Kelan terminologisen sanaston päivitys

Sirpa Suhonen

Kelan terminologinen sanasto – Terveyteen liittyvät käsitteet (TSK 41) julkaistiin kesäkuussa 2010. Sanastoa on sen jälkeen päivitetty monin tavoin: useiden sanastossa olleiden käsitteiden tietoja on muutettu, sanastoon on lisätty uusia käsitteitä, muutamia vanhentuneita käsitteitä on poistettu ja sanaston käsitekuvaukset on käännetty ruotsiksi. Sen vuoksi Kelan terminologisesta sanastosta julkaistaankin tänä keväänä uusi laitos.

Jotain vanhaa

Kelan terminologisen sanaston 2. laitoksen aihealue on paljolti sama kuin 1. laitoksessa. Sanasto sisältää Kelan etuuksista terveyteen liittyvät käsitteet eli mukana ovat esimerkiksi sairaanhoitokorvaukset, sairausvakuutuslain mukaiset päivärahat, työterveyshuolto, vammaisetuudet ja Kelan järjestämä ja korvaama kuntoutus sekä tietyt eläkkeet.

Sanaston kohderyhmä on pysynyt samana. Sanasto on tarkoitettu asiantuntijoille, jotka tarvitsevat tietoa siitä, mitkä ovat suositeltavat Kelan hoitaman sosiaaliturvan termit ja mitä ne tarkoittavat. Sanastoa voivat käyttää niin lainvalmistelijat, tiedottajat, toimittajat kuin kääntäjät. Myös Kelan työntekijät ja asiakkaat ovat osa kohderyhmää.

Sanastoa myös tehdään samalla tavalla kuin aiemmin. Sanaston eri osia on laadittu aihealueittain muodostetuissa pienryhmissä, jotka koostuvat Kelan asiantuntijoista ja Sanastokeskuksen terminologista. Ylläpitoa varten Kelaan on perustettu sanastoryhmä, joka kokoontuu pari kertaa vuodessa päättämään sanaston linjauksista ja ottamaan kantaa yleisiin käsitteisiin.

Jotain uutta

Koska Kelan etuudet perustuvat säädöksiin, myös sanaston lähtökohtana on lainsäädäntö. Joten kun säädöksiin tulee muutoksia, myös sanastoon tarvitaan muutoksia. Esimerkiksi edellisessä laitoksessa ollut maahanmuuttajan erityistuki on korvautunut takuueläkkeellä 1.3.2011, joten uudessa laitoksessa on määritelty takuueläke. Takuueläke (ruots. garantipension) on eläke, jota maksetaan eläkkeensaajalle, jos hänen kokonaiseläketurvansa jää alle sovitun tason. Ensimmäisen laitoksen laatimisen aikaan vain lääkärit ja lääkkeen määräämiseen oikeutetut lääketieteen opiskelijat saivat määrätä lääkkeitä, mutta lainmuutoksen perusteella myös sairaanhoitajat saivat oikeuden määrätä lääkkeitä tietyissä tilanteissa, joten sanastoon on lisätty rajattu lääkkeenmääräämisoikeus (ruots. begränsad förskrivningsrätt), joka on sairaanhoitajalle myönnetty oikeus määrätä tiettyjä lääkkeitä terveyskeskuksessa hoitamalleen asiakkaalle. Tällaisia pienempiä muutoksia ja lisäyksiä sanastossa on useita.

Kelan terminologisen sanaston toisessa laitoksessa on kaksi laajempaa uutta aihekokonaisuutta: kansainvälinen sairaanhoito ja vammaisten tulkkauspalvelu. Molemmat aihekokonaisuudet olivat myös lausuntokierroksella, ja varsinkin tulkkauspalveluosuuteen tuli paljon lausuntoja vammaisjärjestöiltä. Koska sanasto lähetettiin lausunnolle kokonaisuudessaan, myös sanaston muihin osuuksiin, kuten yleisiin käsitteisiin, tuli kommentteja, vaikkei niitä varsinaisesti pyydetty. Kaikki kommentit on kuitenkin huomioitu, ja toivon mukaan sanasto on nyt selkeämpi ja sisällöltään täsmällisempi niiden ansiosta.

