Kuukauden termit – valtionhallinnon ajankohtaistermien julkaisupaikka

Niina Elomaa

Valtioneuvoston kanslian kielipalvelu julkaisee verkkosivuillaan (http://vnk.fi/toiminta/kielipalvelut/sanastot/fi.jsp) sanastoja ja ohjeita, termiselvityksiä ja käännösmuisteja. Sieltä löytyy esimerkiksi Lainsäädäntösanaston tuorein versio, mahdollisimman ajantasainen monikielinen luettelo valtion virastoista ja laitoksista, malli-ilmaisuja englanninkielisiin kirjeisiin, puheisiin ja vaikkapa konferenssiohjelmiin sekä jopa suomen- ja englanninkielisiä hallinnon tekstejä ja säädöksiä koottuna ja muokattuna suoraan käännösmuistiohjelmassa käytettävään muotoon.

Sivustolla julkaistaan myös PDF-muotoista sanastokoostetta nimeltä Kuukauden termit. Kuukauden termeissä annetaan suosituksia valtionhallinnon käännöstyössä esiin tulleista ajankohtaisista termeistä. Termit liittyvät valtioneuvoston työhön eri ministeriöiden hallinnonaloilla. Suomenkielisille termeille annetaan useimmiten vastineet sekä ruotsiksi että englanniksi, toisinaan mukana on muitakin kieliä kuten venäjä. 

Verkkosivuilla olevaan Kuukauden termit -tiedostoon on kertynyt vuosina 2012–2014 reilusti toistasataa käsitettä. Koosteen alussa on hakemisto kaikista sanaston termeistä. Alussa mainitaan myös uusimmat lisäykset. Sisältö on rakentunut niin, että uusimmat lisäykset ovat alussa ja vanhimmat termit tiedoston lopussa. Näin termit pysyvät aikajärjestyksessä, mutta erityisen tärkeää on säilyttää yhteen kuuluvien, samanaikaisesti selvitettyjen termien keskinäinen läheisyys. Esimerkiksi turvallisuusluokitusten kaikki neljä suojaustasoa (erittäin salainen, salainen, luottamuksellinen ja käyttö rajoitettu) säilyvät sanastossa peräkkäin.

PDF-tiedostosta pystyy helposti hakemaan termejä, ja hakutoiminnolla löytyvät myös muut kuin omina tietueinaan olevat termit. Lisätietokentissä on nimittäin usein annettu myös muita käsitteeseen liittyviä termejä vastineineen. Esimerkiksi vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman pääulottuvuudet mainitaan lisätietokentässä kolmella kielellä, samoin useita diplomaattisten pakotteiden lajeja. 

Kuukauden termeissä julkaistavia termejä selvittävät valtioneuvoston kanslian kieliasiantuntijat, mutta termien laadinnassa on usein mukana myös muiden ministeriöiden kääntäjiä ja tarvittaessa substanssiasiantuntijoita. Ajankohtaistermien vastineita saatetaan joutua myöhemmin päivittämään käsitteiden vakiintuessa. Toisinaan saamme julkaisemisen jälkeen yhteydenottoja, joissa pyydetään vaikkapa korjaamaan jokin kirjoitusvirhe tai ehdotetaan lisävastinetta. Onkin mainiota, että kääntäjäyhteisö on aktiivinen ja auttaa saamaan entistä parempaa tietoa kaikkien saataville.

Yksittäistenkin termien suositukset nopeasti jakoon

Kuukauden termejä alettiin koota vuoden 2012 alussa. Tuolloin kaivattiin kanavaa, jolla tiedotetaan hallinnon ajankohtaistermeistä ja haluttiin varmistaa, että muutkin kuin ministeriöiden omat kääntäjät käyttäisivät samoja hiljattain sovittuja vastineita tietyistä termeistä. Esimerkiksi ministeriöiden englannin kääntäjien kesken oli juuri sovittu yhteisesti suositeltavat vastineet termeille hallinnonala, toimiala ja alainen hallinto, joiden vastinevaihtoehtojen kirjo oli usein tuottanut päänvaivaa kääntäjille. Lisäksi oli huomattu, että edelläkävijä käännetään usein englanniksi väärin: forerunner viittaa vain menneisyyteen, kun taas leader tai pioneer voi olla suunnannäyttäjä tulevaan. Termi saamen kieli taas pääsi sanastoon Saamelaiskäräjien suosituksen johdosta. Englanninkieliseksi kirjoitusasuksi oli päätetty suosittaa muotoa Saami, joka varmistaa pitkän a-vokaalin säilymisen englanninkielisessä ääntämisessä, eikä aksentti-merkinnän unohtuminen pääse muuttamaan pitkänä a-vokaalina tarkoitettua lausumista (vrt. Sami ja Sámi).

