Kirjallisuutta

EU:n ja Venäjän hankeyhteistyön sanasto

EU-Russia_glossary_kansiKansi: Juan Cubilla
Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia on julkaissut loppuvuodesta 2014 Irina Kudashevan ja Igor Kudashevin laatiman EU-Russia Project Co-operation Glossaryn. Sanasto on uusi, laajennettu painos vuonna 2008 julkaistusta EU:n ja Venäjän hankeyhteistyön sanastosta.

Sanasto sisältää hankeyhteistyöhön liittyviä termejä suomeksi, venäjäksi ja englanniksi. Uuteen laitokseen on päivitetty muun muassa Suomen ja Venäjän ministeriöiden nimitykset sekä lisätty Euroopan komission osastojen nimityksiä. Sanasto sisältää suomen- ja venäjänkieliset hakemistot sekä ohjeet sanaston käyttäjälle.

Sanasto on tarkoitettu avuksi kääntäjille ja tulkeille sekä kansainvälisten hankkeiden parissa toimiville organisaatioille ja viranomaisille. Se on osa laajempaa IMU – Integrated Multilingual E-services for Business Communication -hanketta (http://imu.iac.spb.ru/), jonka tavoitteena oli monikielisten sähköisten palvelujen kehittäminen suomalaisten ja venäläisten matkailijoiden ja palveluntarjoajien tueksi. Sanaston ensimmäinen laitos ilmestyi vuonna 2008.

Sanasto on saatavilla PDF-tiedostona verkossa osoitteessa http://www.projectglossary.eu/. Painettua julkaisua voi tiedustella Igor Kudashevilta (igor.kudashev@helsinki.fi). Painettuja sanastoja jaetaan ensisijaisesti organisaatioihin, joilla on kansainvälistä projektitoimintaa.

Kudashev, Igor & Kudasheva, Irina: EU-Russia Project Co-operation Glossary. 2nd edition, revised and enlarged.
Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Kouvola 2014. ISBN 978-952-10-7781-4 (painettu); ISBN 978-952-10-7782-1 (PDF)

Kokonaisturvallisuuden sanasto

Kokonaisturvallisuuden_sanasto_kansiKansi: Anne Kaikkonen
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ja Sanastokeskus TSK julkaisivat joulukuussa 2014 Kokonaisturvallisuuden sanaston (TSK 47).
Sanasto sisältää noin 180 kaikille hallinnonaloille yhteistä kokonaisturvallisuuden käsitettä. Käsitteet esitetään termitietueina sekä niitä täydentävinä käsitekaavioina. Termit on sanastossa annettu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi ja määritelmät suomeksi. Sanasto pohjautuu osittain vuonna 2009 julkaistuun Varautumisen ja väestönsuojelun sanastoon (TSK 39).

Sanaston tavoitteena on helpottaa kokonaisturvallisuuden parissa työskentelevien työtä ja parantaa alan viestintää. Kokonaisturvallisuuden sanasto on tarkoitettu käytettäväksi niin opetustyössä, alan kansainvälisissä yhteyksissä kuin käytännön varautumistyössäkin.

Sanaston laatimiseen osallistuivat julkaisijoiden lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö, puolustusministeriö, sisäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, ympäristöministeriö sekä Huoltovarmuuskeskus ja Turvallisuuskomitean sihteeristö.

Kokonaisturvallisuuden sanastoa voi tilata SPEKin verkkokaupasta 17 euron hintaan. Sanasto on saatavilla myös PDF-tiedostona SPEKin verkkosivustolla, ja sen sisältö on viety osaksi Sanastokeskuksen TEPA-termipankkia.

Kokonaisturvallisuuden sanasto
Suomen pelastusalan keskusjärjestö SPEK ja Sanastokeskus TSK ry, Helsinki 2014. ISBN 978-951-797-541-4

Ikäteknologiasanasto

Ikäteknologiasanasto_kansiKansi: Taina Leino
Vanhustyön keskusliitto ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto julkaisivat Kristina Forsbergin, Hennariikka Intosalmen, Marika Nordlundin ja Sirpa Suhosen laatiman Ikäteknologiasanaston marraskuussa 2014.

Sanastoon on koottu noin 100 keskeisintä käsitettä, jotka liittyvät muun muassa turvateknologiaan ja teknisiin apuvälineisiin. Käsitteille on annettu suomenkieliset määritelmät ja termisuositukset, ja niiden välisiä suhteita on kuvattu käsitekaavioiden avulla. Jotta sanastosta olisi hyötyä mahdollisimman laajalle kohderyhmälle, määritelmissä on pyritty esittämään tavallisen käyttäjän kannalta olennaisinta tietoa teknisten yksityiskohtien sijaan. Julkaisu sisältää myös kuvia, jotka havainnollistavat käsitteitä.

Sanasto on tarkoitettu helpottamaan viestintää ikäteknologia-alan toimijoiden ja alan tuotteita ja palveluja käyttävien tahojen välille. Lisäksi sanastosta voi olla hyötyä myös opiskelijoille, toimittajille ja muille kiinnostuneille.

Ikäteknologiasanasto laadittiin osana julkaisijoiden yhteisestä KÄKÄTE-projektia (Käyttäjälle kätevä teknologia), jonka tavoitteena on tukea ikääntyneiden arkielämää ja kotona asumista sekä helpottaa ikääntyneiden parissa työskentelevien työtä.

Sanasto on julkaistu KÄKÄTE-projektin sivustolla PDF-muodossa, ja sen aineisto on viety myös TEPA-termipankkiin. Paperijulkaisuan voi tilata Vanhustyön keskusliitosta (puh. 09 350 8600) tai Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitosta (puh. 050 330 5884).

Forsberg, Kristina, Intosalmi, Hennariikka, Nordlund, Marika & Suhonen, Sirpa: Ikäteknologiasanasto. KÄKÄTE-raportteja 3/2014.
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto & Vanhustyön keskusliitto, Helsinki 2014. 75 s. ISBN 978-951-806-213-7 (nid., Vanhustyön keskusliitto ry); ISBN 978-952-9594-56-61-0 (nid., Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry); ISBN 978-951-806-214-4 (PDF, Vanhustyön keskusliitto ry); ISBN 978-952-9594-62-7 (PDF, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry)

Hyvä sanakirja luettavissa verkossa

Hyvä_sanakirja_kansiKansi: Laura Tyysteri & Eeva Herrala
Laura Tyysterin ja Kaisa Lehtosalon toimittama Hyvä sanakirja – Tieteellisiä, käytännöllisiä ja eettisiä näkökulmia leksikografiaan ilmestyi painettuna syksyllä 2013. Nyt kirja on vapaasti saatavilla PDF-tiedostona osoitteessa https://www.doria.fi/handle/10024/103550. Painettua kirjaa myy 17 euron hintaan Turun yliopiston verkkokirjakauppa UTUshop.

Teoksen teema on leksikografian etiikka, ja sen sisältämissä artikkeleissa käsitellään sekä sanakirjatyön periaatteita että käytännön työtä. Hyvä sanakirja esiteltiin Kirjallisuutta-palstalla Terminfon numerossa 1/2014 (lue esittely: http://www.terminfo.fi/sisalto/kirjallisuutta-43.html).

Tyysteri, Laura & Lehtosalo, Kaisa (toim.): Hyvä sanakirja – Tieteellisiä, käytännöllisiä ja eettisiä näkökulmia leksikografiaan
Turun yliopisto, Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen oppiaineen julkaisuja 3, Turku 2013 (painettu) / 2015 (PDF). 212 s. ISBN 978-951-29-6010-1; ISSN 2323-5322