Paikkatietosanastoa direktiivin toimeenpanon tueksi

Riina Kosunen

Sanastokeskus TSK käynnisti vuoden 2010 alussa Maanmittauslaitoksen toimeksiannosta Paikkatiedon termit ja ontologiat -hankkeen. Sanastohankkeen tarkoituksena on tukea Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurista annetun INSPIRE-direktiivin täytäntöönpanoa määrittelemällä aiheeseen liittyviä käsitteitä. Tavoitteena on, että suomalaiset viranomaiset ja muut toimijat, joiden on toteutettava direktiivin edellyttämät paikkatietopalvelut, saavat ymmärrettävän kuvan aihepiirin keskeisten käsitteiden sisällöstä.

Hankkeen tuloksena syntyvä sanasto, Geoinformatiikan sanastoa INSPIRE-direktiivin täytäntöönpanoa varten, on lähdössä lausuntokierrokselle helmikuussa 2011.

Sanaston rajaus

Geoinformatiikan sanastoa INSPIRE-direktiivin täytäntöönpanoa varten -sanastossa on keskitytty erityisesti aihepiireihin, jotka ovat tärkeitä direktiivin täytäntöönpanon alkuvaiheissa. Määrittelyä ovat kaivanneet paikkatietopalveluihin, paikkatiedon metatietoon sekä tietotuotemäärittelyyn, käsitemalleihin ja -skeemoihin liittyvät käsitteet. Lisäksi sanastoon on sisällytetty vuonna 2005 ilmestyneen Geoinformatiikan sanaston (TSK 32) aineistoa, josta osaa on päivitetty ja osa julkaistaan tässä vaiheessa tarkistamattomana. Sanastossa annetaan termeille vastineet englanniksi; ruotsinkieliset vastineet on koottu osalle termeistä.

Direktiivimääritelmät ymmärrettäviksi

INSPIRE-direktiivissä ja sitä täydentävissä asetuksissa, ohjeissa ja säännöissä on annettu määritelmiä keskeisille käsitteille. Määritelmätiedon löytäminen on kuitenkin tarvitsijalle työlästä, sillä asiakirjoja on runsaasti ja määritelmät niissä hajallaan. Määritelmät eivät myöskään aina ole selkeästi kirjoitettuja eivätkä anna ymmärrettävää kuvaa kohteena olevasta käsitteestä.

Esimerkiksi käsitteestä pyyntö on komission asetuksessa 976/2009 sanottu, että se on ”INSPIRE-verkkopalvelun yksittäisen toiminnon yksittäinen pyyntö”. Tämä ei kerro asiaa tuntemattomalle paljoakaan käsitteen sisällöstä. Sanastossa käsite määriteltiin antamalla sille yläkäsite ja kuvaamalla sen käsitepiirteitä:

pyyntö; palvelupyyntö; operaatiokutsu
sv förfrågan; framställning
en request; service request
toimenpide, jonka avulla tietokone tai ohjelma antaa toiselle tietokoneelle tai ohjelmalle tiedon siitä, mikä operaatio jälkimmäisen tulisi suorittaa

Toisinaan säädösmääritelmissä käsite on saatettu kuvata asiasisällön puolesta hyvin, mutta kielellinen ilmaisu on vaikeaselkoinen. Esimerkiksi komission asetuksessa 976/2009 annettua määritelmää ”alustavalla toimintakyvyllä tarkoitetaan verkkopalvelun täyttä toimivuutta takaamatta palvelun laatua asetuksen liitteessä I vahvistettujen sääntöjen mukaisesti tai palvelun saatavuutta kaikille käyttäjille INSPIRE-paikkatietoportaalin kautta” selkiytettiin seuraavasti:

alustava toimintakyky
sv inledande operativ kapacitet
en initial operating capability
rajapintapalvelun kyky toimia täydesti ilman, että palvelulta vaadittavaa laatua tai palvelun saatavuutta kaikille käyttäjille INSPIRE-paikkatietoportaalin kautta voidaan vielä taata

