Biopolttoainesanasto

Outi Talja

Biopolttoaineet ovat nousseet lehtien otsikoihin usein viime aikoina, ja kiinnostus niitä kohtaan kasvaa jatkuvasti. Biopolttoaineiden osuutta käytettävän polttoaineen määrästä yritetään kasvattaa mm. kehittämällä ja tuomalla markkinoille uusia biopolttoaineita ja polttoaineseoksia. Jatkuva kehitys tarkoittaa myös alan termistön muuttumista.

Minisanaston tavoitteena on selkeyttää biopolttoaineisiin liittyviä peruskäsitteitä, jotka ovat kuluttajan kannalta merkittäviä. Myös määritelmissä ja huomautuksissa on pysytty pääasiallisesti yleiskielisellä tasolla menemättä liikaa teknisiin yksityiskohtiin. Mukaan on otettu myös termejä, jotka ovat tärkeitä kuluttajille, kuten esimerkiksi eri moottoribensiinilaatujen merkinnät. Sanastoon on valittu 17 aihealueen keskeistä käsitettä. Käsitteet on pyritty valitsemaan niin, että ne muodostavat loogisen kokonaisuuden.

Biopolttoaine-termin käyttö tuntuu olevan häilyväistä, mikä on omiaan hämmentämään kuluttajaa. Vaikka biopolttoaine määritellään muun muassa EU-direktiivissä (2003/30/EY) selkeästi biomassasta tuotetuksi polttoaineeksi, termiä käytetään usein myös viitattaessa polttoaineseoksiin, kuten ensi vuonna markkinoille tulevaan E10-polttoaineeseen, vaikka ne tarkalleen ottaen sisältävät vain tietyn osan biopolttoainetta.

Myös biobensiini-termin käyttö saattaa olla harhaanjohtavaa. Termi ei ole vakiintunut, ja niin asiantuntijat kuin maallikotkin käyttävät sitä viitatessaan eri käsitteisiin. Asiantuntijat käyttävät termiä yleensä yleisnimityksenä ottomoottoriin soveltuville biopolttoaineille, kuten bioetanolille, tai sillä voidaan tarkoittaa myös esimerkiksi tietyntyyppisen biodieselin valmistuksen sivutuotteena syntyvää ominaisuuksiltaan bensiinin kaltaista biopolttoainetta. Yleiskielessä ja erityisesti markkinointitarkoituksissa biobensiinillä on usein viitattu polttoaineseoksiin, jotka saattavat sisältää jopa alle viisi prosenttia biokomponenttia. Olisi kuitenkin johdonmukaisempaa käyttää termiä biobensiini vain biomassasta tuotetuista, ottomoottoriin soveltuvista polttoaineista.

Jatkuva kehitys biopolttoaineiden saralla tekee alaan liittyvien käsitteiden määrittelyn hankalaksi. Biodiesel-käsite on erityisen haasteellinen, sillä se voi käsittää valmistustavoiltaan ja ominaisuuksiltaan toisistaan eroavia biopolttoaineita, jotka soveltuvat käytettäväksi dieselmoottorissa. Esimerkiksi EU-direktiivissä biodiesel-nimitys on varattu vain niin sanotulle ensimmäisen sukupolven esteröintimenetelmällä valmistetulle biodieselille, johon viitataan myös usein termillä perinteinen biodiesel. Myös amerikkalaisen standardin mukaan biodiesel-nimitystä saa käyttää vain perinteisestä biodieselistä. Neste Oil taas viittaa vetykäsittelyn avulla valmistamaansa dieselmoottoriin soveltuvaan biopolttoaineeseen termillä uusiutuva diesel. Biodiesel on kuitenkin tässä sanastossa määritelty sen soveltuvuuden mukaan, eikä eri valmistusmenetelmiin tai kemiallisiin ominaisuuksiin ole puututtu yksityiskohtaisemmin.

Sanaston lähteenä on käytetty muun muassa Sanastokeskuksen julkaisusarjan Energiasanastoa (TSK 16), josta on poimittu polttoaineisiin liittyviä termejä ja määritelmiä sekä englannin- ja ruotsinkielisiä vastineita. Myös EU:n biopolttoaineisiin liittyviä direktiivejä on käytetty lähdeaineistona niin suomenkielisten termien kuin muunkielisten vastineidenkin osalta. Lisäksi VTT:ltä saatu materiaali ja useat alaa käsittelevät WWW-sivut toimivat lähteinä kaikilla kielillä. Kiitokset VTT:n Eija Alakankaalle ja Tuula Mäkiselle neuvoista ja näkemyksistä!

