Ilmastonmuutoksen syiden sanasto: lämpöenergia ja auringonsäteily

Rea Nuutinen

Teen pro gradu -työtäni Turun yliopistossa englannin kääntämisen ja tulkkauksen oppiaineessa. Työni nimi on The Causes of Climate Change: English-Finnish Terminology, ja sen on määrä valmistua kevätlukukauden 2011 aikana. Ilmastonmuutos on jatkuvasti ajankohtainen aihe, joka koskettaa koko planeettaa. Keskityn työssäni ilmastonmuutoksen syihin, jotka ovat sekä luonnollisia että ihmisen toiminnasta johtuvia. Luonnollisiin syihin, kuten maan kiertoradan muutoksiin, emme voi vaikuttaa. Ihmisten toiminnalla on kuitenkin jatkuvasti kasvava rooli ilmastonmuutoksen etenemisessä, ja kansainvälinen yhteistyö on välttämätöntä seuraamusten hillitsemiseksi.

Ehkäpä merkittävin luonnollinen ilmastonmuutoksen syy on maan pinnalle saapuvan auringonsäteilyn määrän vaihtelu. Aurinko on maapallon ainoa energialähde, joka pyörittää monimutkaista ilmastosysteemiä, esimerkiksi veden kiertokulkua. Milankovićin teorian mukaan maapallon kiertoradassa vaihtelee kolme eri tekijää: kiertoradan elliptisyys, maapallon akselin kaltevuuskulma ja päiväntasausten ja -seisausten ajankohdan muuttuminen. Nämä aiheuttavat muutoksia auringonsäteilyn määrässä ja täten muuttavat ilmastoa pitkillä aikaväleillä.

Tähän minisanastoon valitsemani käsitejärjestelmän pääkäsite on lämpöenergia. Esittelen kaksi lämpöenergian muotoa, havaittavan ja piilevän lämmön, sekä lämpöenergian siirtymistavat. Toinen tärkeä käsite käsitejärjestelmässä on elektromagneettinen säteily, jota muun muassa aurinko säteilee. Termiä auringonsäteily näkee myös erikseen kirjoitettuna, mutta olen käyttänyt sitä yhdyssanana. Auringonsäteilyn alakäsitteiksi olen kerännyt käsitteitä, jotka liittyvät säteilyn saapumiseen maan pinnalle.

Suomenkielisten termien löytäminen oli hieman hankalaa, sillä suurin osa lähdeaineistostani on englanninkielistä. Olen sanastoa tehdessäni luottanut pitkälti PhysicalGeography.net-verkkosivustoon ja sen sanastoon sekä Alan ja Arthur Strahlerin kirjaan Physical Geography: Science and Systems of the Human Environment. Kaikille englanninkielisille käsitteille ei tunnu löytyvän niitä vastaavaa vakiintunutta suomenkielistä termiä. Esimerkiksi lämpöenergian siirtymistavoista käytetään useimmiten englannin kielestä tulevia lainasanoja. Suomenkielisissä lähteissä on myös selitetty käsitteitä eri tavoin, jolloin olen käyttänyt englanninkielisiä lähteitä ja suomentanut niitä. Suomenkielisiä vastineita olen löytänyt MOT-sanakirjoista sekä muun muassa Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilta.

HUOM! MINISANASTO EI OLE ASIANTUNTIJAN TARKISTAMA!

TI0111-kaavio.jpg

1 lämpöenergia
en heat energy
energian muoto, joka syntyy atomien aineensisäisestä liikkeestä
form of energy created by the motion of atoms within a substance

2 lämpötila
en temperature
suure, joka ilmaisee lämpöenergian määrää
measure which expresses the amount of heat energy

Mitä korkeampi lämpötila, sitä nopeammin molekyylit ja atomit liikkuvat.
The higher the temperature the faster the atoms and molecules move.

3 havaittava lämpö
en sensible heat
lämpimän kappaleen sisältämä lämpöenergia, joka voidaan mitata lämpömittarilla
heat energy contained in a warm body and measurable by a thermometer

Tropiikissa lämmennyt vesi kuljettaa havaittavaa lämpöä navoille päin, ja tuulet kuljettavat havaittavaa lämpöä paikasta toiseen.
Warm water that is heated in the tropic brings sensible heat to the poles and winds carry sensible heat from one place to another.

4 piilevä lämpö; sitoutunut lämpö
en latent heat
kaasuun ja nesteeseen imeytyvä ja niissä pysyvä lämpöenergia olomuodon vaihtuessa
heat energy that is absorbed and held in storage in a gas or liquid as they change state

Kaasun ja nesteen olomuodon muutokset ovat höyrystyminen, sulaminen ja sublimaatio.
Processes where gas and liquid change state are evaporation, melting and sublimation.