Joissakin tapauksissa vaikuttaa siltä, että säädösmääritelmässä jätetään käsitteen sisältö tarkoituksellisesti tulkinnanvaraiseksi. Esimerkiksi INSPIRE-direktiivissä peruskäsite paikkatietopalvelu on määritelty ”toiminnoksi, joka voidaan suorittaa käsittelemällä paikkatietoaineistojen sisältämiä paikkatietoja tai niihin liittyvää metatietoa tietokonesovelluksen avulla”. Lukija saa arvailla, tarkoitetaanko tällä tietokonesovellusten toistensa palvelemiseksi suorittamaa toimintaa vai sovellusten avulla ihmiskäyttäjille tarjottavia palveluita.

Sanastohankkeessa paikkatietopalvelulle annettiin määritelmä ”palvelu, joka on tarkoitettu paikkatietojen esittämiseen, luovutukseen, käsittelyyn tai muuntamiseen”, ja sitä täsmennettiin huomautuksella ”Paikkatietopalvelut ymmärretään myös ihmisille tarkoitetuiksi, ei ainoastaan tietokoneiden tai sovellusten välisiksi, palveluiksi.” Lisäksi paikkatietopalvelukäsitteiden välisiä suhteita selkiytettiin käsitekaaviolla, jossa palveluiden jako tietokoneille ja ihmisille tarkoitettuihin on esitetty omassa ulottuvuudessaan.

Paikkatietopalvelut_Terminfo.jpg

Termeihin selkeyttä

Joskus direktiivien ja muiden säädösten ymmärrettävyyttä heikentävät määritelmien sijaan termit. Esimerkiksi INSPIREssä puhutaan paljon siitä, millaiset verkkopalvelut jäsenmaiden on toteutettava: ”Verkkopalvelut ovat tarpeen paikkatietojen vaihdon mahdollistamiseksi eri viranomaistasojen välillä yhteisössä. Näillä verkkopalveluilla olisi mahdollistettava paikkatietojen löytäminen, muuntaminen, tarkastelu ja käyttöönotto sekä paikkatieto- ja verkkokauppapalveluiden käyttö.” Jos lukija käsittää termin verkkopalvelu siten kuin se yleiskielessä ymmärretään eli ihmisille tarkoitetuksi verkkosivuston kautta tarjottavaksi palveluksi, kuten karttapalveluksi tai reittioppaaksi, hän johtuu harhaan: INSPIREssä verkkopalvelu-termi viittaa tietokonesovellusten välisiin palveluihin. Sanastossa on termien käyttöä pyritty ohjaamaan siten, että termin verkkopalvelu sijaan suositetaan tässä merkityksessä käyttämään termiä rajapintapalvelu:

* rajapintapalvelu
mieluummin kuin: verkkopalvelu (1)
sv webbtjänst (1); nättjänst
en web service
palvelu, joka tarjotaan sovelluksen avulla tietokoneverkon kautta muiden sovellusten saataville

Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2007/2/EY tarkoitettuja rajapintapalveluita ovat hakupalvelu, katselupalvelu, latauspalvelu ja muunnospalvelu.
Rajapintapalveluita tarvitaan ihmiskäyttäjille tarkoitettujen paikkatietopalveluiden toteuttamiseen.

verkkopalvelu (2)
sv webbtjänst (2)
en web service (2); > online service; ~ web site
verkkosivun kautta tarjottava palvelu

Termillä verkkopalvelu viitataan ihmisten tai organisaatioiden toisille ihmisille tai organisaatioille verkkosivun kautta tarjoamaan palveluun. Esimerkkejä paikkatietoon liittyvistä verkkopalveluista ovat erilaiset karttapalvelut, reittioppaat ja kartalle sijoitetut sääpalvelut.
Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY suomenkielisessä käännöksessä termillä verkkopalvelu tarkoitetaan rajapintapalvelua.