 

1
polttoaine
sv bränsle n
en fuel

energialähde, johon sitoutunutta energiaa hyödynnetään muuttamalla se palamisreaktiossa toiseksi energiamuodoksi, tavallisimmin lämmöksi, valoksi tai sähköksi

 

2
biokomponentti
sv biokomponent
en biocomponent

biopolttoaineesta muodostuva polttoaineseoksen osa

3
fossiilinen polttoaine
sv fossilt bränsle n
en fossil fuel

eloperäisestä materiaalista pitkän ajan kuluessa syntynyt ja muuntunut polttoaine, joka on varastoitunut maaperään

Fossiilisia polttoaineita ovat öljy, kivihiili ja maakaasu.

4
dieselöljy; kaasuöljy
ei: nafta
sv dieselolja; dieselbrännolja
en diesel fuel

dieselmoottorin polttoaineena käytettävä nestemäinen öljynjalostustuote, jonka tislausalue on 170–360 °C

 

5
moottoribensiini
sv motorbensin
en petrol; gasoline /US/; gas /US/

ottomoottorin polttoaineena käytettävä nestemäinen öljynjalostustuote, jonka tislausalue on 30–210 °C

 

6
E5-polttoaine; E5-bensiini
sv E5-bränsle n
en E5 fuel

polttoaineseos, joka koostuu vähintään 95 tilavuusprosentista moottoribensiiniä ja enintään 5 tilavuusprosentista etanolia

Suomessa vuonna 2010 markkinoilla olevat moottoribensiinilaadut lukeutuvat E5-polttoaineisiin. Moottoribensiinin peruslaadut 95E ja 98E sisältävät enintään 5 tilavuusprosenttia etanolia. Näiden bensiinilaatujen merkinnöissä kirjain E on johdettu sanasta Eurograde eikä siis viittaa siihen, että polttoaine sisältää etanolia.

7
E10-polttoaine; E10-bensiini
sv E10-bränsle n
en E10 fuel

polttoaineseos, joka koostuu vähintään 90 tilavuusprosentista moottoribensiiniä ja enintään 10 tilavuusprosentista etanolia

E10-polttoaineesta tulee vuoden 2011 alusta lähtien yleisin jakelussa oleva moottoribensiinilaatu. Sen bioetanolimäärä voi vaihdella ja olla enintään 10 tilavuusprosenttia. E10-polttoaine voi vaihtoehtoisesti sisältää myös eettereitä tai muita polttoainedirektiivin sallimia alkoholeja.

E10-polttoaineen merkinnässä kirjain E tarkoittaa etanolia ja luku 10 etanolin tilavuusprosenttia.

8
E85-polttoaine
sv E85-bränsle n
en E85 fuel

polttoaineseos, joka koostuu vähintään 15 tilavuusprosentista moottoribensiiniä ja enintään 85 tilavuusprosentista etanolia

Suomessa E85-polttoainetta on myynnissä joillakin St1-ketjun asemilla nimikkeellä Refuel RE85.

9
bioenergia
sv bioenergi
en bioenergy

biopolttoaineista peräisin oleva energia

Bioenergia on uusiutuvaa energiaa.

10
biomassa
sv biomassa
en biomass

eloperäinen aine, joka ei ole lainkaan tai on vain vähän muuntunut

Biomassalla tarkoitetaan kaikkia eloperäisiä aineita, joihin on yhteyttämisessä sitoutunut auringon energiaa. Biomassaksi ei lueta geologisiin muodostuksiin peittyneitä ja fossiloituneita aineksia.

Biomassana hyödynnetään mm. puuta, puujätettä, viljakasveja, vesikasveja, olkia, ruohoa, eläinten lantaa, kotitalouksien biojätteitä ja puhdistamolietteitä.

11
biopolttoaine
sv biobränsle n
en biofuel; biomass fuel

biomassasta suoraan tai epäsuorasti tuotettu polttoaine

Osa biomassasta soveltuu käytettäväksi suoraan biopolttoaineena, kuten polttopuu. Jotkut biopolttoaineet tuotetaan biomassasta kemiallisia tai biokemiallisia prosesseja hyödyntäen, kuten biodiesel ja biokaasu.