Suomen sairausvakuutuslain (1224/2004), EU-asetusten 883/04 ja 987/09 ja Suomen valtion tekemien sosiaaliturvasopimusten tavoitteena on turvata Suomessa sairausvakuutetuille henkilöille hoito-oikeudet ja sairaanhoitokorvaukset silloin, kun vakuutettu tarvitsee sairaanhoitoa ulkomailla. Lisäksi tavoitteena on turvata nämä oikeudet ja korvaukset myös muualla kuin Suomessa vakuutetulle henkilölle, joka tarvitsee sairaanhoitoa Suomessa. Kelan sanastoon on siis lisätty luku kansainvälisestä sairaanhoidosta, joka sisältää hoitoetuuksiin ja -oikeuksiin liittyviä käsitteitä (ks. kaavio 1). Hoito-oikeuden todistamiseksi tarvitaan hoito-oikeustodistus, joista yksi on eurooppalainen sairaanhoitokortti.

hoito-oikeustodistus
sv intyg över rätt till vård
todistus, jolla henkilö osoittaa oikeutensa hoitoetuuksiin

Hoito-oikeustodistuksia käytetään, kun henkilölle on määritelty hoito-oikeus EU:n sosiaaliturvalainsäädännön, sosiaaliturva- tai sairaanhoitosopimusten nojalla ja kun näitä hoito-oikeuksia myönnetään ja rekisteröidään.
EU- ja Eta-maissa ja Sveitsissä hoito-oikeustodistuksia ovat eurooppalainen sairaanhoitokortti, kortin väliaikaisesti korvaava todistus, E100-sarjan lomakkeet ja esitettävät asiakirjat (englanniksi portable documents), joista käytetään myös ilmaisua PD-asiakirja. Hoito-oikeustodistuksia ovat myös todistus oikeudesta etuuksiin SF/Q4 sekä todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa.
Suomessa hoito-oikeustodistuksen myöntää Kela. Todistuksen nojalla henkilölle annetaan hoitoa kohdemaassa määritellyn hoito-oikeuden mukaisesti. Todistuksella myös vahvistetaan hoitokustannuksista vastaava taho, joka voi olla myös toinen maa.

intyg genom vilket en person påvisar sin rätt till vårdförmåner

Intyg över rätt till vård används när rätten till vård har fastställts med stöd av EU-lagstiftningen om social trygghet, överenskommelser om social trygghet eller överenskommelser om sjukvård och när rätten beviljas och registreras.
De intyg över rätt till vård som är i bruk i EU- och EES-länderna och i Schweiz är det europeiska sjukvårdskortet, ett intyg som tillfälligt ersätter ett sådant kort, blanketter som ingår i serien E100 och handlingar som går under namnet PD-dokument (eng. portable documents). Intyg över rätt till vård är också intyget över rätt till förmåner SF/Q4 och intyget över rätt till vårdförmåner i Finland.
I Finland utfärdar FPA intyg över rätt till vård. Med stöd av intyget ges vård i enlighet med den rätt till vård som fastställts i det land som är målet för resan. Genom intyget fastställs också den som står för vårdkostnaderna. Denna kan också vara ett annat land.

eurooppalainen sairaanhoitokortti
mieluummin kuin: EHIC-kortti
ei: eurooppalainen sairausvakuutuskortti; EU-sairaanhoitokortti
sv europeiskt sjukvårdskort n /FI/; europeiskt sjukförsäkringskort n /SE/
hoito-oikeustodistus, jonka haltijalla on EU:n sosiaaliturvalainsäädännön perusteella oikeus lääketieteellisesti välttämättömään sairaanhoitoon oleskellessaan muussa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä kuin asuinmaassaan

Eurooppalaisella sairaanhoitokortilla osoitetaan hoito-oikeus EU- ja Eta-maissa ja Sveitsissä julkisessa terveydenhuollossa sekä sairausvakuutussopimuksen tehneiden yksityisten lääkäreiden vastaanotoilla ja yksityisissä sairaaloissa. Kukin maa antaa hoitoa oman lainsäädäntönsä ja järjestelmänsä mukaisesti. Kortin haltija saa hoitoa samoin kustannuksin ja menettelyin kuin kyseisen maan paikalliset asukkaat.
Kela myöntää eurooppalaisen sairaanhoitokortin vakuutetuille ja sellaisille ulkomailla pysyvästi asuville henkilöille, joiden sairaanhoidon kustannuksista Suomi vastaa. Kela voi myöntää myös eurooppalaisen sairaanhoitokortin väliaikaisesti korvaavan todistuksen, jos vakuutettu ei esimerkiksi ehdi vastaanottaa korttia ennen matkaa.
Eurooppalainen sairaanhoitokortti ei korvaa Kela-korttia.
EHIC on lyhenne eurooppalaisen sairaanhoitokortin englanninkielisestä nimityksestä European health insurance card.

