Kirjallisuutta

Tekstuaalitieteiden sanasto

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Edith-yksikkö on koordinoinut vuonna 2008 alkaneen yhteistyöhankkeen, jonka tuloksena verkossa on nyt julkaistu Tekstuaalitieteiden sanasto. Sanaston tekemiseen osallistui kuusi kirjallisuuden, teologian, historian ja kielitieteen tutkijaa Helsingin ja Oulun yliopistoista sekä Suomalaisen Kirjallisuuden Seurasta.

Tekstuaalitieteet on monitieteinen tutkimusala ja yhteisnimitys tekstien kirjoittamista, variaatiota ja välittymistä tutkiville tieteille. Sanasto esittelee tekstuaalitieteiden termejä ja ilmiöitä sekä pyrkii vakiinnuttamaan sanastoa suomen kieleen.

Sanasto sisältää noin 500 termiä. Muun muassa stemmatologia, Hinmanin kollaattori ja regestit saavat määritelmänsä. Osalle termeistä annetaan vastineet myös ruotsiksi, englanniksi, saksaksi tai ranskaksi. Lähteinä on käytetty alan artikkeleita ja monografioita sekä erikoissanastoja ja muita hakuteoksia.

Tekstuaalitieteiden sanasto on tarkoitettu kaikille alasta kiinnostuneille: opiskelijoille, tutkijoille ja kirjallisuuden harrastajille.

Verkkojulkaisu on käytettävissä osoitteessa www.edith.fi/tekstuaalitieteidensanasto.

Olli Hallamaa, Tuomas Heikkilä, Hanna Karhu, Sakari Katajamäki, Ossi Kokko & Veijo Pulkkinen: Tekstuaalitieteiden sanasto
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2010.

Asylum and Migration Glossary

Euroopan muuttoliikeverkosto on julkaissut muuttoliikeaiheisen sanaston Asylum and Migration Glossary: A Tool for Better Comparability.

Euroopan muuttoliikeverkosto on Euroopan unionin jäsenvaltioissa toimivista kansallisista yhteyspisteistä sekä kansallisten verkostojen jäsenistä koostuva tutkimus- ja tiedonvaihtoverkosto. Sanaston tarkoituksena on yhtenäistää termien käyttöä ja määritelmiä, jotta EU:n jäsenvaltiot voivat paremmin vertailla kansallisia tilanteitaan ja kokemuksiaan.

Sanasto sisältää tällä hetkellä noin 300 termiä. Jokaiselle termille ei ole vastinetta kaikilla EU:n jäsenvaltioiden kielillä, mutta tämä korjaantuu sanaston tulevissa versioissa. Tosin kaikilla kielillä ei edes ole olemassa vastineita, sillä kaikkia termejä ei välttämättä esiinny kansallisissa yhteyksissä. Käsitteille on annettu englanninkieliset määritelmät tai selitteet. Tärkeimpinä lähteinä on käytetty EU:n direktiivejä ja muita EU-asiakirjoja.

Sanasto on suunnattu muuttoliikeverkoston kansallisille yhteyspisteille sekä kaikille alan parissa työskenteleville.

Sanasto on julkaistu Euroopan muuttoliikeverkoston suomalaisella sivustolla osoitteessa www.emn.fi/files/179/EMN_GLOSSARY_Publication_Version_January_2010.pdf.

Asylum and Migration Glossary: A Tool for Better Comparability
European Migration Network, Brussels 2010.167 s. ISBN 978-92-79-14979-5

Terminology policies – Development and implementation

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO on julkaissut heinäkuussa standardin ISO 29383 Terminology policies – Development and implementation.

Standardissa määritellään keskeiset käsitteet ja kuvaillaan tilanteita ja ympäristöjä, joissa saatetaan tarvita erilaisia sanastotyön strategioita. Sanastotyön strategiat nähdään standardissa myös isommassa mittakaavassa yhteisön strategisena kehyksenä.

Standardissa kerrotaan lyhyesti kielenhuollosta ja termistönhuollosta, ennen kuin kuvataan hyvän sanastotyön strategian piirteet ja luokitellaan erityyppiset sanastotyön strategiat. Standardi käsittelee sanastotyön strategian kehittämistä ja toteuttamista perusteellisesti vaihe vaiheelta.

Standardin liitteinä on tietoa kohderyhmien ja hyödynsaajien analysoinnin työkaluista sekä esimerkki yrityksen sanastotyön strategian rungosta.

Standardi on tarkoitettu ohjeistukseksi päättäjille termistönhallinnan ja termistönsuunnittelun kokonaisstrategian kehittämiseen ja toteuttamiseen.

Standardi maksaa noin 100 euroa ja sen voi tilata Suomen Standardisoimisliitto SFS:n verkkokaupasta osoitteessa http://sales.sfs.fi.

ISO 29383 Terminology policies – Development and implementation
International Organization for Standardization, Geneva 2010. 16 s.

Rikkomaton aineenkoetus. Sanasto. Osa 9: Akustisessa emissiossa käytetyt termit

Suomen Standardisoimisliitto SFS on julkaissut joulukuussa toisen painoksen standardista SFS-EN 1330-9 Rikkomaton aineenkoetus. Sanasto. Osa 9: Akustisessa emissiossa käytetyt termit.

Standardi on rikkomatonta aineenkoetusta koskevan sanastostandardin yhdeksäs osa ja se sisältää 57 akustisessa emissiossa käytettyä englannin-, saksan ja ranskankielistä termiä määritelmineen. Standardiin on lisätty myös termien suomenkieliset vastineet.

Standardin voi tilata noin 50 euron hintaan Suomen Standardisoimisliitto SFS:n verkkokaupasta osoitteessa http://sales.sfs.fi.

SFS-EN 1330-9 Rikkomaton aineenkoetus. Sanasto. Osa 9: Akustisessa emissiossa käytetyt termit
Suomen Standardisoimisliitto SFS, Helsinki 2010. 25 s.

Lämmöneristys. Lämmön siirtyminen ja materiaaliominaisuudet. Sanasto

Suomen Standardisoimisliitto SFS on julkaissut toisen painoksen standardista SFS-EN ISO 9251 Lämmöneristys. Lämmön siirtyminen ja materiaaliominaisuudet. Sanasto. Se on yksi viidestä lämmöneristämisen sanastoon liittyvästä standardista.

Standardi määrittelee lämmöneristysalalla käytettävät lämmönsiirtymisen ja materiaaliominaisuuksien termit. Sanasto sisältää 19 suomenkielistä termiä ja määritelmää.

Standardin voi tilata noin 20 euron hintaan Suomen Standardisoimisliitto SFS:n verkkokaupasta osoitteessa http://sales.sfs.fi.

SFS-EN ISO 9251 Lämmöneristys. Lämmön siirtyminen ja materiaaliominaisuudet. Sanasto
Suomen Standardisoimisliitto SFS, Helsinki 2010. 5 s.