Maksukäsitteet uudistuvat

Mari Suhonen

Pankkien asiakkaat ovat viime aikoina saaneet tutustua uusiin maksamiseen liittyviin ilmiöihin. Moni päivittäin tehtävä maksamista vaativa toiminto on saanut samalla uuden nimen. Eniten uutta opettelemista lienee aiheuttanut korttimaksamisen uudistuminen yhtenäisen euromaksualueen eli SEPAn sekä SEPA-kortin käyttöönoton myötä. Myös uuden maksupalvelulain voimaanastuminen toukokuun 2010 alussa uudisti pankkitermistöä. Lailla pantiin täytäntöön Suomessa osa niin kutsutun maksupalveludirektiiviin (2007/64/EY) säännöksistä, ja se kumosi vanhan suomalaisen tilisiirtolain (821/1999).

Debit ja credit

SEPA-kortti helpottaa monin tavoin maksamista: se on sirukortti, jota kortinhaltija voi käyttää maksamiseen tai rahan nostamiseen käteisautomaatista missä tahansa yhtenäisen euromaksualueen maassa. Kortin pitäisi olla turvallisempi käyttää ja tulla yhtenäisellä euromaksualueella myös käyttäjälleen edulliseksi, koska se mahdollistaa maksamisen suoraan omalta pankkitililtä ilman lisäkuluja kotimaan ulkopuolella. Uudistuksen nurjana puolena on se, että sen myötä päätettiin SEPA-kortin maksamiseen käytettävien ominaisuuksille nimet, jotka eivät vastaa vanhan suomalaisen pankkikortin toimintojen nimityksiä eivätkä ole selkeää suomen kieltä. Siksi esimerkiksi suomalainen pankkiautomaatti pyytää käyttäjää valitsemaan debitin tai creditin tuttujen pankki- tai luotto-termien sijaan.

Pankki- ja rahoitussanastotyöryhmä pohti pitkään ja hartaasti suomen- ja ruotsinkielisiä termisuosituksia SEPA-korttien uusille ominaisuuksille. Pankkikortista ja pankki-toiminnosta on  uuden kortin yhteydessä luovuttava, koska pankkikortti on eri tuote. Omakielisistä ja läpikuultavista termeistä haaveiltiin, mutta sopivan lyhyttä sanaa ei löydetty korvaamaan debit-sanaa. Toisaalta debit-sanasta ei voida Suomessa luopuakaan täysin, koska debit- ja credit-sanoja halutaan käyttää maksamisen laitteissa koko Euroopassa. Lopulta päädyimme antamaan sanastossa muutaman termivaihtoehdon. Kun kortinkäyttäjä haluaa veloitettavan pankkitiliään, hän käyttää kortin debit-ominaisuutta. Sen debit-synonyymiä käytetään paikoissa, joissa on vähän tilaa tekstille, kuten pankkiautomaatissa tai maksupäätteessä. Samaan toimintoon voidaan viitata myös tiliveloitusominaisuus-termillä, jos haluaa avata käsitettä suomenkielisemmin. SEPA-korttiin liittyvää luottoa käyttäessään henkilö voi puhua luotto-ominaisuudesta, mutta hänen täytyy osata valita automaatilla ja maksupäätteellä credit.

debit-ominaisuus; debit; tiliveloitusominaisuus
sv    debitfunktion; debit; debiteringsfunktion
SEPA-kortin ominaisuus, jota käytettäessä veloitetaan SEPA-korttiin liitettyä pankkitiliä
        Debit-ominaisuus vastaa muuten kotimaista pankkikorttiominaisuutta, mutta debit-ominaisuutta
        voi käyttää maksamiseen siihen liitetyltä pankkitililtä koko yhtenäisellä euromaksualueella,
        kun taas pankkikorttia voi käyttää ainoastaan Suomessa.

luotto-ominaisuus; credit-ominaisuus; credit
sv    kreditfunktion; creditfunktion; credit
SEPA-kortin ominaisuus, jota käytettäessä veloitetaan SEPA-korttiin liittyvää luottoa