intyg över rätt till vård vars innehavare med stöd av EU-lagstiftningen om social trygghet har rätt till medicinskt nödvändig sjukvård under vistelse i ett annat EU- eller EES-land än bosättningslandet eller i Schweiz

Med det europeiska sjukvårdskortet påvisas rätt till vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i EU- och EES-länder och i Schweiz samt på sådana privata läkarmottagningar och sjukhus som ingått sjukförsäkringsavtal. Vart och ett land tillhandahåller sjukvård i enlighet med sin egen lagstiftning och sitt eget system. Kortets innehavare får vård till samma kostnad och enligt samma förfaranden som lokalbefolkningen.
FPA beviljar det europeiska sjukvårdskortet till de försäkrade samt till sådana personer som stadigvarande bor utomlands och vars sjukvårdskostnader Finland svarar för. FPA kan också utfärda ett intyg som tillfälligt ersätter det europeiska sjukvårdskortet, t.ex. i sådana fall då den försäkrade inte hinner få kortet före resan.
Det europeiska sjukvårdskortet duger inte som FPA-kort i Finland.

Hoitoetuudet
Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelut siirtyivät 1.9.2010 kunnilta Kelan hoidettaviksi, joten tulkkaukseen liittyviä käsitteitä lisättiin sanastoon. Kela myöntää kuulo-, puhe- ja kuulo-näkövammaisille yleistulkkausta ja opiskelutulkkausta. Opiskelutulkkaus lienee läpinäkyvä termi, mutta mitä on yleistulkkaus? Yleistulkkaus on hankala termi senkin vuoksi, että se viittaa kahteen eri käsitteeseen. Kelassa se tarkoittaa oikeastaan kaikkea muuta paitsi opiskelutulkkausta, mutta muualla yleistulkkaus-termillä saatetaan viitata myös monelle henkilölle suunnattuun tulkkaukseen. Tästä monitulkintaisuudesta haluttiin kertoa myös sanastossa.

yleistulkkaus
sv vardagstolkning
hellre än: allmän tolkning
tulkkaus, jota henkilö tarvitsee työssä käymiseen, asiointiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen, harrastamiseen tai virkistymiseen

Kela myöntää yleistulkkausta kuulo- ja puhevammaisille vähintään 180 tuntia vuodessa ja kuulo-näkövammaisille vähintään 360 tuntia vuodessa.
Yleistulkkaus jaetaan perustason tulkkaukseen ja vaativan tason tulkkaukseen tulkkaustilaisuuden luonteen mukaan. Tavanomaiset tulkkaustilanteet kuuluvat perustason tulkkaukseen. Vaativan tason tulkkauksena pidetään tulkkausta oikeudenkäynneissä, teatteriesityksissä, seminaareissa, kongresseissa tai niitä vastaavissa tilanteissa. Vaativana tulkkauksena voidaan pitää myös pitkäkestoista eli yli kaksi tuntia kestävää yhtäjaksoista tulkkausta. Vaativan tason tulkkauksena pidetään myös henkisesti ja kognitiivisesti kuormittavia tilaisuuksia, kuten psykoterapiaistuntoja.
Yleistulkkauksella tarkoitetaan toisinaan myös monelle henkilölle suunnattua tulkkausta erotuksena henkilökohtaisesta eli vain yhdelle henkilölle suunnatusta tulkkauksesta.
Joskus käytetään myös asioimistulkkaus-termiä, kun tarkoitetaan yleistulkkausta. Asioimistulkkaus voidaan myös ymmärtää suppeammin tarkoittamaan vain asioimisessa tarvittavaa tulkkausta.

tolkning som en person behöver för att kunna arbeta, uträtta ärenden, vara samhälleligt delaktig, för hobbyer eller rekreation

FPA beviljar hörselskadade och talskadade minst 180 timmar vardagstolkning per år och syn- och hörselskadade minst 360 timmar vardagstolkning per år.
Vardagstolkningen delas in i tolkning på grundläggande nivå och krävande tolkning beroende på tolkningssituationens karaktär. Sedvanliga tolkningssituationer räknas till tolkning på grundläggande nivå. Som krävande tolkning betraktas tolkning vid rättegångar, teaterföreställningar, seminarier, kongresser och motsvarande situationer. Också tolkning som pågår länge, dvs. över två timmar i sträck, kan anses som krävande tolkning. Vidare betraktas tolkning vid psykiskt och kognitivt ansträngande tillfällen, t.ex. psykoterapisessioner, som krävande tolkning.
Med allmän tolkning avses i vissa fall tolkning som riktar sig till många personer, till skillnad från individuell tolkning som är riktad till en enda person.
Ibland används också termen kontakttolkning när vardagstolkning avses. Kontakttolkning kan också uppfattas snävare, som tolkning som behövs för uträttande av ärenden.

