Laadukasta sisältöä yhteistyöllä -juhlaseminaarin satoa

Anu Ylisalmi

Sanastokeskus juhlisti 45-vuotista taivaltaan lokakuun lopussa järjestetyllä juhlaseminaarilla. Seminaariin osallistui lähes 80 Sanastokeskuksen jäsentä, ystävää ja yhteistyökumppania vuosien varrelta. Juhlaseminaarin teemana oli Laadukasta sisältöä yhteistyöllä, ja juhlapuhujiksi kutsutut yhteistyökumppanimme esittelivät projekteja, jotka kuvastavat käsitetyön monimuotoisuutta.

Sanastokeskuksen hallituksen puheenjohtaja, Jyväskylän yliopiston Avoimen tiedon keskuksen johtaja Ari Muhonen lausui seminaarin avaussanat. Muhonen toi puheessaan esiin, kuinka termikysymykset näkyvät myös hänen omassa työssään. Keskuksen nimessä on avoimen tieteen sijaan avoin tieto, koska keskus palvelee kaikkia jyväskyläläisiä ja suomalaisia eikä pelkästään tiedettä. Avoimen tiedon keskus perustettiin joitakin vuosia sitten, kun Jyväskylän yliopiston kirjasto ja tiedemuseo yhdistyivät. Kirjastolaisten ja museolaisten viestinnässä on huomattu muun muassa, että digitoinnilla tarkoitetaan kirjastossa ja museossa eri asioita. Muhonen totesi puheessaan myös, että Sanastokeskuksen merkitys on suomalaisessa yhteiskunnassa paljon suurempi kuin mitä sen pienen koon perusteella voisi odottaa.

Neuvotteleva virkamies Suvi Remes valtiovarainministeriöstä puhui siitä, kuinka sanastojen siltaava rooli vahvistuu koko ajan. Sanastotyössä on Remeksen mukaan loppujen lopuksi kyse ihmisten välisistä sopimuksista, mutta tietotekniikan kehityksen myötä merkitykset pitää nykyään opettaa myös koneelle. Valtiovarainministeriöllä on ollut vuosien aikana vahva rooli sanastotyössä. Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA) julkaisi jo vuonna 1994 ehdotuksen OVT-tekniikkaan (organisaatioiden välinen tiedonsiirto) pohjautuvasta sanomavälitteisestä tietopalvelusta, joka mahdollistaisi eri viranomaisten hallussa olevan erimuotoisen tiedon yhteiskäytön. Vuonna 2005 julkaistiin muistio Sanastot siltana saumattomalle tiedonvaihdolle, jossa luotiin edellytyksiä semanttisen yhteentoimivuuden kehittämiselle. Vuonna 2011 tuli voimaan julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annettu laki, jossa säädettiin tietojärjestelmien yhteentoimivuuden edistämisestä ja varmistamisesta, ja valtiovarainministeriön tehtäväksi tuli muun muassa huolehtia julkisen hallinnon tietohallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin edellyttämien yhteentoimivuuden kuvausten ja määritysten laatimisesta ja ylläpidosta. Vuonna 2010 toimintansa aloitti Ydinsanastoryhmä (YSR), jonka tehtävänä on määritellä julkisen hallinnon yhteiset käsitteet. Vuoden 2020 alussa voimaan tulee uusi laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta, jonka mukaan valtiovarainministeriön tehtävänä on huolehtia julkisen hallinnon yhteisten tietovarantojen yhteentoimivuuden yleisestä ohjauksesta.

Ammattikielen ja sanastotyön kielenhuoltaja Åsa Holmér Ruotsin Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitoksen Kielineuvostosta kertoi sanastotyön alalla Ruotsissa viime vuosina tapahtuneista muutoksista ja sanastotyön nykytilasta. Terminologicentrum TNC lakkautettiin vuoden 2018 lopussa, minkä myötä TNC:n kirjasto ja termipankki Rikstermbanken siirtyivät Kielineuvostolle. Kielineuvostossa on marraskuusta 2018 lähtien työskennellyt kaksi ammattikielen ja sanastotyön kielenhuoltajaa. Kielineuvoston terminologiatoiminta eroaa monessa suhteessa TNC:n toiminnasta. Kielineuvosto on viranomainen, mikä tarkoittaa sitä, että Kielineuvosto edistää, tukee ja koordinoi sanastotyötä sen varmistamiseksi, että julkisessa hallinnossa noudatetaan Ruotsin kielilain 12. §:ää, jossa säädetään viranomaisten ruotsinkielistä termistöä koskevasta vastuusta. Kielineuvosto ei voi tehdä maksullista käytännön sanastotyötä yksittäisille viranomaisille, mutta se voi vastata yksittäisiin termikysymyksiin. Ruotsiin on myös perustettu sanastotyön alan ammattilaisten yhdistys Terminologifrämjandet, jonka kautta sanastotyöstä kiinnostuneet asiakkaat voivat löytää sanastotyön ammattilaisia, joilta tilata käytännön sanastotyötä tai kursseja.

