisaatioon liittyviin aineistoihin ja toimintoihin. Työ osoitti jälleen kerran, että julkisen hallinnon sanastoyhteistyö on erittäin tärkeää ja toimii hyvin silloin, kun eri toimijat ovat tietoisia toistensa sanastotyöstä ja voivat reagoida toistensa palautteeseen nopeasti. Esimerkiksi yhteistyö työ- ja elinkeinoministeriön kasvupalvelujen sanastotyön kanssa osoittautui toimivaksi, koska osa yhteisistä käsitteistä voitiin käsitellä joustavasti molemmissa sanastotyöryhmissä.

Valmiita sanastoja kannattaa luonnollisesti hyödyntää oman käsitteistön pohjana, kuten tässä hyödynnettiin Palkkahallinnon sanastoa. Koska Palkkahallinnon sanastoa ei tehdä nyt aktiivisesti, TE Digin sanastotyössä herääviä kysymyksiä ja työelämäpalvelujen näkökulmasta johtuvia muutosten tarpeita käsitteisiin ei voitu ratkaista yhdessä saman tien, vaan ne jäivät muistiin odottamaan. Sanastotyön vastuutahoja ja yhteisten käsitteiden käsittelyn toimintamallia tarvitaan, jotta palautteet ja kysymykset saadaan käsiteltyä nopeasti eikä eri sanastoihin jää turhaan erilaisia versioita samasta käsitteestä.

Tietomallinnuksen ja digitaalisten palveluiden kehittämisen yhteyttä sanastotyöhön kannattaa myös kehittää edelleen. Tämä on tarpeellista siksi, että samoja käsitteitä ja termejä voitaisiin käyttää yhtenevästi eri tilanteissa. Muuten viestintä ja tiedonsiirto kärsivät. Jos käsitteen sisältöä on tarpeen kuvata eri kohderyhmille, kuten ammattilaisille tai palvelua käyttäville kansalaisille, eri tavalla ja antaa eri tilanteisiin antaa erilaisia termisuosituksia, on tärkeää huomioida yhteisesti sovittu käsitteen sisältö ja tunnistaa samaan käsitteeseen viittaavat termit.

Kun on kyse aihealueista, joiden käsitteitä käytetään laajasti eri yhteyksissä, sanastotyötä ei aina kannata tehdä vain yhdessä työryhmässä alusta loppuun, vaan yhteisten käsitteiden käyttäminen ja kehittäminen vaatii monenlaista yhteistyötä. Tämän yhteistyön kehittämiseksi tehdään jo töitä julkisessa hallinnossa.

Kirjoittajasta:
Mari Suhonen on Sanastokeskuksen terminologi.

Lisää uusi kommentti

Filtered HTML

  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.