Termityö Euroopan komission käännöstoimen pääosastossa

Riitta Majaniemi

Euroopan komission käännöstoimen pääosasto (Directorate-General for Translation, DGT) vastaa komission tuottamien asiakirjojen kääntämisestä. Sen alaisuudessa on noin 2300 työntekijää, joista osa työskentelee Brysselissä ja osa Luxemburgissa. DGT on kokonsa ja vuosittaisen käännöstyön määrän perusteella yksi maailman suurimmista käännöspalveluista.

Käännettävät tekstit ovat monenlaisia, esimerkiksi lakitekstejä, raportteja, tiedonantoja, verkkosivuja, lehdistötiedotteita, puheita ja pöytäkirjoja. Lainsäädäntö sekä keskeisimmät asiakirjat käännetään kaikille 24 viralliselle EU-kielelle. Aihealueiden kirjo on laaja – tekstit voivat käsitellä lähes mitä tahansa kasvihuonekaasuista ilmaliikenteen hallintaan, tartuntatauteihin sekä katettuihin joukkolainoihin. EU:n lainsäädäntöprosessissa komissio tekee lainsäädäntöehdotuksia, ja näissä teksteissä on usein aivan uusia käsitteitä, joille komission kääntäjät kehittävät omakielisensä termin. Toinen haaste käännöstyössä ovat tietyn erikoisalan sanastoa sisältävät asiakirjat, joiden kääntämisessä pitää olla hyvin perillä asiasisällöstä. Kääntäjillä on onneksi mahdollisuus kysyä tekstin laatijoilta neuvoa hankalien yksityiskohtien ymmärtämiseen ja kääntämiseen.

Tekstilajien ja aihealueiden moninaisuus olisi jo sinänsä haaste mille tahansa käännös- ja termityölle. Kun siihen lisätään vielä monikielisyys – tekstien kääntäminen yhtä aikaa kaikille virallisille kielille sekä toimiminen kaikkien EU-toimielinten muodostamassa yhteisössä, jossa komissiossa laaditut lakialoitteet siirtyvät eteenpäin Euroopan parlamenttiin ja neuvostoon – saadaan varsin kiinnostava yhtälö.

Miten termityötä tehdään tällaisessa ympäristössä?

Komissiossa on termityön koordinointia varten oma yksikkönsä, joka vastaa monikielisten termiprojektien laadinnasta ja seurannasta. Lisäksi komission kullakin kieliosastolla on omat terminologinsa. Termityön tulokset tallennetaan kaikille toimielimille yhteiseen termitietokantaan IATEen. Muiden toimielinten kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä, ja tiedon jakamiseen toimielinten kesken on oma portaalinsa.

Mikä on IATE?

Euroopan unionin toimielinten yhteinen termitietokanta IATE (InterActive Terminology for Europe) on tarkoitettu pääasiassa EU:n toimielinten kääntäjien apuvälineeksi. Lisäksi siitä on hyötyä myös muulle EU-henkilöstölle sekä toimielinten ulkopuolisille käyttäjille.

IATEsta vastaavat yhdessä Euroopan parlamentti, Euroopan unionin neuvosto, Euroopan komissio, unionin tuomioistuin, tilintarkastustuomioistuin, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, alueiden komitea, Euroopan keskuspankki, Euroopan investointipankki sekä Euroopan unionin elinten käännöskeskus. IATEa hallinnoi erityinen työryhmä, IATE Management Group, jossa on edustaja kustakin EU:n toimielimestä ja elimestä.

IATE perustuu käsitteisiin: yksi termitietue sisältää yhden käsitteen määritelmineen sekä sen erikieliset vastineet. IATEssa on tällä hetkellä noin 8 miljoonaa termiä yhteensä noin 1,2 miljoonassa tietueessa. Se kattaa kaikki 24 virallista EU-kieltä. Lisäksi käytössä on latina, lähinnä kasvien ja eläinten tieteellisissä nimissä sekä joissakin oikeustieteen ilmaisuissa.

IATEsta löytyy termejä kaikilta niiltä aloilta, joilla EU tuottaa tekstejä. Aihealueet on luokiteltu Eurovoc-tesauruksen mukaan. Viime aikoina keskeisiä aihealueita ovat olleet esimerkiksi rahoituskriisi, ympäristöasiat sekä maahanmuutto.

IATE on interaktiivinen: kääntäjät ja terminologit kaikissa EU-toimielimissä voivat syöttää ja päivittää termitietueita. Laadun varmistamiseksi kaikki syötetyt ja päivitetyt termit validoidaan: validoinnista vastaa kyseisen kielen terminologi.

IATE on käytettävissä myös julkisesti omalla verkkosivustollaan. Julkisesta tietokannasta löytää validoidut termitietueet EU:n virallisilla kielillä sekä latinaksi.