Valtioneuvoston termipankki Valter olisi ollut oiva paikka vaikkapa uusille termeille hallituksen lainsäädäntösuunnitelma ja hallituksen strategiaistunto, mutta termipankin julkaisujärjestelmä ei jousta pieniin lisäyksiin ja päivityksiin, vaan sinne pystyy viemään vain kokonaisia sanastoja kerrallaan. Kuukauden termit syntyi siis teknisistä syistä: haluttiin julkaista saman tien yksittäisiä termejä tai pieniä termiryppäitä, mutta Valteriin niitä ei ollut nopeasti mahdollista viedä. 

Samaan aikaan kielipalvelussa laadittiin Word-muotoinen sanastopohja, jossa oli omat kenttänsä termitietueen eri tiedoille (termi, lähde, selite, lisätieto ja niin edelleen). Tällainen sanastopohja annettiin kaikkien ministeriöiden kääntäjien käyttöön ja heitä pyydettiin täydentämään pohjaan omassa ministeriöissä esiin tulleita termejä vastineineen. Ajateltiin, että kun termejä tulee kaikkialta paljon, ne voidaan viedä koneellisesti kielipalvelun termipankkiin ja tuottaa sitä kautta jouhevasti lisää aineistoa Kuukauden termit -koosteeseen. Termien tulvaa ei sentään tullut, mutta silloin tällöin kääntäjiltä tulee kuitenkin termiehdotuksia lisättäväksi sanastoon.

Kuukauden termeissä julkaistavien termien kohdalla ei ole yleensä käyty läpi kokonaisia aihepiirejä, tehty laajaa termi-inventaariota tai analysoitu kokonaisia käsitejärjestelmiä. Terminologina monesti tosin tulee valmistelun aikana muodostaneeksi termeistä käsitekaavioon, jollei konkreettisesti piirtämällä niin ainakin omassa päässään. Silloin tällöin jonkin yksittäisen termin selvittämisestä syntyykin samalla käsitteiden rypäs. Esimerkiksi hallinnollisen pakkokeinon käsitekaaviossa voisivat olla hierarkkisessa suhteessa alakäsitteinä Kuukauden termeihin samaan aikaan päässeet uhkasakko, teettämisuhka ja keskeyttämisuhka

Menneen kesän merkittävä uutisaihe on ollut pakotteiden asettaminen. Pakotetermejä alettiin selvitellä loppukeväällä ja kesän aikana uutisia seuratessa termien lista kasvoi 16 käsitteen sanastoksi käsitekaavioineen. Julkaisupaikaksi valittiin kuitenkin ajankohtaisuuden vuoksi Kuukauden termit.

Ideat uusiksi termeiksi

Ministeriöiden kääntäjät tuottavat tietenkin koko ajan paljon hallinnon käännöksiä, joissa tuon tuosta tulee esiin tärkeitä termejä. Näistä Kuukauden termeihin valikoituu usein termejä, joiden englannin- tai ruotsinkielisiä vastineita ei ole helposti löytynyt ja joiden selvittäminen on vienyt paljon aikaa. Silloin halutaan, että termi löytyy helposti uudelleen. Myös uudet termit, joilla ei ole vielä vastinetta – vaikkapa jonkin hankkeen nimi – saattaa päästä termilistalle, jotta jatkossa tiedetään sille sovittu vastine. Etenkin silloin, jos termillä voi olla käyttöä oman hallinnonalan ulkopuolella, se on hyvä saada laajemman joukon tietoon.

