Uusia sanastohankkeita

Mari Suhonen & Sirpa Suhonen

Ikäteknologiasanasto

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ja Vanhustyön keskusliitto käynnistivät vuonna 2010 viisivuotisen KÄKÄTE-projektin (Käyttäjälle kätevä teknologia). Projektissa selvitetään, miten teknologia voisi nykyistä paremmin toimia ikäihmisten kotona asumisen, hyvän arjen ja vanhustyön tukena. KÄKÄTE-projektin osana on tänä vuonna aloitettu sanastoprojekti, jossa tavoitteena on selkeyttää alan termistöä ja määritellä käsitteitä.

Projektin aikana laaditaan suomenkielinen ikäteknologiasanasto, jonka laajuus on noin 150 käsitettä. Aihealueita ovat muun muassa apuvälineet, paikannus, hälytykset, paloturvallisuus ja lukitus. Sanastoa laativassa työryhmässä on edellä mainittujen organisaatioiden lisäksi edustajia Asumispalvelusäätiö ASPAsta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, Toimivasta kodista ja Vantaan kaupungilta. Lisäksi työryhmässä on mukana Sanastokeskuksen terminologi sanastotyön asiantuntijana. Sanaston on tarkoitus valmistua ensi vuoden loppuun mennessä.

Sosiaalihuollon sanastotyö

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on aloittanut syksyllä 2012 kolmen uuden sanastohankkeen suunnittelun. Hankkeissa tullaan täydentämään kahta vuosina 200—2011 Sosiaalialan tietoteknologiahankkeessa (Tikesos-hanke) tehtyä sanastoa, joiden laatimisessa Sanastokeskus TSK oli mukana. Lisäksi tullaan laatimaan yksi kokonaan uusi sanasto. Kaikissa sanastoissa määritellään käsitteet ja annetaan niille suomenkieliset termisuositukset.

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanastossa määriteltiin vuosina 2010—2011 Tikesos-hankkeessa 25 sosiaalihuollon asiakasasiakirjatyyppiluokituksessa käytettävää käsitettä. Määriteltäväksi valikoitiin yleisiä asiakirjatyyppejä, eli tiettyyn käyttötarkoitukseen tarkoitettujen asiakirjojen malleja, joiden rakenne on yleisesti sovellettavissa. Tällaisia ovat sosiaalihuollossa esimeriksi hakemus, päätös ja suunnitelma. Uudessa sanastohankkeessa keskitytään puolestaan tarkennettuihin asiakirjatyyppeihin, jotka perustuvat yleisen asiakirjatyypin rakenteeseen ja tarkentavat sitä. Sosiaalihuollossa tarkennettuja asiakirjatyyppejä ovat esimerkiksi toimeentulotukihakemus, päätös kotipalveluista sekä päihdehuollon kuntoutumissuunnitelma. Sanastoa täydennetään noin 260 käsitteellä.

Sosiaalihuollon tietokomponenttien sanaston tarkoituksena on selvittää sosiaalihuollon tietoarkkitehtuurityötä varten laadittujen tietokomponenttien merkityksiä. Tikesos-hankeessa vuosina 2010—2011 laadittiin määritelmät yhteensä 225 tietokomponenteissa esiintyvälle käsitteelle. Nyt sanastoa täydennetään 25 uudella käsitteellä, jotka liittyvät muun muassa sosiaalihuollon asiakkaan tilanteen arviointiin sekä lapsen elatukseen.

Taloudellisten luokitusten sanasto on uutena aloitettava sanasto. Siinä käsitellään noin 190 sosiaalihuollon asiakkaiden tuloihin, varallisuuteen, menoihin ja velkoihin liittyvää käsitettä. Taloudellisissa luokituksissa esiintyvät käsitteet eivät ole yksinomaan sosiaalihuollon käsitteitä, vaan ne ovat esimeriksi Kelan etuuksia, kuten äitiysraha, tai liittyvät verohallintoon, kuten vuokratulo.