Terminologian suuntautumisvaihtoehto Vaasan yliopiston Teknisen viestinnän maisteriohjelmaan

Suvi Isohella, Niina Nissilä, Anita Nuopponen & Nina Pilke

Vaasan yliopistossa aloitettiin filosofisen ja teknillisen tiedekunnan yhteinen Teknisen viestinnän maisterikoulutusohjelma vuonna 2012. Ohjelmaan haetaan joko viestintätieteiden tai tietotekniikan pääaineopiskelijaksi, ja sen opinnoissa yhdistetään viestintätieteiden, tietotekniikan sekä kauppatieteiden opintoja. Koulutusohjelmasta valmistutaan pääaineesta riippuen filosofian tai kauppatieteiden maisteriksi.

Syksyllä 2014 koulutusohjelmassa alkaa uusi terminologian suuntautumisvaihtoehto, joka tuo mukaan ohjelmaan kieliasiantuntijuuden. Suuntautumisvaihtoehto mahdollistaa kieltä pääaineenaan tai perus- ja aineopintojen verran lukeneiden opiskelijoiden tai jo työelämässä olevien hakeutumisen koulutusohjelmaan. Kieli voi olla äidinkieli tai muu kieli. Suuntautumisvaihtoehdon on tarkoitus antaa kieliaineiden opiskelijoille mahdollisuus lisätä asiantuntijuuttaan teknisen viestinnän ja terminologian alalla ja näin tarjota vaihtoehto perinteisille kääntäjän ja opettajan ammatteihin suuntaaville opinnoille. Suuntautumisvaihtoehto antaa valmiuksia työuralle monikielisissä ja kansainvälisissä ympäristöissä niin erilaisissa teknisen viestinnän ammateissa, monikielisen viestinnän tehtävissä, terminologian asiantuntijatehtävissä kuin projekti- ja koordinaatiotehtävissäkin. Koulutuksessa yhdistyvät kielet, viestintätieteet, tietotekniikka ja kauppatieteet, ja opiskelijat valmistuvat filosofian maistereiksi pääaineenaan soveltava kielitiede. Uudesta suuntautumisvaihtoehdosta vastaa viestintätieteiden yksikkö, mutta myös pohjoismaisten kielten yksikkö tulee osallistumaan koulutusyhteistyöhön. Yhteistyö myös muiden kieliaineiden kanssa on jatkossa mahdollista.

Terminologinen työ on tärkeää, olipa sitten kyse yksityisestä tai julkisesta sektorista, eikä sen tarve rajaudu vain teknisille aloille. Kieliasiantuntijoiden ja teknisen viestinnän ammattitaitoon kuuluu olennaisena osana erikoisalojen yksi- tai monikielisten termistöjen ja käsitteistöjen kartoittamiseen, analysoimiseen, muodostamiseen, selkeyttämiseen, määrittelyyn ja välittämiseen liittyvien menetelmien osaaminen. Nämä menetelmät pohjautuvat terminologiseen perus- ja soveltavaan tutkimukseen. Vaasan yliopisto on edennyt suomalaisista yliopistoista pisimmälle erikoiskielten käsitteisiin, termeihin ja termistöihin keskittyvässä terminologisessa tutkimuksessa ja siihen perustuvassa opetuksessa. Se tarjoaa ainoana yliopistona Suomessa terminologiaopin sivuaineopinnot, jotka aloitettiin vuonna 1987 ja muutettiin myöhemmin terminologian ja teknisen viestinnän sivuaineeksi.

Teknisen viestinnän maisterikoulutusohjelmalla on myös jo historiaa, sillä se pohjautuu viestintätieteiden ja tietotekniikan laitosten vuonna 1996 aloittamaan koulutusohjelmaan, joka vuoteen 2012 saakka kattoi sekä kandidaatti- että maisteriopinnot. Koulutusohjelmalla on entuudestaan tiiviit yhteydet työelämään, ja niitä tullaan hyödyntämään myös terminologian suuntautumisvaihtoehdon opetuksessa ja tutkimuksessa. Osana opetusta järjestetään yritysvierailuja ja vieraileviksi luennoitsijoiksi kutsutaan esimerkiksi teknisen viestinnän liike-elämän edustajia. Lisäksi opetuksessa huomioidaan myös opiskelijoiden mahdolliset olemassa olevat työelämäyhteydet: opintojen aikana heitä kannustetaan tekemään teknisen viestinnän ja terminologia-alan projekteja ja opinnäytetöitä omiin organisaatioihinsa. Terminologian suuntautumisvaihtoehto toteutetaan suurelta osin verkko-opetuksena, mikä mahdollistaa joustavan etäopiskelun. Opetuksessa on tarkoitus korostaa erityisesti opiskelijaryhmien sisäistä vertaisoppimista ja hyödyntää monipuolisesti opiskelijoiden jo hankkimaa kielitaitoa.

Lisää tietoa koulutusohjelmasta Anita Nuopposelta (anita.nuopponen@uva.fi) ja Teknisen viestinnän maisteriohjelman kotisivuilta (www.uva.fi/tevi/)

Kirjoittajasta:
Suvi Isohella toimii yliopisto-opettajana Vaasan yliopiston viestintätieteiden yksikössä.
Niina Nissilä toimii tutkijatohtorina Vaasan yliopiston pohjoismaisten kielten yksikössä.
Anita Nuopponen toimii professorina Vaasan yliopiston viestintätieteiden yksikössä.
Nina Pilke toimii professorina Vaasan yliopiston pohjoismaisten kielten yksikössä.