opiskelutulkkaus
sv studietolkning /FI/; utbildningstolkning /SE/
tulkkaus, jota henkilö tarvitsee selviytyäkseen opinnoistaan

Kela myöntää opiskelutulkkausta perusopetuksen jälkeisiin opintoihin silloin, kun opinnot johtavat tutkintoon tai ammattiin (opiskelu lukiossa, ammattioppilaitoksessa tai korkeakoulussa), edistävät työllistymistä tai pääsyä ammatilliseen koulutukseen tai tukevat työelämässä pysymistä tai etenemistä. Kunnat järjestävät perusopetuksessa tarvittavan tulkkauksen.
Opiskelutulkkausta myönnetään niin paljon kuin opiskelija tarvitsee selviytyäkseen opinnoistaan.

tolkning som en person behöver för att klara av sina studier

FPA beviljar studietolkning för studier efter den grundläggande utbildningen när studierna leder till en examen eller till ett yrke (studier vid gymnasium, yrkesläroanstalt eller högskola), främjar tillträde till yrkesinriktade studier eller till arbete eller stöder möjligheterna att hållas kvar eller avancera i arbetslivet. Kommunerna ordnar den tolkning som behövs i samband med grundläggande utbildning.
Studietolkning beviljas i den utsträckning som behövs för att den studerande ska klara av sina studier.

Jotain käännettyä

Kelan terminologisen sanaston toisessa laitoksessa määritellään noin 320 käsitettä. Käsitteille annetaan suomenkieliset termisuositukset sekä vastineet ruotsiksi. Toiseen laitokseen on lisätty käsitekuvausten ruotsinkieliset käännökset. Käsitteiden välisiä suhteita havainnollistetaan käsitekaavioilla, ja myös käsitekaaviot ovat sekä suomeksi että ruotsiksi. Myös sisällys- ja kaavioluettelo, esipuhe sekä sanaston merkintäselitykset on käännetty ruotsiksi. Jotain kuitenkin puuttuu: eläkekäsitteiden käsitekuvauksia ei vielä ole käännetty ruotsiksi. Syynä on se, että eläkekäsitteet eivät vielä ole olleet kokonaisuudessaan lausunnolla, joten niihin saattaa tulla muutoksia. Sanastoon on tulossa muun muassa perhe-, vanhuus- ja EU-eläkkäisiin liittyviä käsitteitä, joita ei toisessa laitoksessa vielä ole.

Käännökset on suurimmaksi osaksi tehnyt Kelan ulkopuolinen kääntäjä Heidi Rustanius. Kelan kääntäjät Carola Grönholm, Johanna Blom ja Berit Rosqvist ovat myös tehneet ison työn tarkastaessaan ruotsin vastineet ja käännökset ja kääntäessään päivitykset ruotsinkielisiin käsitekuvauksiin. Sanaston kaksikielisyys kaksinkertaistaa päivitystyön, sillä sekä suomen- että ruotsinkielistä osuutta pitää muuttaa silloin, kun päivitystarvetta ilmenee.

Sanastotyö jatkuu

Työ Kelan terminologisen sanaston parissa jatkuu edelleen. Kuten edellä on kerrottu, edellisen julkaisun jälkeen on määritelty lisää eläkekäsitteitä. Sanastoon on lisätty myös asumisen tuet ja opintoetuudet. Näitä ei kuitenkaan julkaista vielä, sillä nämä käsitteet eivät vielä ole olleet lausunnolla. Tänä vuonna sanastotyö jatkuu siten, että Kelan maksamista etuuksista käsitellään perhe-etuudet, asevelvollisen tuet ja mahdollisesti myös Kelan hoitama työttömyysturva. Myös olemassa olevan sanaston päivitystä jatketaan. Kun Kelan etuudet on saatu määriteltyä kokonaisuudessaan, sanasto lähetetään vielä kerran lausuntokierrokselle, minkä jälkeen sanastosta julkaistaan uusi, päivitetty laitos.

Kelan terminologinen sanasto – Terveyteen liittyvät käsitteet, 2. laitos julkaistaan sekä Sanastokeskus TSK:n että Kelan sivuilla PDF-muodossa ja aikanaan myös Sanastokeskuksen TEPA-termipankissa (www.tsk.fi/tepa).