IATEn haasteet

Aikaisemmin kukin EU:n toimielin ylläpiti omaa termitietokantaansa. Vuonna 2004 niiden sisältö siirrettiin kaikille yhteiseen IATEen. Tämän erillisten termitietokantojen yhdistämisen seurauksena IATEsta löytyy paljon päällekkäisiä termitietueita. Samasta käsitteestä voi löytyä esimerkiksi komission, parlamentin ja neuvoston vanhat tietueet. Päällekkäisten tietueiden osuus vaihtelee kielestä toiseen. Arvioiden mukaan IATEn suomenkielisestä sisällöstä 10 % on mahdollisesti päällekkäistä aineistoa. Päällekkäisyyttä pyritään karsimaan erityisillä konsolidointihankkeilla, joissa samaa käsitettä koskevat tietueet sulautetaan yhdeksi tietueeksi, vanhat tiedot päivitetään ja tietueeseen lisätään puuttuvat kielet. Työ on haastavaa, ja sitä riittää vielä pitkäksi aikaa.

IATE on valtava termitietokanta. Yli 8 miljoonan termin pitäminen ajan tasalla on mahdotonta. IATEsta löytyy paljon vanhoja ja tarkistamattomia termitietueita, jotka ovat peräisin aiemmista tietokannoista. Näitä pyritään päivittämään tai poistamaan mahdollisuuksien mukaan. Toisaalta IATEssa on paljon uusia, ajankohtaisia termitietueita, jotka on koostettu huolellisesti. Tietueen sisällön luotettavuutta voi arvioida esimerkiksi käytettyjen lähdeasiakirjojen ja niiden päiväyksen perusteella.

IATE-tietueista noin 60 prosenttia kuuluu komissiolle. Tämä tarkoittaa sitä, että komissiolla on suurin työsarka päällekkäisyyksien karsimisessa sekä vanhojen tietueiden siivoamisessa. Käytettävissä oleva henkilöstömäärä asettaa rajoituksensa sille, miten paljon tätä työtä voidaan tehdä.

IATEssa termejä on eniten kolmella työkielellä (englanti, ranska, saksa). Muuten termien määrä on suoraan verrannollinen siihen, kuinka pitkään kyseinen kieli on ollut EU:n virallisena kielenä. Suomenkielisiä termejä IATEssa on noin 330 000. Kielten vaihteleva EU-tausta johtaa eriarvoiseen asemaan: vanhoilla EU-kielillä on runsaasti materiaalia, kun taas uusilla kielillä sitä on melko vähän. Toisaalta vanhoilla kielillä on ongelmana edellä mainittu termitietueiden päällekkäisyys, joten niillä on päivitettävää ja poistettavaa aineistoa aivan toisella tavalla kuin uusilla kielillä.

Komission sisäinen termityö

Komissiossa termityön pohjana on ollut vuodesta 2012 asti termityötä käsittelevä puiteasiakirja Terminology Framework, jossa määritellään eri toimijoiden vastuualueet ja tehtävät. Puiteasiakirjan mukaan termityö on keskeinen osa DGT:n ydinosaamista. Termityö tehostaa käännösprosessia sekä takaa osaltaan tekstien laadun ja yhdenmukaisuuden. Termityön keskiössä ovat kääntäjien tarpeet. Niihin vastataan sekä tapauskohtaisesti helpdesk-palvelulla että keskitetysti koordinoiduilla monikielisillä projekteilla.

Termityössä komissiossa on neljä toimijaryhmää, joilla kullakin on oma tärkeä tehtävänsä:

 1. Kääntäjät esittävät toiveita ja ehdotuksia termityölle sekä ovat termityön varsinainen kohderyhmä.
 2. Kieliosastojen terminologit vastaavat oman kielensä termityöstä sekä edustavat kieliosastoaan monikielisissä ja toimielinten välisissä yhteyksissä.
 3. Terminologian koordinointiyksikkö koordinoi kaikkea monikielistä termityötä sekä huolehtii siitä, että kaikki DGT:ssä noudattavat yhtenäisiä työmenetelmiä.
 4. Kieliosastojen ja yksiköiden johtajat asettavat termityön tavoitteet sekä antavat käyttöön tarvittavat henkilöstöresurssit.

Kussakin kieliosastossa on vähintään kaksi terminologia. He muun muassa vastaavat oman kielensä kääntäjien termikysymyksiin, kouluttavat ja opastavat oman kieliosastonsa kääntäjiä termiasioissa, vastaavat oman kieliosastonsa sisäisistä termihankkeista, päivittävät monikielisiin termiprojekteihin sisältyvät IATE-tietueet oman kielensä osalta sekä tekevät yhteistyötä muiden toimielinten terminologien kanssa.