Maksupalvelusopimukset

Maksupalveludirektiivissä ja maksupalvelulaissa on määritelty useita maksupalveluihin liittyviä käsitteitä. Samoihin aikoihin suomalaisen maksupalvelulain kanssa Ruotsissa astui voimaan lag om betaltjänster (2010:751), jossa on käsitelty suunnilleen samat käsitteet. Pankki- ja rahoitussanaston suomenkieliset termisuositukset perustuvat maksupalvelulain ja maksupalveludirektiivin suomenkielisen käännöksen termeihin, koska nämä käsitteet on pääsääntöisesti hyväksytty käyttöön myös suomalaisissa pankeissa. Ruotsinkielisiä termisuosituksia varten on tutkittu Suomen maksupalvelulain ja maksupalveludirektiivin ruotsinkieliset käännökset sekä Ruotsin lag om betaltjänster. Lisäksi termejä on tutkittu Suomessa toimivien pankkien suomen- ja ruotsinkielisistä palvelujen ehdoista ja niiden pohjana olevista Finanssialan Keskusliiton malliehdoista. Englanninkielisiä vastineita on puolestaan etsitty ensisijaisesti englanninkielisestä maksupalveludirektiivistä ja eurooppalaisten alan toimijoiden WWW-sivustoilta sekä tarkistutettu alan englannin kääntäjillä.

Ohessa on Pankki- ja rahoitussanastossa julkaistuja uusia maksamisen käsitteitä. Maksusanastoa päivitetään edelleen, ja uusia ja päivitettyjä termejä ja määritelmiä julkaistaan lisää tämän vuoden aikana. Pankki- ja rahoitussanastoa julkaistaan osoitteessa www.tsk.fi/tsk/pankkisanasto/.

maksupalvelu
sv    betaltjänst
en    payment service
ammattimainen palvelu, jossa hoidetaan sovittuja maksamiseen liittyviä toimia

maksupalvelunkäyttäjä; maksupalvelun käyttäjä
sv    betaltjänstanvändare
en    payment service user
luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka maksupalveluntarjoajan kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella voi käyttää maksupalvelua maksajana tai maksunsaajana

maksupalveluntarjoaja
sv    betaltjänstleverantör
en    payment service provider
luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka tuloa tai muuta taloudellista hyötyä saadakseen ammattimaisesti tarjoaa maksupalveluja
         Tavallisin maksupalveluntarjoaja on pankki.

puitesopimus
sv    ramavtal n
en    framework agreement; framework contract
sopimus, jonka perusteella voidaan toteuttaa yksittäisiä tai peräkkäisiä maksutapahtumia
         Puitesopimus voi olla tilisopimus tai muu sopimus.

yksilöivä tunniste
ei: yksilöllinen tunniste
sv    unik identifikationskod
en    unique identifier
maksupalveluntarjoajan antama kirjain-, numero- tai merkkiyhdistelmä, joka yksilöi maksupalvelunkäyttäjän tai tämän maksutilin
        Yksilöivä tunniste voi olla esimerkiksi maksutilin numero.
        Maksupalveludirektiivissä käytetään suomenkielistä yksilöllinen tunniste -termiä, mutta se viittaa
        suomen kielessä eri asiaan kuin yksilöivä tunniste eikä sitä siksi tulisi käyttää.

tietojen antaminen pysyvällä tavalla
sv    lämnande n av information i varaktig form; lämnande n av information på ett varaktigt sätt
en    * giving information in a permanent manner
tietojen antaminen siten, että tietojen vastaanottaja voi tallentaa ja toisintaa ne muuttumattomina
         Tiedot voidaan antaa pysyvällä tavalla paperilla tai sähköisessä muodossa.

tiedonantovelvollisuus
sv    informationsskyldighet
en    disclosure obligation; notification obligation; obligation to provide information; obligation to disclose
maksupalveluntarjoajalle säädetty velvollisuus antaa maksupalvelunkäyttäjälle tiettyjä maksupalveluihin liittyviä tietoja
        Maksupalveluntarjoajalla voi olla tiedonantovelvollisuus muun muassa puitesopimuksesta,
        puitesopimuksen piiriin kuuluvasta maksutapahtumasta, erillistä maksutapahtumaa koskevasta
        sopimuksesta, erillisestä maksutapahtumasta sekä valuutanmuunnosta ja maksuvälineen
        käyttämisestä.

TI0211-bank-kaavio1b.jpg