Kirjallisuutta

Vierasnimikirja

Jukka K. Korpelan laatima Vierasnimikirja antaa käytännön ohjeita vierasperäisten nimien kirjoittamisesta. Kirja jakaantuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa on vieraskielisiin nimiin liittyviä aiheenmukaisia ohjeita. Ohjeissa esimerkiksi kerrotaan, miten nimet pitäisi kirjoittaa, ääntää, taivuttaa ja aakkostaa. Ohjeita annetaan myös fonteista ja merkkien kirjoittamisesta tietokoneella.

Vierasnimikirjan toisessa osassa on kielikohtaisia tietoja yli 80 kielestä. Kustakin kielestä annetaan lyhyt kuvaus sekä kerrotaan esimerkiksi, mitä kirjaimistoa kyseisessä kielessä käytetään (kuten kyrillistä), mitä lisämerkkejä kielessä on (kuten ranskassa è, é ja ê tai puolassa ł ja ź) ja mitä erityisiä ongelmia kyseiseen kieleen saattaa liittyä suomenkielisen kirjoittajan kannalta.

Kirjan lopussa on nimiluettelo, joka koostuu tavallisimmista vierasnimistä. Nimiluettelossa annetaan myös vaihtoehtoisia kirjoitusmuotoja ja joissain tapauksissa kerrotaan ääntämys ja taivutettu muoto.

Vierasnimikirjan voi tilata 36 euron hintaan Julkaisijan verkkokaupasta osoitteesta www.julkaisija.fi.

Jukka K. Korpela: Vierasnimikirja
RPS-yhtiöt, Helsinki 2012. 222 s. ISBN 978-952-5001-14-3

Kielenhuollon käsikirja

Katariina Iisan, Hannu Oittisen ja Aino Piehlin laatimasta Kielenhuollon käsikirjasta on ilmestynyt seitsemäs, laajennettu ja päivitetty painos. Varsinkin tekstilajeja käsittelevää lukua on laajennettu ja siihen on otettu mukaan uusia esimerkkejä.

Kirja sisältää kirjoittajaa askarruttavia ongelmakohtia oikeinkirjoituksesta vaativan asiakirjan laatimiseen. Käsikirjan sisältö on jaettu selkeisiin kokonaisuuksiin, joissa käsitellään muun muassa lyhenteitä, välimerkkejä, isoa ja pientä alkukirjainta, yhdyssanoja, nimien kirjoittamista, lauseenvastikkeita ja samanmuotoisuutta eli symmetriaa. Selkeä jäsentely ja kattava hakemisto auttavat lukijaa löytämään vastaukset kieltä koskeviin kysymyksiin. Kirjassa on runsaasti ohjeita havainnollistavia esimerkkejä.

Kielenhuollon käsikirja on tarkoitettu käytännön apuneuvoksi kaikille kirjoittajille. Kirja noudattaa kielitoimiston kantaa niissä asioissa, joista on annettu suosituksia. Ohjeet on pyritty kirjoittamaan yleiskielen sanoin.

Kielenhuollon käsikirjan voi ostaa kirjakaupoista noin 50 euron hintaan.

Katariina Iisa, Hannu Oittinen & Aino Piehl: Kielenhuollon käsikirja
Yrityskirjat, Helsinki 2012. 432 s. ISBN 978-952-6601-20-5

Asylum and Migration Glossary 2.0

Euroopan muuttoliikeverkosto on julkaissut muuttoliikeaiheisesta sanastosta Asylum and Migration Glossary: A Tool for Better Comparability toisen, päivitetyn painoksen.

Euroopan muuttoliikeverkosto on Euroopan unionin jäsenvaltioissa toimivista kansallisista yhteyspisteistä sekä kansallisten verkostojen jäsenistä koostuva tutkimus- ja tiedonvaihtoverkosto. Sanaston tarkoituksena on yhtenäistää termien käyttöä ja määritelmiä, jotta EU:n jäsenvaltiot voivat paremmin vertailla kansallisia tilanteitaan ja kokemuksiaan.

