Termiharava

vaarallinen jäte
Ongelmajätettä on ryhdytty kutsumaan toukokuussa voimaan astuneen uuden jätelain myötä vaaralliseksi jätteeksi. Uusi termi kuvaa paremmin sitä, että tällainen jäte voi aiheuttaa vaaraa terveydelle ja ympäristölle.

Vaarallinen jäte -termi myös vastaa monissa muissa kielissä käytössä olevia termejä: farligt avfall n ruotsiksi, hazardous waste englanniksi, déchets m pl dangereux ranskaksi ja gefährlicher Abfall m saksaksi.

vaaratiedote
Lakimuutosten myötä on tulossa myös toinen termimuutos, sillä hätätiedote on muuttumassa vaaratiedotteeksi (ruots. varningsmeddelande).

Vaaratiedote on viranomaisen antama tiedote, jonka tarkoitus on varoittaa kansalaisia vaarallisesta tapahtumasta ja antaa toimintaohjeita. Vaaratiedote voidaan antaa, jos se on välttämätöntä väestön varoittamiseksi, silloin kun vaarallisen tapahtuman seurauksena voi aiheutua ihmisille hengen- tai terveysvaara taikka vaara merkittävälle omaisuuden vaurioitumiselle tai tuhoutumiselle. Vaaratiedote välitetään väestölle tiedoksi radiossa ja tarvittaessa lisäksi televisiossa. Vaaratiedote on välitettävä väestölle viivytyksettä.

Hallitus antoi huhtikuussa eduskunnalle esityksen vaaratiedotelaista. Vaaratiedotelain on tarkoitus astua voimaan kesäkuussa 2013.

digital signage
Englanninkielisellä digital signage- tai digital information display -termillä viitataan yleensä julkisissa tiloissa oleviin digitaalisiin, sisällöltään useimmiten etäohjattuihin näyttöihin, joilla näytetään mainoksia, viihdettä, opasteita tai erilaista ajankohtaista tietoa.

Käsitteelle ei ole vakiintunut suomenkielistä termiä, mutta sitä kutsutaan yleisesti digitaaliseksi kyltitykseksi. Ruotsiksi käsitteestä on käytetty termiä digital skyltning ja saksaksi digitale Beschilderung f.

Yksittäisiä näyttöjä kutsutaan niiden käyttötarkoituksen mukaan esimerkiksi infonäytöiksi, opastenäytöiksi, aikataulunäytöiksi tai mainosnäytöiksi.