Sanastokeskuksen uusia sanasto- ja ontologiahankkeita

Riina Kosunen, Tuula Kuoppala & Mari Suhonen

Sanastokeskuksessa on käynnistynyt vuoden 2011 alussa edellisvuodesta jatkuvien hankkeiden lisäksi uusia sanasto- ja ontologiahankkeita. Hankkeiden aihealueiden kirjo on monipuolinen: laajakaistayhteydet, kiinteistöliiketoiminta, ympäristöterveydenhuolto ja työelämän eri osa-alueet.

Laajakaistasanastohanke

Vuoden 2010 lopussa Suomessa oli kaikkiaan 3,2 miljoonaa laajakaistaliittymää. Tilastotietojen mukaan suomalaiset kuuluvatkin Euroopan innokkaimpien internetin käyttäjien joukkoon. Uusien teknisten palvelujen hankkiminen, käyttöönotto ja käyttö ei ole kuitenkaan aina peruskäyttäjille ongelmatonta, sillä esimerkiksi eri palveluntarjoajien palveluiden vertailu voi olla hankalaa, kun palvelujen ominaisuudet ja niiden merkitys käytön kannalta eivät ole entuudestaan tuttuja. Tällaisessa tilanteessa määrittelevä sanasto esimerkkeineen voi auttaa. Selkeä viestintä vähentää väärinymmärryksiä ja ennaltaehkäisee ongelmatilanteita.

Laajakaistakäsitteistön selvittämiseksi on Sanastokeskuksessa käynnistetty vuoden alussa sanastoprojekti, jonka tavoitteena on tuottaa peruskäyttäjille suunnattu, arviolta 60 käsitteen laajakaistasanasto. Sanastossa pyritään selvittämään keskeisimpien laajakaistakäsitteiden merkitystä määritelmien ja huomautusten avulla, sekä antamaan suosituksia suomenkielisistä termeistä. Suomenkielisten termien vastineet kootaan sanastoon myös ruotsiksi ja englanniksi.

Sanastoa tehdään kuluvan kevään aikana osana Tietotekniikan termitalkoita, mutta syksyllä projekti jatkaa erillisrahoituksella tehtävänä Sanastokeskuksen sanastoprojektina. Projektin työryhmässä on mukana laaja joukko alan toimijoita. Hankkeen rahoittavat Elisa, liikenne- ja viestintäministeriö, TeliaSonera ja Viestintävirasto. Sanaston on tarkoitus valmistua loppuvuodesta 2011.

Kiinteistöliiketoiminnan sanastohanke

Kiinteistoliiketoiminnan sanasto julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2001. Sanasto laadittiin Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLIn aloitteesta. Nyt, kymmenen vuotta myöhemmin, on tullut tarve päivittää sanasto muun muassa lainsäädännön muuttumisen vuoksi. Noin 100 käsitteen tarkistamisen ja päivittämisen ohella sanastoon lisätään tarvittavin osin noin 30–50 uutta käsitettä. Lisättävät uudet käsitteet liittyvät muun muassa kiinteistösijoittamiseen sekä ajankohtaiseen ympäristö- ja energiatehokkuuteen.

Sanastohanketta koordinoi Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto Rakli ry ja Sanastokeskus vastaa terminologisen työn tekemisestä. Hankkeessa on Raklin asiantuntijoiden lisäksi mukana laaja joukko kiinteistöalan toimijoita sekä Sanastokeskuksen terminologi. Sanastoa työstetään alakohtaisissa työryhmissä aihealue kerrallaan.

Kiinteistöalan toimijoille suunnattu sanasto antaa suosituksia suomenkielisistä termeistä ja selvittää määritelmien ja huomautusten avulla sitä, missä merkityksessä termejä voidaan käyttää. Termivastineet kootaan myös englanniksi, ja lisäksi määritelmät ja huomautukset käännetään englanniksi. Sanaston on tarkoitus valmistua vuoden 2011 lopussa.

Ympäristöterveydenhuollon valvonnan sanastohanke

Vuonna 2009 Sanastokeskus julkaisi yhteistyössä muun muassa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran ja Kuluttajaviraston kanssa laaditun YHTI 1 -sanaston (Ympäristöterveydenhuollon valvontakohderekisterin sanasto – Valvontakohteet). Sanastossa määriteltiin ympäristöterveydenhuollon valvonnan tietojärjestelmäkehitystyössä tarpeellisiksi todettuja käsitteitä. Aihepiirinä olivat terveydensuojelu-, tupakka-, kemikaali- ja tuoteturvallisuusvalvonnan toiminta, toimijat ja toimipaikat.

Tammikuussa 2011 käynnistettiin YHTI 1 -sanastohankkeen jatkoprojekti. Valviran ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin tilaamassa YHTI 2 -sanastohankkeessa täydennetään vuonna 2009 valmistunutta sanastoa muilla ympäristöterveydenhuollon valvontaan ja sitä tukevaan tietojärjestelmään (YHTI) liittyvillä käsitteillä. Tällä kertaa mukaan tulee muun muassa näytteenottoon ja mittaukseen sekä valvontasuunnitelmien toteutumiseen ja raportointiin liittyviä käsitteitä.

Työsuojelurahaston ontologiahanke

Helmikuussa 2011 Sanastokeskus aloitti uuden ontologian rakentamisen Työsuojelurahaston toimeksiannosta. Projektissa Työsuojelurahaston rahoittamien hankkeiden asiasanat lisätään Terveyden ja hyvinvoinnin ontologiaan (TERO). Projektissa käsitellään pääasiassa suomenkielisiä asiasanoja.

Työsuojelurahasto rahoittaa työelämän tutkimus-, kehitys- ja tiedotustoimintaa, joka parantaa työyhteisöjen toiminnan turvallisuutta ja tuottavuutta. Työsuojelurahaston ontologian kohderyhmänä ovat ensisijaisesti työelämän eri osa-alueiden ja viestinnän asiantuntijat, jotka käsittelevät alan aineistoja omassa työssään ja levittävät aiheeseen liittyvää tietoa niin kansalaisille ja työpaikoille kuin työelämän ammattilaisille ja yhteiskuntamme päättäjillekin.

Ontologiatyön yleisenä tavoitteena on esittää tietoa tietystä käsitteistöstä niin, että ihmisen lisäksi myös kone pystyy hyödyntämään käsitteisiin liittyvää tietoa. Ontologiat soveltuvat aineistojen semanttisen kuvailun, tiedonhaun ja tiedonsiirron tueksi sekä käytettäviksi erilaisissa semanttisen webin sovelluksissa. Koska Työsuojelurahaston asiasanoilla täydennetään olemassa olevaa TERO-ontologiaa, vältetään päällekkäistä työtä lähialojen ontologioiden teossa ja pystytään toisaalta selvittämään käsitteistön käytön erot ja yhtäläisyydet eri toimialoilla.

Ontologiatyöhön osallistuu asiantuntijaryhmä, jossa on mukana kohdealan edustajat sosiaali- ja terveysministeriöstä, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksesta, Työsuojelurahastosta, Työterveyslaitoksesta ja Työturvallisuuskeskuksesta sekä Sanastokeskuksen terminologeja käsiteanalyysin ja ontologiatyön asiantuntijoina. TSR-ontologian on tarkoitus valmistua vuoden 2012 alussa.