Kirjallisuutta

Kieli työssä

Marjut Johanssonin, Pirkko Nuolijärven ja Riitta Pyykön toimittama artikkelikokoelma Kieli työssä. Asiantuntijatyön kielelliset käytännöt tarkastelee työn kielellistymistä, joka on näkyvimpiä viime vuosikymmenten työn murrokseen liittyvistä muutoksista.

Nykyisessä tieto- ja asiantuntijayhteiskunnassa tekstit ja tekstien tuottaminen ovat tärkeä osa lähes kaikkea työtä. Kieltä ei kuitenkaan yleensä nähdä keskeisenä tekijänä, vaan siihen suhtaudutaan helposti itsestäänselvyytenä. Kieli työssä -kirjan keskeinen tavoite on nostaa esiin kielen rooli erilaisten tapausesimerkkien kautta.

Kokoelman artikkeleissa tarkastellaan kielen valtaa tiedeyhteisöissä, organisaatioiden kielivalintoja, kielen roolia kansainvälisissä asiantuntijayhteisöissä sekä työtä kirjaamisena ja tekstien tuottamisena. Erityishuomio on akateemisen asiantuntijan työssä sekä sosiaali- ja hoiva-alan lisääntyneessä tietotyössä. Kieli työssä pyrkii ennen kaikkea lisäämään tieteidenvälistä keskustelua työelämän kielellisistä käytännöistä.

Teoksen monitieteisten artikkelien kirjoittajat ovat kielentutkijoita, yhteiskuntatieteilijöitä ja kauppatieteilijöitä eri yliopistoista sekä Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta.

Kieli työssä on myynnissä kirjakaupoissa ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran verkkokaupassa (http//kirjat.finlit.fi) noin 30 euron hintaan.

Marjut Johansson, Pirkko Nuolijärvi & Riitta Pyykkö (toim.): Kieli työssä. Asiantuntijatyön kielelliset käytännöt
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2011. 250 s. ISBN 978-952-222-265-7

Kielemme kohtalo

Vesa Heikkisen ja Harri Mantilan kirjoittama Kielemme kohtaloon katsaus suomen kielen nykytilaan ja sen tulevaisuuteen. Kirjoittajat kysyvät, pitäisikö suomea suojella säädöksin vai joutaako kielenhuolto hyllylle. Teoksessa pohditaan muun muassa, ovatko kielessä tapahtuvat muutokset uhka vai mahdollisuus ja kuinka vieraista kielistä tuleviin vaikutteisiin tulisi suhtautua. Lisäksi arvioidaan, miten yhteiskunnan eri alueilla lisääntyvä englannin kielen käyttäminen vaikuttaa suomen tulevaisuuteen.

Heikkinen ja Mantila siirtävät vastuun suomen kielen tulevaisuudesta julkisilta kielenhuollon toimijoilta jokaiselle suomea käyttävälle, etenkin paljon kirjoittaville. He haastavat lukijan pohtimaan, mitä jokainen ”aktiivinen, kielitietoinen kansalainen” voisi tehdä suomen kielen hyväksi. Ennen kaikkea kirjoittajat haluavat teoksellaan herättää keskustelua.

Kielemme kohtalo on tuore kannanotto elävän kielen puolesta. Vaikka kirjaa voi käyttää myös suomen kielen oppimateriaalina, sitä ei ole suunnattu pelkästään kielenkäytön ammattilaisille. Lennokkaasti ja yleistajuisesti kirjoitettu teos sopiikin ajatusten herättäjäksi jokaiselle kielestä kiinnostuneelle.

Vesa Heikkinen on suomen kielen dosentti, tekstintutkija ja tietokirjailija, joka työskentelee tutkijana Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa. Hän on tutkinut muun muassa virka- ja säädöskieltä, kielen ja vallan suhdetta sekä ymmärtämistä ja kielitietoisuutta. Harri Mantila on Oulun yliopiston suomen kielen professori, joka on lisäksi toiminut suomen kielen lautakunnan puheenjohtajana. Mantila on perehtynyt muun muassa sosiolingvistiikkaan sekä murteentutkimukseen.

Kielemme kohtalo on myynnissä kirjakaupoissa noin 30 euron hintaan.

Vesa Heikkinen & Harri Mantila: Kielemme kohtalo
Gaudeamus, Helsinki 2011. 235 s. ISBN 978-952-495-188-3

IT-englannin sanakirja

Mikko Tirrosen laatima IT-englannin sanakirja on uusi tietotekniikan alan sanakirja.