Valituksi voi tulla myös termejä, jotka kuuluvat tähän aikaan ja ovat ihmisten huulilla. Tällaisia ovat esimerkiksi tahtotila, energiatodistus, kasvuyritys, bisnesenkeli, perehdyttäminen, työn imu, työuupumus, massadata, verkkofoorumi, digitaalinen osallisuus, piilosivut, poispriorisointi ja sopeutustoimet.

Idea uudeksi termiksi Kuukauden termit -sanastoon tulee useimmiten uutisista, hallinnon uudistuksista ja uusista säädöksistä. Esimerkiksi sote-alue, tietoyhteiskuntakaari, Pisara-rata, Yle-vero, vaalikone ja solidaarisuusvero ovat tällaisia. Tasavallan presidenttiä kutsuttiin vaalien jälkeen arvojohtajaksi ja hän puhui uuden vuoden puheessaan oleskeluyhteiskunnasta. Molemmat termit pääsivät tuolloin sanastoon. Hyvän virkakielen toimintaohjelma on monia kieli-ihmisiä kiinnostava selvitys, ja siihen liittyvien termien rypäs otettiin sanastoon nyt virkakielikampanjan käynnistymistä odotellessa.

Yksi erikoisimmista tarinoista sanaston termien takana on tällainen: Lapinlahtelaisen koulutytön kuolema keväällä 2012 synnytti kansanliikkeen Suomen tierauhan puolesta. Termi tierauha tuli käännettäväksi tiedotteessa, kun pääministeri Katainen vastaanotti kansalaisvetoomuksen paremman tierauhan puolesta. Tierauha on historiallinen termi, joka perustuu vanhoihin skandinaavisiin rauhanlakeihin. Suuri osa rauhanlaeista liittyi tiettyihin sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti merkittäviin tilanteisiin, kuten kirkonmenoihin, markkinoihin, matkustamiseen ja käräjöimiseen, joiden rauhoittamiseksi julistettiin kirkkorauha, markkinarauha, tierauha, käräjärauha sekä joulurauha. Tierauhalla tarkoitettiin siis lain antamaa turvaa, joka suojasi tiellä kulkijoita. Tämän vuoden toukokuussa järjestettiin jälleen tierauhamarssi ja nyt kansalaisaloite rattijuoppojen rangaistusten koventamisesta on tulossa eduskunnan käsittelyyn tänä syksynä. Nähtäväksi jää, säilyykö tierauha terminä käsittelyssä mukana.

Ajankohtaistermeille voi käydä niinkin, että termiä tai sen vastinetta muutetaan ajan kuluessa tai käsitteen täsmentyessä. Jos sellaisesta tulee tieto kielipalveluun, sanastoa päivitetään.

Erikielisten vastineiden muuttuminen voi myös antaa aiheen uusien suositusten jakamiseksi. Muun muassa vammainen henkilö alakäsitteineen on tällainen; vammaistermeissä ei nykyisin suositella ruotsin handikapp- ja englannin handicap-sanoja sisältäviä vastineita.

Mihin Kuukauden termien tie vie?

Kielipalvelu suunnittelee parhaillaan Kuukauden termien lisäämistä valtioneuvoston termipankkiin Valteriin. Valter-termipankkiin tulisi nykyisten kokonaisten sanastojen lisäksi osio, joka sisältäisi sekalaisia valtionhallinnon termejä. Kuukauden termit -koosteesta pitää kuitenkin ensin valita aikaa kestävät termit ja jättää pois esimerkiksi lyhytkestoisten hankkeiden nimiä. Keskushallinnon uudistushanke KEHU ja Suomen valtiollisen itsenäisyyden 100-vuotisjuhla ovat nyt ajankohtaisia, mutta muutaman vuoden kuluttua niille ei ole enää tarvetta. 

Valteria on tarkoitus kasvattaa myös muilla aineistoilla, muun muassa Lainsäädäntösanastolla ja Valtion virastot ja laitokset -listan termeillä. Näin helpotetaan yhä useamman termitiedon löytymistä yhdellä haulla. Valterin uudistunut käyttöliittymä on käytettävissä osoitteessa www.valter.fi.

Kirjoittajasta:
Niina Elomaa työskentelee terminologina valtioneuvoston kansliassa.