5 konduktio; johtuminen
en conduction
lämpöenergian siirtyminen lämpimästä aineesta kylmempään suoraan molekyylien välityksellä
transmission of heat energy from warmer substance to colder as they are in direct contact

6 konvektio; pystykulkeutuminen
en convection
lämpöenergian siirtyminen vertikaalisesti ylöspäin kaasumaisessa tai nestemäisessä aineessa
transfer of heat energy by means of vertical mass motion in gas or liquid

Ilmakehässä ja merissä lämmin ilma/vesi liikkuu ylöspäin, koska se on kevyempää. Kylmempi ilma/vesi on tiheämpää ja vajoaa alaspäin.
In the atmosphere and oceans, warm air/water moves upwards in a current because it is less dense. Colder air/water, being dense, sinks downwards.

7 advektio; kulkeutuminen
en advection
lämpöenergian siirtyminen horisontaalisesti eteenpäin
transfer of heat energy by means of horizontal mass motions through a medium

Yleensä advektiolla tarkoitetaan lämmön ja kosteuden kulkeutumista ilmakehässä tuulten mukana.
Usually, advection refers to the transfer of heat or humidity in the atmosphere by winds.

8 elektromagneettinen säteily; sähkömagneettinen säteily
en electromagnetic radiation
aaltomuotoinen energia, jota lämpöenergiaa sisältävä aine säteilee
wavelike form of energy radiated by a substance possessing heat energy

Elektromagneettinen säteily kulkee valon nopeudella. Kappaleet, joiden lämpötila on yli absoluuttisen nollapisteen (-275.15 °C), lähettävät elektromagneettista säteilyä. Säteilyn määrä on suoraan verrannollinen kappaleen lämpötilaan. Elektromagneettista säteilyä ovat radioaallot, mikroaallot, valo, infrapuna- ja ultaviolettisäteily ja röntgen- ja gammasäteily.
Electromagnetic radiation travels through space at the speed of light. Objects above the temperature of absolute zero (-275.15 °C) emit electromagnetic radiation. The amount of electromagnetic radiation emitted by an object is proportionally related to its temperature. Forms of electromagnetic radiation are: radio waves, microwaves, visible light, infrared and ultraviolet radiation, x-rays and gamma rays.

9 auringonsäteily
en solar radiation
auringon lähettämä elektromagneettinen säteily
electromagnetic radiation emitted by the sun

Auringonsäteily on lyhytaaltoista (1.0-0.1 µm, mikrometriä) ja koostuu näkyvästä valosta sekä infrapuna- ja ultraviolettisäteilystä.
The sun emits short wave radiation, with the wavelengths between 1.0 and 0.1 µm (micrometre). It consists of visible light and infrared and ultraviolet radiation.

10 siroutunut auringonsäteily
en diffused solar radiation
ilmakehän tai maan pinnan vastaanottama auringonsäteily, jonka pienet hiukkaset ja kaasumolekyylit ovat hajottaneet eri suuntiin
solar radiation received by the atmosphere or Earth’s surface that has been redirected by small particles and gas molecules in random directions

Mitä enemmän auringonsäteilyä siroutuu, sitä vähemmän säteilyä pääsee maan pinnalle.
The process of diffusing solar radiation is called scattering. It reduces the amount of solar radiation received at the Earth’s surface.

11 suora auringonsäteily
en direct solar radiation
ilmakehän tai maan pinnan vastaanottama auringonsäteily, joka ei ole siroutunut
solar radiation received by the atmosphere or Earth’s surface that has not been diffused

12 insolaatio; tulosäteily; auringon tulosäteily
en insolation
ilmiö, jossa auringonsäteily saavuttaa ilmakehän tai maan pinnan
phenomenom where solar radiation is received in the Earth’s atmosphere or surface

Englanninkielinen termi insolation tulee sanoista incoming solar radiation.
The term insolation comes from the words incoming solar radiation.

13 absorptio; säteilyn absorptio
en absorption; absorption of radiation
prosessi, jossa auringonsäteily imeytyy kiinteään tai nestemäiseen aineeseen ja muuttuu lämpöenergiaksi
process where solar radiation is retained by a solid or liquid substance and converted into heat energy

Meret absorboivat hyvin auringonsäteilyä ja lämmittävät näin ympäristöään.
Oceans absorpt well solar radiation, thus warming the environment.

14 albedo; heijastuskyky
en albedo
pinnan kyky heijastaa auringonsäteily takaisin avaruuteen
ability of a surface to reflect solar radiation back to space

Lumen ja jään albedo on korkea, eli ne heijastavat suuren osan auringonsäteilystä takaisin avaruuteen. Näin lumen ja jään peittämät alueet pysyvät kylminä.
Snow and ice have high albedo, reflecting much of the solar radiation back to space and keeping the environment cool.

15 globaali energiatasapaino
en global energy balance
ilmakehään ja maan pinnalle saapuvan lyhytaaltoisen auringonsäteilyn ja niistä pois lähtevän pitkäaaltoisen säteilyn tasapaino
balance between incoming shortwave solar radiation and outgoing longwave radiation from the Earth
Kirjoittajasta:
Rea Nuutinen opiskelee englannin kääntämistä ja tulkkausta Turun yliopistossa ja oli syksyllä 2010 Sanastokeskuksessa harjoittelijana.