Senior Coordinator Pekka Linna CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:stä ja projektisuunnittelija Satu Lindberg opetus- ja kulttuuriministeriön hallintoyksikön tietohallintoryhmästä puhuivat esityksessään käsitetyön merkityksestä valtionavustustoiminnan kehitystyössä. Valtiovarainministeriöllä on meneillään valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke, johon liittyen Sanastokeskus tekee käsitetyötä. Valtionavustuksia jakavien kymmenien eri viranomaisten käsitteistö ei ole ollut yhtenäistä, mikä on hankaloittanut viranomaisten välistä yhteistyötä sekä viranomaisten ja avustusten hakijoiden välistä vuorovaikutusta. Käsitetyön myötä on jo voitu havaita, että eri ministeriöiden välinen viestintä on helpottunut.

Documentation Specialist Anu Gordin ja Documentation Specialist Hanna Kautonen-Inkeri Trimble Solutions Oy:stä kertoivat esityksessään sanastotyöstä kansainvälisessä ohjelmistoyrityksessä. Sanastokeskus on tehnyt Trimblen Tekla Structures -ohjelmistoon liittyvää sanastotyötä jo vuodesta 2006 lähtien. Sanasto on integroitu ohjelmiston User assistance -palveluun, jonka ohjeisiin on lisätty sanastossa esiintyviin käsitteisiin viittaavien termien kohdalle kyseisen käsitteen tiedot vihjetekstinä. Lisäksi palvelussa voi tehdä sanastoon hakuja, selata käsitelistausta, tarkastella yksittäisen käsitteen tietoja ja käsitekaavioita ja katsella sanastoa kokonaisuutena PDF-muodossa. Yhtenäinen sanasto tukee dokumentoijien, käyttöliittymäsuunnittelijoiden, kouluttajien, kääntäjien ja ohjelmiston loppukäyttäjien työtä. Trimblessä on todettu sanaston muun muassa parantavan käännösten laatua, lisäävän käyttöliittymätekstien yhdenmukaisuutta ja auttavan ohjelmiston käytön oppimisessa.

Erikoissuunnittelija Virpi Kalliokuusi Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) esitteli sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan sanastojen hallintamallin kehittämistä. THL:lle on säädetty vastuita sote-tiedonhallinnan ohjauksesta ja valtakunnallisista määrityksistä. THL:n koodistopalvelutoimintaan kuuluvat valtakunnallisesti yhtenäiset sosiaali- ja terveydenhuollon tietorakenteet, ja Sosmeta-palvelussa julkaistaan valtakunnallisesti yhtenäiset sosiaalihuollon asiakasasiakirjarakenteet. Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan määrittelevät sanastot julkaistaan sote-sanastojen verkkopalvelussa. Sanastojen hallintamallia lähdettiin kehittämään, jotta sanastotyö saataisiin paremmin kytkettyä muihin sote-tiedonhallinnan hallintamalleihin ja jotta yhteisesti sovittujen käsitesisältöjen ja termisuositusten hyödyntämistä voitaisiin hallita suomeksi ja ruotsiksi.

Helsingin yliopiston digitaalisten ihmistieteiden keskuksen HELDIGin johtaja ja Aalto-yliopiston tietotekniikan laitoksen professori Eero Hyvönen kertoi esityksessään, miten Lakisampo ja semanttinen Finlex parantavat semanttisen webin keinoin laki- ja oikeustiedon saatavuutta ja käytettävyyttä. Semanttisen Finlexin kautta tietotekniset sovellukset, toiset verkkopalvelut ja lainsäädännöllisten sovellusten ohjelmoijat voivat ladata laki- ja oikeustietoa tai hyödyntää sitä avoimien rajapintojen kautta.

Juhlaseminaarin jälkeen ohjelmassa oli suupaloja ja seurustelua. Juhlatilassa kuului iloinen puheensorina, kun seminaarivieraat keskustelivat seminaarin annista ja vaihtoivat kuulumisia.

Kirjoittajasta:
Anu Ylisalmi työskentelee terminologina Sanastokeskuksessa.

Lisää uusi kommentti

Filtered HTML

  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.