Paikkatiedon termit ja ontologiat -hanke käynnistyi

Riina Kosunen
Sanastokeskuksessa käynnistyi Maanmittauslaitoksen aloitteesta vuoden 2010 alussa Paikkatiedon termit ja ontologiat -hanke. Hankkeen tarkoituksena on määritellä paikkatietoon ja erityisesti Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurista annetun INSPIRE-direktiivin mukaisiin paikkatietoaineistoihin ja -palveluihin liittyviä käsitteitä ja antaa niitä koskevia termisuosituksia suomeksi sekä vastineita ruotsiksi ja englanniksi.

Paikkatiedolla tarkoitetaan tietoa, joka sisältää viittauksen tiettyyn paikkaan tai maantieteelliseen alueeseen, eli ”kartalle sijoitettua” tietoa esimerkiksi luonnonpaikkojen korkeudesta, rakennuksista, osoitteista, paikannimistä, maankäytöstä, ilmakehän tilasta tai väestöjakaumasta.

Paikkatiedon termit ja ontologiat -hanke jatkaa Sanastokeskuksen työsarkaa paikkatiedon käsitteistön parissa; julkaisusarjaanhan kuuluvat Paikannussanasto (TSK 30, 2002) ja Geoinformatiikan sanasto (TSK 32, 2005). Vuonna 2008 Sanastokeskus tuotti suomenkieliset termit ja määritelmien käännökset paikkatietoalan standardoinnista vastaavan Kansainvälisen standardisoimisjärjestön ISO:n teknisen komitean TC 211:n laatimaan noin 500 termin laajuiseen sanastoon. Käynnissä oleva hanke on sopiva tilaisuus myös päivittää aiempien sanastojen tietoja.

Tuoreimman sanastohankkeen taustalla on paikkatietoinfrastruktuuria koskeva INSPIRE-direktiivi, jonka tavoitteena on saattaa Euroopan unionin jäsenmaiden viranomaisten tuottamat paikkatietoaineistot yhtenäisessä muodossa yleiseen käyttöön. Suomessa paikkatietoaineistoja on esimerkiksi valtionhallinnon organisaatioilla, kuten Maanmittauslaitoksella, Liikennevirastolla, Ilmatieteen laitoksella, Puolustusvoimilla ja Museovirastolla, sekä lisäksi kunnilla, maakuntaliitoilla ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilla. INSPIRE-direktiivi velvoittaa viranomaiset viemään paikkatietoa sisältävät aineistonsa yhtenäistetyssä muodossa internetiin. Paikkatietoaineistojen pohjalta on tarkoitus luoda verkkopalveluita, joiden avulla paikkatietoa voi hakea, katsella ja ladata. Paikkatietoaineistot ja -palvelut on tarkoitettu niin paikkatietoalan ammattilaisten kuin tavallisten kansalaistenkin käyttöön, ja ne on tarkoitettu hyödynnettäviksi niin julkishallinnossa kuin yksityisellä sektorillakin.

INSPIRE-direktiivissä, sen täytäntöönpanoa ohjeistavissa säännöissä, paikkatietoinfrastruktuurista annetuissa laissa ja asetuksessa ja alan toimijoiden kielenkäytössä esiintyy runsaasti termejä, eikä termien käyttö ole täysin yhtenäistä. Esimerkiksi termillä verkkopalvelu (engl. web service) tarkoitetaan joissakin yhteyksissä ihmiskäyttäjille tarkoitettuja palveluita, kuten Metsähallituksen Retkikartta-palvelua, kun taas toisissa sillä viitataan palvelinkoneiden toisille tietokoneille tarjoamiin nk. rajapintapalveluihin. Paikkatiedon termit ja ontologiat -hanke pyrkii antamaan suosituksia sopivimmista termeistä, selventämään käsitteiden määritelmiä ja tällä tavoin helpottamaan paikkatietoviranomaisten keskinäistä ja paikkatiedon tarjoajien ja käyttäjien välistä viestintää. Lisäksi hankkeessa aikaansaatavan sanastoaineiston käsitejärjestelmät on tarkoitus muuttaa tietokoneen ymmärtämään muotoon, eli käsitteet liitetään osaksi FinnONTO-hankkeessa tuotettua suomalaista paikkaontologiaa.

Paikkatiedon termit ja ontologiat -hanke on osa Maanmittauslaitoksen organisoiman INSPIRE-verkoston työtä, jolla pyritään tukemaan paikkatietoinfrastuktuurin toteuttamista ja INSPIRE-direktiivin toimeenpanoa. Sanastohanketta toteutetaan työryhmässä, johon kuuluu asiantuntijoita muun muassa Maanmittauslaitoksesta, Geodeettisesta laitoksesta, Aalto-yliopiston teknillisestä korkeakoulusta, Tilastokeskuksesta sekä Helsingin, Espoon, Vantaan ja Hyvinkään kaupungeista.

Paikkatiedon termit ja ontologia -hankkeessa tuotettava sanastoaineisto julkaistaan PDF-muotoisena tiedostona kansallisessa paikkatietoportaalissa Paikkatietoikkunassa (www.paikkatietoikkuna.fi) ja osana Sanastokeskuksen TEPA-termipankkia. Ontologia julkaistaan yleisön käyttöön osana yleistä suomalaista ONKI-ontologiakirjastopalvelua (www.yso.fi).

Paikkatiedon termit ja ontologiat -hanke käynnistyi vuoden 2010 alussa ja jatkuu ainakin vuoteen 2011 saakka. Tavoitteena on vuosien 2010 ja 2011 aikana saada määriteltyä keskeisin termistö. Lisäksi Maanmittauslaitoksessa on suunniteltu, että mikäli resursseja löytyy, termistön laajennusta ja päivitystä jatketaan myöhemminkin.