Kieliosastojen terminologeilla ja terminologian koordinointiyksikön koordinaattoreilla on yhteinen toimikunta Terminology Board, jossa keskustellaan käynnissä olevista termiprojekteista, yhteisistä toimintatavoista sekä termityön tulevista tarpeista. Se kokoontuu useita kertoja vuodessa. Lisäksi kaikkien kieliosastojen pääterminologit tapaavat vuosittain Terminology Together Day -tapahtuman merkeissä.

Komissiossa käännettävien dokumenttien lähtökielenä on yli 80-prosenttisesti englanti. Tästä syystä myös monikielisten termiprojektien lähtökieli on lähes poikkeuksetta englanti, lukuun ottamatta taksonomian alan projekteja, joissa lähtökielenä on latina.

Termiprojektit perustuvat yleensä käännettävänä olevaan tekstiin. Suurin osa projekteista toteutetaan samanaikaisesti käännöstyön kanssa, mutta osa tehdään jälkikäteen. Lisäksi on aihealuekohtaisia projekteja, jotka eivät liity suoranaisesti tiettyyn käännettävään tekstiin. Näillä pyritään kattamaan tietyn erikoisalan sanastoa laajemmin, ja termit on kerätty monesta eri lähteestä. Kaikissa projektityypeissä on yhteistä se, että projektista vastaava koordinaattori valitsee mukaan tulevat käsitteet sekä luo tai päivittää niitä koskevat IATE-tietueet lähtökielen osalta. Sen jälkeen projekti siirtyy kieliosastoihin, joissa kunkin kielen terminologi täydentää tietueet omalla kielellään.

Komission sisäistä termityötä varten laaditaan vuosittainen työohjelma DGT Terminology Work Programme. Sen suunnittelu aloitetaan, kun komissio julkaisee työohjelmansa seuraavalle vuodelle. Terminologian koordinointiyksikkö sekä kieliosastojen terminologit perehtyvät komission työohjelmaan ja poimivat sieltä keskeisiä aihealueita. Lisäksi kussakin kieliosastossa kartoitetaan sen omat termitarpeet, joista voi löytyä aiheita myös työohjelmaluonnokseen. Lopullinen ohjelma hyväksytään ohjelmakomiteassa (Programming Committee), joka koostuu DGT:n osastopäälliköiden, yksikönpäälliköiden ja terminologien edustajista. Vuosittainen työohjelma sisältää pakollisen työn määrän (kaikille pakollisten käsitteiden lukumäärä) sekä luettelon hyväksytyistä ensisijaisista aihealueista. Vuoden mittaan tästä luettelosta poimitaan aiheita termiprojekteille. Tämän lisäksi on mahdollista valmistella termiprojekteja myös muista aihealueista, jos niitä ei ole voitu ennakoida työohjelmaa laadittaessa. Silloin kieliosastoja kuullaan erikseen, ja jos enemmistö kannattaa projektia, se toteutetaan.

Ohjelmakomitea ja DGT:n johtoporras seuraavat työn etenemistä. Terminologian koordinointiyksikkö ylläpitää taulukkoa, josta näkee, miten monikielisten projektien toteuttaminen edistyy kussakin kieliosastossa. Lisäksi terminologian koordinointiyksikkö laatii kaksi kertaa vuodessa raportin, joka sisältää monenlaisia tilastoja, esimerkiksi paljonko on luotu uusia termitietueita, muokattu vanhoja ja poistettu tarpeettomia termejä tai tietueita. Tilastoissa otetaan huomioon myös kvalitatiivisia tekijöitä, kuten se, onko tietueissa määritelmä, konteksti tai muu tarkennus. Nämä raportit sisältävät myös kieliosastokohtaisen osion.

Termityön pääasiallisena työkaluna komissiossa on IATE. IATE on paras tapa saada termihaun tulokset tiedoksi sekä komission sisällä, toimielinten kesken että freelance-kääntäjille. Kääntäjät hyödyntävät IATEa yleensä osana Quest-metahakuvälinettä, joka hakee termejä ja tekstiotteita myös muista lähteistä, joita ovat esimerkiksi Eur-Lex, Euramis, erilaiset sähköiset sanakirjat, sanastot ja oppaat. IATEn sisältöä voi myös tallentaa tietokoneavusteisen kääntämisen (CAT) työkaluun ja käyttää suoraan käännöstyössä.

IATEn osalta komission sisäisessä termityössä pyritään luomaan uusia termitietueita erityisesti uusille EU-käsitteille ja erikoisalojen uudelle termistölle, tekemään olemassa olevista tietueista monikielisiä ja korkealaatuisia sekä vähentämään päällekkäisten tietueiden määrää.