Sanaston 2. painos sisältää reilut 300 käsitettä, joille on annettu englanninkieliset määritelmät tai selitteet sekä termit lähes kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Toiseen painokseen on lisätty uusia käsitteitä ja joitain määritelmiä on korjattu. Tärkeimpinä lähteinä on käytetty EU:n direktiivejä ja muita EU-asiakirjoja.

Sanasto on julkaistu PDF-tiedostona Euroopan muuttoliikeverkoston suomalaisella sivustolla osoitteessa http://www.emn.fi/files/536/EMN_Glossary_2.0_(January_2012).pdf. Kansainvälisillä EMN-verkkosivustolla voi käyttää myös sanaston verkkoversiota http://emn.intrasoft-intl.com/Glossary/index.do.

Asylum and Migration Glossary: A Tool for Better Comparability 2.0
European Migration Network, Brussels 2012. 202 s. ISBN 978-92-79-21366-3

Teaching and Learning Terminology

Amparo Alcinan toimittama Teaching and Learning Terminology sisältää viisi englanninkielistä ja kaksi ranskankielistä artikkelia eri kirjoittajilta.

Artikkelit käsittelevät terminologian opettamista ja oppimista eri näkökulmista: terminologian teorian tai teorioiden opettamista, terminografian metodiikan ja käytännön opettamista sekä terminologiaan liittyvän tekniikan opettamista. Esimerkiksi terminografian opetusta pidetään olennaisena osana kääntäjäkoulutusta. Terminologian tekniikka taas liittyy esimerkiksi tekstikorpuksiin, termitietokantoihin ja internetin hakukoneisiin.

Artikkeleissa myös kerrotaan, miten opetusmetodi on kehittymässä opettamisesta oppimiseen. Opettamisessa opettaja on keskipisteessä ja tarjoaa kaiken tiedon, jonka opiskelija vain ottaa vastaan. Oppimisessa opiskelija on keskiössä ja hän on itse vastuussa oppimisprosessistaan, jolloin opettajan tehtävänä on mahdollistaa opiskelijan pääsy tiedon äärelle.

Kirjan lopussa on hakemisto, johon on koottu artikkeleissa esiintyviä hakusanoja. Kirjan voi tilata kirjakaupoista noin 120 euron hintaan.

Amparo Alcina (toim.): Teaching and Learning Terminology. New strategies and methods
John Benjamins, Amsterdam 2011. 157 s. ISBN 978-90-272-0254-3

Samarbetet ger resultat: från begreppskaos till överenskomna termer

Anu Ylisalmi on toimittanut vuoden 2011 Nordterm-päivien julkaisun NORDTERM 17. Samarbetet ger resultat: från begreppskaos till överenskomna termer. Rapport från Nordterm 2011.

Kirja sisältää Nordtermin seminaariesityksiin perustuvat artikkelit sekä Nordterm-kokouksessa esitetyt puheenvuorot. Seminaarin teeman ”Yhteistyöllä tuloksiin: käsitekaaoksesta termisuosituksiin” mukaisesti monet kirjan artikkelit kertovat, millaista yhteistyötä eri alojen asiantuntijoiden, kuten terminologien ja erikoisalojen ammattilaisten, välillä on tehty ja millaisia tuloksia tällaisessa yhteistyössä on saavutettu. Esimerkiksi professori Rute Costa Lissabonin uudesta yliopistosta esitteli terminologien, kääntäjien ja juristien välistä yhteistyötä termi- ja tekstitietokannan luomiseksi Portugalin parlamentille.

Julkaisussa on artikkeleja pohjoismaisilla kielillä sekä muutama suomen- ja englanninkielinen artikkeli.

NORDTERM 17 julkaistaan PDF-tiedostona aikanaan myös Nordtermin verkkosivustolla osoitteessa www.nordterm.net. Kirjajulkaisua voi tiedustella Sanastokeskus TSK:sta.

Anu Ylisalmi (toim.): NORDTERM 17. Samarbetet ger resultat: från begreppskaos till överenskomna termer. Rapport från Nordterm 2011
Sanastokeskus TSK, Helsinki 2012. 274 s. ISBN 978-952-9794-29-4