Myös rajapintapalvelun alakäsitteiden termit, kuten haku-, katselu- ja latauspalvelu, kuulostavat ihmiskäyttäjille tarkoitetuilta palveluilta. Direktiivin toimeenpanoon liittyvästä koulutuksesta vastaavat sanastotyöryhmän jäsenet olivat saaneet todeta, että koulutettavien on vaikea hahmottaa, ettei katselupalvelu ole verkkosivusto, jonka kautta ihminen voi katsella vaikkapa karttaa. Tämän vuoksi sanastoon otettiin katselupalvelulle synonyymi karttakuvapalvelu, jonka alan asiantuntijat helpommin mieltävät palveluksi, jossa tietokonesovellusten välillä siirtyy karttakuvamuotoista dataa.

katselupalvelu; karttakuvapalvelu
sv visningstjänst
en view service
rajapintapalvelu, joka mahdollistaa paikkatiedon katselun

Käsitteestä voidaan näkökulmasta riippuen käyttää termiä katselupalvelu tai karttakuvapalvelu. Edellinen termi on muodostettu mahdollistettavan toiminnan perusteella ja jälkimmäinen käsiteltävän tiedon perusteella.

Kokemuksia ja haasteita

Sanastotyöryhmän jäsenet olivat työssään kohdanneet direktiivin täytäntöönpanoon liittyviä viestintähaasteita. Ryhmä olikin motivoitunut laatimaan sanaston ”INSPIRE–suomi–INSPIRE”, jossa selostetaan muun muassa yleiskielestä tai paikkatiedon erikoiskielestä poikkeavaa termien käyttöä ja kerrotaan, mitä käsitteitä direktiivissä kuvatut käsitteet direktiivin ulkopuolisessa (paikkatieto)maailmassa vastaavat. Suomi on ollut uranuurtaja direktiivin täytäntöönpanon tukemisessa sanastotyön avulla, ja palautetta työstä saadaan toivottavasti lausuntokierroksella ja myöhemmin sanaston julkaisemisen jälkeen.

Jonkin verran sanastotyötä hankaloitti se, että direktiiviin liittyviä asetuksia ja teknisiä ohjeistuksia valmistui tai päivitettiin sanastotyön aikana. Sanastohankkeen alkupuolella ei siis vielä ollut tietoa vaikkapa kaikkien direktiivissä edellytettävien rajapintapalveluiden luonteesta; esimerkiksi käynnistyspalvelu on käsite, jonka sisältö on sanaston lausunnolle lähtiessäkin lainsäädännössä täsmentämättä. Myös joidenkin asiakirjojen suomenkieliset versiot saatiin käyttöön vasta sanastohankkeen kestettyä puoli vuotta.

Myös paikkatiedon laatuun liittyvä standardi ISO 19157 oli sanastotyön aikana päivitettävänä, ja tästä syystä vuonna 2005 Geoinformatiikan sanastossa julkaistuja laatuun liittyviä käsitteitä ei voitu työn tässä vaiheessa tarkistaa.

Sanastosta ontologiatyöhön

Lausuntokierroksen jälkeen INSPIRE-direktiivin täytäntöönpanosanasto viimeistellään palautteen valossa ja julkaistaan. Vuoden 2011 mittaan sanastoa on kuitenkin tarkoitus päivittää ja täydentää sitä mukaa kuin INSPIRE-käsitteistö elää ja päivittyy.

INSPIRE-direktiivin täytäntöönpanosanasto on osa Maanmittauslaitoksen koordinoimaa Paikkatiedon termit ja ontologiat -hanketta, jonka tavoitteena on sanaston julkaisemisen lisäksi vuoden 2011 aikana muodostaa paikkatieto-ontologia. Ontologisoinnissa valittujen paikkatietokäsitteiden väliset suhteet kuvataan tietokoneen ymmärtämässä muodossa muun muassa monipuolisemman tiedonhaun mahdollistamiseksi. Tätä kirjoitettaessa työryhmä on käymässä läpi ja valitsemassa aineistoja – esimerkiksi paikkatietoon liittyviä asiasanastoja ja luokituksia – joista paikkatieto-ontologian tekeminen on tarkoituksenmukaisinta aloittaa.