Mitä terminologian koordinointiyksikkö tekee?

Komission terminologian koordinointiyksikössä on tällä hetkellä yksi pääkoordinaattori sekä kuusi termityön koordinaattoria, joilla on hyvin laaja työsarka. Koordinaattorit muun muassa

 • valmistelevat ja käynnistävät komission sisäisiä monikielisiä termihankkeita sekä seuraavat niiden etenemistä
 • valmistelevat ja käynnistävät laajoja erikoisalojen termiprojekteja, joissa yhteistyökumppaneina on jäsenmaiden substanssiasiantuntijoita
 • antavat termityötä tai IATEa koskevaa koulutusta komission terminologeille ja kääntäjille
 • toimivat IATE-tukipalveluna komission sisällä
 • huolehtivat IATEn laadunvarmistuksesta komission termitietueiden osalta
 • tiedottavat termiasioista kieliosastoille
 • toimivat asiantuntijoina DGT:n sisäisissä projekteissa, esim. CAT-työkalujen kehittämisessä ja käytössä
 • testaavat uusia termityön apuvälineitä
 • edustavat komissiota ja DGT:tä kansainvälisissä yhteyksissä
 • tekevät tiivistä yhteistyötä muiden toimielinten kanssa yhteisissä hankkeissa.

Toimielinten välinen termiyhteistyö

EU:n toimielimet tekevät tiivistä termiyhteistyötä. Käytettävissä olevat resurssit hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla, ja ahkeralla keskinäisellä tiedotuksella huolehditaan siitä, että päällekkäistä työtä ei tehdä. Kun lakialoite siirtyy komissiosta parlamenttiin ja neuvostoon, niiden kääntäjillä on käytössään komissiossa jo tehdyn termityön tulokset. Toimielimillä on yhteinen EurTerm-portaali, johon kootaan kaikki hyödyllinen tieto ja aineisto. Sieltä löytyy muun muassa tietoa koulutustilaisuuksista, kussakin toimielimessä käynnissä olevista termihankkeista sekä eri työryhmien kokouksista. Lisäksi kullakin kielellä on oma toimielinten yhteinen wikisivustonsa, jossa on helppo jakaa kielikohtaista materiaalia.

Toimielinten termikoordinaattorit kokoontuvat säännöllisesti sopimaan yhteisistä toimintatavoista ja keskustelemaan eri aihealueita koskevien projektien jakamisesta toimielinten kesken. Yhteyttä pidetään tiiviisti myös EurTerm-portaalin kautta sekä sähköpostitse ja puhelimitse.

Tulevaisuuden näkymiä

Termityö on jatkossakin keskeinen osa EU:n käännöstoimintaa, mutta käytettävissä olevat apuvälineet muuttuvat huiman teknologisen kehityksen myötä. Suurimpana haasteena on löytää kätevä keino yhdistää IATEn sisältö tietokoneavusteiseen kääntämiseen (CAT). Tällä hetkellä IATEa voi hyödyntää monella eri tavalla nykyisessä CAT-ympäristössä: suorina termihakuina lähtötekstistä käsin, IATEsta löytyvällä tekstikohtaisella termintunnistusohjelmalla sekä erikseen luoduilla termitietokannoilla, jotka ovat hyödyllisiä esimerkiksi usean kääntäjän kesken jaetuissa käännöstoimeksiannoissa tekstin yhdenmukaisuuden takaamiseksi.

Myös IATE muuttuu: uutta versiota IATEsta on suunniteltu ja kehitetty usean vuoden ajan, ja se otetaan asteittain käyttöön tänä talvena. Uuteen IATEen on tarkoitus luoda myös erityinen projektinhallintatyökalu, jolloin monikielisiä ja toimielinten välisiä termihankkeita voi hallinnoida suoraan IATEsta käsin.

Työ komission terminologian koordinointiyksikössä on kiinnostavaa ja palkitsevaa: saamme perehtyä uusiin aihealueisiin ja työvälineisiin sekä tehdä yhteistyötä monikielisessä ympäristössä. Toivomme, että innostuksemme siirtyy työmme kautta kaikkien hyödyksi, julkisen IATEn kautta myös suomalaisille kääntäjille sekä sanasto- ja termityön tekijöille.

Artikkelin sisältö ja siinä esitetyt näkemykset ovat kirjoittajan omia, eivätkä ne välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa.

Kirjoittajasta:
Riitta Majaniemi toimii termityön koordinaattorina Euroopan komission käännöstoimen pääosastolla (DGT.D.1).

Lisää uusi kommentti

Filtered HTML

 • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
 • Sallitut HTML-tagit: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Plain text

 • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
 • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
 • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.