EU-tilastoissa, Keski-Euroopassa ja USA:ssa englannin termiä biofuel käytetään usein tarkoittamaan vain nestemäisiä biopolttoaineita, mutta käsite on laajempi ja sisältää myös kaasumaiset ja kiinteät biopolttoaineet. Väärinkäsitysten välttämiseksi voidaan kuitenkin käyttää termiä biomass fuel, joka kattaa kaikki biopolttoaineen muodot.

12
kiinteä biopolttoaine
sv fast biobränsle n
en solid biofuel

biopolttoaine, joka tavanomaisessa lämpötilassa ja ulkoilman paineessa on kiinteässä olomuodossa

Kiinteitä biopolttoaineita ovat mm. erilaiset puusta tuotetut polttoaineet kuten puuhake ja puupelletit, sekä peltobiomassat kuten ruokohelpi ja olki.

13
nestemäinen biopolttoaine; biopolttoneste
sv flytande biobränsle n
en liquid biofuel

biopolttoaine, joka tavanomaisessa lämpötilassa ja ulkoilman paineessa on nestemäisessä olomuodossa

Nestemäiset biopolttoaineet voivat olla esimerkiksi alkoholi- tai öljypohjaisia, kuten bioetanoli ja biodiesel.

14
biodiesel; > perinteinen biodiesel; > uusiutuva diesel
sv biodieselolja; biodiesel; > konventionell biodiesel; > förnybar diesel
en biodiesel fuel; biodiesel; > conventional biodiesel; > renewable diesel

nestemäinen biopolttoaine, joka soveltuu dieselmoottoriin

Biodiesel on yleisnimitys uusiutuvista raaka-aineista valmistetuille biopolttonesteille, joita käytetään dieselmoottoreiden ja lämmityslaitteistojen polttoaineina. Eri raaka-aineista ja eri menetelmillä valmistetut tuotteet poikkeavat toisistaan polttoaineominaisuuksiltaan ja kemialliselta koostumukseltaan.

Kasviöljystä esteröintiprosessilla valmistettuun biodieseliin viitataan usein termillä perinteinen biodiesel. Englannin termillä biodiesel viitataan yleensä vain perinteiseen biodieseliin.

Vetykäsittelyllä kasvi-, eläin- tai jäteöljystä tuotettua biodieseliä kutsutaan usein uusiutuvaksi dieseliksi. Englanniksi käytetään termiä renewable diesel.

Biodieseliä voidaan käyttää sinällään tai fossiiliseen dieselöljyyn sekoitettuna.

15
biobensiini
sv biobensin
en biogasoline

nestemäinen biopolttoaine, joka soveltuu ottomoottoriin

Termillä biobensiini ei ole vakiintunutta määritelmää. Sillä voidaan tarkoittaa joko kaikkia ottomoottoreihin soveltuvia nestemäisiä biopolttoaineita tai ominaisuuksiltaan bensiinin kaltaisia nestemäisiä biopolttoaineita.

Termiä biobensiini käytetään yleiskielessä myös viitattaessa moottoribensiinipohjaisiin polttoaineseoksiin, jotka sisältävät biokomponenttia.

Englannin termiä biogasoline käytetään yleensä viittamaan vain ominaisuuksiltaan bensiinin kaltaisiin nestemäisiin biopolttoaineisiin.

16
bioetanoli
sv bioetanol
en bioethanol

nestemäinen biopolttoaine, joka on etanolia

Bioetanolia valmistetaan eloperäisestä aineksesta. Bioetanolin raaka-aineeksi soveltuvat esimerkiksi sokeri- tai tärkkelyspitoiset kasvit, kuten viljat, peruna ja sokerijuurikas, sekä käymiskelpoiset biohajoavat jätteet ja puu.

Bioetanolia käytetään yleensä erivahvuuksisina seoksina bensiinin kanssa.

Etanolia tuotetaan biomassasta myös muihin käyttötarkoituksiin, mutta termiä bioetanoli ei käytetä yleensä kuin viitatessa polttoaineena käytettävään etanoliin.

17
biokaasu; > biometaani
sv biogas
en biogas

kaasumainen biopolttoaine, joka koostuu pääasiassa metaanista

Biokaasua muodostuu erilaisten mikrobien hajottaessa orgaanista ainesta hapettomissa olosuhteissa. Ajoneuvokäyttöä varten puhdistettuun biokaasuun, eli lähes puhtaaseen metaaniin viitataan myös termillä biometaani.