Termiharava

Sanastokeskuksesta tiedusteltiin suomenkielistä vastinetta termille word-of-mouth viitatessa etenkin sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan viestintään.

word-of-mouth
Perinteisesti word-of-mouth-ilmaisulla on tarkoitettu suullisesti leviävää tietoa tai suullista viestintää. Viime aikoina käsite on rajautunut viittaamaan nimenomaan yksityisten ihmisten väliseen epäviralliseen viestintään ja kokemusten vaihtoon etenkin kulutushyödykkeistä, yrityksistä ja brändeistä. Yksimielisyyttä käsitteen tarkasta määritelmästä ei ole. 

Englanniksi käsitteestä käytetään lyhennettä WOM. Suomenkielisinä termeinä on käytetty word-of-mouth-viestinnän lisäksi muun muassa suusanallista viestintää, vertaisviestintää, puskaradioviestintää ja viidakkorumpuviestintää.

electronic word-of-mouth
Nykyisin halutaan usein erottaa edellisestä käsitteestä electronic word-of-mouth, josta käytetään lyhennettä eWOM. Electronic word-of-mouth viittaa nimenomaan sähköisessä muodossa, useimmiten internetissä tapahtuvaan word-of-mouth-viestintään. 

Käsitteelle ei ole vakiintunut suomenkielistä termiä, mutta siitä on käytetty muun muassa termejä sähköinen word-of-mouth-viestintä, verkon puskaradio ja internetistä löydettävä kuluttajatieto.

word-of-mouth-markkinointi
Erikseen käytetään myös käsitettä word-of-mouth-markkinointi (myös puskaradiomarkkinointi, viidakkorumpumarkkinointi, engl. word-of-mouth-marketing, WOMM), jolla korostetaan word-of-mouth-viestintää nimenomaan markkinointiviestintänä.

viraalimarkkinointi
Word-of-mouth -markkinointiin liittyy läheisesti käsite viraalimarkkinointi (engl. viral marketing), jossa tietty mainosviesti kulkee nopeasti eteenpäin käyttäjältä toiselle viruksen tavoin. Viesti voi olla esimerkiksi kaupalliseen tarkoitukseen kehitetty verkkopalvelu, video tai peli, jota käyttäjät haluavat jakaa toisille käyttäjille. Termi viittaa myös markkinointistrategiaan, jonka avulla käyttäjiä pyritään kannustamaan levittämään kaupallista viestiä toisille.

Viraalimarkkinoinnin ja word-of-mouth-markkinoinnin tärkein ero on siinä, että viraalimarkkinoinnissa mainosviesti on alun perin peräisin kaupalliselta toimijalta, kun taas word-of-mouth-markkinoinnissa viesti on peräisin suoraan kuluttajalta.