Termiharava

Terminfossa 3/2013 Termiharava-palstalla kerrottiin opetus- ja kulttuuriministeriön sanastohankkeen tuloksia. Tällä kertaa esittelemme esimerkkien avulla Patentti- ja rekisterihallituksessa (PRH) tehtyä sanastotyötä.

PRH:n sanastotyö alkoi Sanastokeskuksen koulutuksen ja konsultoinnin tukemana vuoden 2011 alkupuolella. Sanastotyöryhmään koottiin PRH:n asiantuntijoita eri aihealueilta ja ryhmä on kokoontunut työstämään PRH:ssa käytettävää käsitteistöä terminologin johdolla noin kuukauden välein pidettävissä kokouksissa. Kuten opetus- ja kulttuuriministeriön sanastotyö, myös PRH:n sanastotyö on osa julkisen hallinnon yhteistä sanastotyötä, jonka tulokset kerätään paitsi organisaation omaan käyttöön, niin myös JHSMeta-palveluun (www.jhsmeta.fi), jotta työn tulokset olisivat kaikkien käytettävissä ja niitä voitaisiin käyttää tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kehittämiseen.

Seuraavien käsitteiden määrittelyyn on vaikuttanut myös osana Euroopan komission Interoperability solutions for European public administrations -hanketta laadittu Core Business Vocabulary, jonka tavoitteena on parantaa semanttista yhteentoimivuutta EU-maiden julkisen hallinnon järjestelmien välillä.

yhteisö
Yhteisö on julkisen tehtävän, taloudellisten tai aatteellisten päämäärien tai elämänmuodon perusteella kokonaisuuden muodostava yhteenliittymä. Yhteisöön kuuluu pääsääntöisesti enemmän kuin yksi henkilö tai oikeushenkilö. Myös yhden henkilön osakeyhtiö on yhteisö.

yhdistys
Yhdistys on julkisen tehtävän tai aatteellisten päämäärän perusteella kokonaisuuden muodostava yhteisö. Yhdistys voi olla aatteellinen, julkisoikeudellinen tai taloudellinen yhdistys. Lisäksi yhdistykset voivat olla rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä. Vuonna 2013 kaupparekisteriin on merkittynä vain yksi taloudellinen yhdistys.

aatteellinen yhdistys
Aatteellinen yhdistys on tiettyä aatteellista tarkoitusta varten perustettu yhdistys. Aatteellinen yhdistys voi harjoittaa yhdistyslain mukaista taloudellista toimintaa.

rekisteröimätön yhdistys
Rekisteröimätön yhdistys on yhdistys, jota ei ole merkitty yhdistysrekisteriin ja joka ei ole oikeushenkilö. Rekisteröimättömän yhdistyksen puolesta tehdystä toimesta aiheutuneesta velvoitteesta vastaavat toimeen osallistuneet tai siitä päättäneet henkilökohtaisesti ja yhteisvastuullisesti. Rekisteröimätön yhdistys ei voi saada nimiinsä oikeuksia tai tehdä sitoumuksia.

rekisteröity yhdistys
Rekisteröity yhdistys on yhdistys, joka on merkitty yhdistysrekisteriin ja joka on oikeushenkilö.

oikeussubjekti
Oikeussubjekti on taho, joka voi saada oikeuksia ja jolla voi olla velvollisuuksia.

oikeushenkilö
Oikeushenkilö on oikeussubjekti, joka ei ole ihminen.

itsenäinen säätiö
Itsenäinen säätiö on oikeushenkilö, joka perustuu määriteltyyn tarkoitukseen luovutettuun omaisuuteen, jota hallinnoidaan ja käytetään sääntöjensä määräämällä tavalla. Itsenäinen säätiö syntyy rekisteröinnillä säätiörekisteriin. Itsenäisillä säätiöillä ei ole omistajia. Nykyisin säätiö-sanalla viitataan ensisijaisesti itsenäisiin säätiöihin. Itsenäisten säätiöiden lisäksi on olemassa epäitsenäisiä säätiöitä kuten rahastoja. Epäitsenäisiä säätiöitä ei ole merkitty säätiörekisteriin.

yhtiö
Yhtiö on oikeushenkilö, jonka yksi tai useampi oikeussubjekti perustaa liiketoiminnan tai muun taloudellisen toiminnan harjoittamista varten.

avoin yhtiö
Avoin yhtiö on yhtiö, jossa omistus jakautuu yhtiöosuuksiin ja jossa kaikki yhtiömiehet vastaavat henkilökohtaisesti yhtiön velvoitteista.

kommandiittiyhtiö
Kommandiittiyhtiö on yhtiö, jossa omistus jakautuu yhtiöosuuksiin ja jossa on vastuunalaisia ja äänettömiä yhtiömiehiä. Vastuunalainen yhtiömies vastaa henkilökohtaisesti kommandiittiyhtiön velvoitteista ja äänetön yhtiömies vain sijoittamallaan panoksella.

osakeyhtiö
Osakeyhtiö on yhtiö, jossa omistus jakautuu osakkeisiin ja jossa osakkeiden omistajat eivät vastaa henkilökohtaisesti yhtiön velvoitteista.

osuuskunta
Osuuskunta on jäsentensä taloudenpitoa tai elinkeinoa palveluillaan tukeva oikeushenkilö, jonka velvoitteista jäsenet eivät vastaa henkilökohtaisesti. Osuuskunta syntyy rekisteröinnillä kaupparekisteriin.

henkilö
Henkilö on oikeussubjekti, joka on ihminen.

yksityinen elinkeinonharjoittaja
Yksityinen elinkeinonharjoittaja on elinkeinotoimintaa yksin harjoittava henkilö.

yritys
Yritys on elinkeinotoimintaa harjoittava yhteisö tai yksityinen elinkeinonharjoittaja.

organisaatiomuoto
Organisaatiomuoto on ammatin- tai liikkeenharjoittajan tai yhteisön oikeudellinen muoto.

yhteisömuoto
Yhteisömuoto on yhteisön organisaatiomuoto.

yritysmuoto
Yritysmuoto on yrityksen organisaatiomuoto. Tietojärjestelmien välisessä tiedonsiirrossa yritysmuodon sijaan suositellaan käytettäväksi organisaatiomuotoa.