Sanakirja sisältää 421 englanninkielistä termiä tietotekniikan maailmasta. Mukana on myös tuotteiden, palveluiden ja yritysten nimiä, joiden tunteminen auttaa ymmärtämään tietotekniikkaa ja siihen liittyviä ilmiöitä. Jokaiselle hakusanalle annetaan suomenkielinen vastine ja laajahko selitys termin merkityksestä, vivahteista ja käyttötavoista.

IT-englannin sanakirjassa termit on esitetty englanninkielisen termin mukaan aakkosjärjestyksessä. Lisäksi lopussa on englanninkielisten termien hakemisto. Sen sijaan suomenkielisten termien hakemisto puuttuu sanakirjasta kokonaan, mikä vaikeuttaa sen käyttöä.

Sanakirja on tarkoitettu kaikille, jotka kohtaavat tietotekniikan termejä työssään ja opiskelussaan.

IT-englannin sanakirjan voi ostaa kirjakaupoista tai suoraan Finn Lecturan verkkokaupasta (www.kirjasi.fi) noin 40 euron hintaan.

Mikko Tirronen: IT-englannin sanakirja
Finn Lectura, Helsinki 2011. 184 s. ISBN 978-951-792-472-6

Hitsaus ja niiden lähiprosessit. Prosessien nimikkeet ja numerotunnukset

Suomen Standardisoimisliitto SFS on julkaissut tammikuussa standardin SFS-EN ISO 4063 Hitsaus ja niiden lähiprosessit. Prosessien nimikkeet ja numerotunnukset.

Standardissa annetaan hitsausprosesseille ja niiden lähiprosesseille termit ja numerotunnukset. Se sisältää 157 suomen-, englannin- ja saksankielistä termiä. Standardi kattaa prosessien pääryhmät, ryhmät ja alaryhmät ja on tarkoitettu käytettäväksi esimerkiksi tietokonesovellutuksissa, piirustuksissa, työpapereissa sekä hitsausohjeissa. Lisäksi liitteessä annetaan yleisesti Yhdysvalloissa käytössä olevat hitsauksen ja sen lähiprosessien tunnukset.

Standardin voi tilata noin 50 euron hintaan Suomen Standardisoimisliitto SFS:n verkkokaupasta osoitteessa http://sales.sfs.fi.

SFS-EN ISO 4063 Hitsaus ja niiden lähiprosessit. Prosessien nimikkeet ja numerotunnukset
Suomen Standardisoimisliitto SFS, Helsinki 2011. 27 s.

Kaasupullot. Terminologia

Suomen Standardisoimisliitto SFS on julkaissut vuonna 2007 uuden painoksen standardista SFS-EN ISO 10286 Kaasupullot. Terminologia.

Standardi sisältää 386 suomen-, englannin-, ranskan- sekä saksankielistä kaasupulloihin liittyvää termiä. Monia termejä havainnollistetaan piirroksin. Lisäksi liitteissä esitetään kaasupullojen paineisiin sekä kaasuihin liittyvät määritelmät suomeksi ja englanniksi. Aakkoselliset hakemistot kaikilla neljällä kielellä helpottavat sanaston käyttöä.

Standardin voi tilata noin 85 euron hintaan Suomen Standardisoimisliitto SFS:n verkkokaupasta osoitteessa http://sales.sfs.fi.

SFS-EN ISO 10286 Kaasupullot. Terminologia
Suomen Standardisoimisliitto SFS, Helsinki 2007. 62 s.

Sähköteknillinen sanasto. Osa 732: Tietokoneverkkotekniikka

Suomen Standardisoimisliitto SFS on julkaissut marraskuussa 2010 standardin SFS-IEC 60050-732 Sähköteknillinen sanasto. Osa 732: Tietokoneverkkotekniikka.

Standardi sisältää termit 148 käsitteelle, joita käytetään tietokoneverkkojen perustamisessa, hallinnassa ja käytössä. Termit annetaan suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, saksaksi ja ranskaksi. Lisäksi käsitteille annetaan englanninkieliset määritelmät. Standardi on tarkoitettu ensisijaisesti teknisten komiteoiden käyttöön.

Standardin voi tilata noin 75 euron hintaan Suomen Standardisoimisliitto SFS:n verkkokaupasta osoitteessa http://sales.sfs.fi.

SFS-IEC 60050-732 Sähkötekninen sanasto. Osa 732: Tietokoneverkkotekniikka
Suomen Standardisoimisliitto SFS, Helsinki 2010. 55 s.