Kelan terminologisesta sanastosta jo neljäs julkaisu

Sirpa Suhonen

Kela ja Sanastokeskus TSK aloittivat kymmenen vuotta sitten yhdessä sanastoprojektin, jonka tavoitteena on yhtenäistää, vakiinnuttaa ja selkeyttää Kelan hoitaman sosiaaliturvan käsitteistöä ja edistää Kelan ja sen yhteistyökumppaneiden välistä tiedonvaihtoa järjestelmällisen sanastotyön avulla. Kelan terminologisen sanaston ensimmäinen laitos julkaistiin vuonna 2010, toinen laitos vuonna 2012 ja kolmas laitos vuonna 2014. Uusin eli neljäs laitos julkaistiin tämän vuoden alussa.

On hienoa ja tärkeää, että Kelan sanastotyöprosessiin kuuluu sanaston jatkuva päivitys. Tämä ei ole aina itsestäänselvyys. Voi olla, että sanaston laatimiseen löytyy rahoitus, mutta päivitystyö unohdetaan. Mikään sanasto ei kuitenkaan pysy ajantasaisena ikuisesti, varsinkaan sellainen kuin Kelan sanasto, jonka sisältö perustuu lainsäädäntöön. Kun säädökset muuttuvat, myös sanastoa on päivitettävä.

Kelan terminologisen sanaston ensimmäinen laitos sisälsi lähinnä terveyteen liittyviä käsitteitä, joiden määritelmät ja huomautukset esitettiin vain suomeksi. Toisen laitokseen käsitekuvaukset käännettiin ruotsiksi samalla, kun aineistoa hieman lisättiin ja päivitettiin. Kolmanteen laitokseen lisättiin muutkin kuin terveyteen liittyvät Kelan etuudet, joten sanaston käsitemäärä laajeni noin kolmesta sadasta käsitteestä lähes viiteen sataan. Neljänteen laitokseen tehtiin myös päivityksiä, mutta suurin muutos edellisiin julkaisuihin verrattuna on se, että käsitekaavioiden piirrosohjelmaa ja merkintätapaa vaihdettiin. Kelan sanaston kaavioissa noudatetaan nyt UML (Unified Modeling Language) -merkintätapaa, joka on toinen kansainvälisesti standardisoiduista käsitejärjestelmien esitystavoista. Uuden menetelmän merkittävänä etuna on se, että käsitetiedot saadaan tuotua kaavioihin sanastotiedostosta puoliautomaattisesti. Kelan terminologisen sanaston neljännessä laitoksessa on 506 termitietuetta ja 42 käsitekaaviota. Koska kaaviot on esitetty sekä suomeksi että ruotsiksi, kaavioita on yhteensä 84. Tämä määrä on jo niin suuri, että kaavioiden puoliautomaattinen päivitys helpottaa ja nopeuttaa sanaston päivitystä ja uusien julkaisujen laatimista huomattavasti.

Nykyinen Kelan terminologinen sanasto kattaa suurimman osan Kelan hoitamista etuuksista. Mukana ovat sairaanhoitokorvaukset, lääkkeet ja lääkekorvaukset, kansainvälinen sairaanhoito, sairausvakuutuslain mukaiset päivärahat, työterveyshuolto, vammaisetuudet ja vammaisten tulkkauspalvelu, Kelan järjestämä ja korvaama kuntoutus, Kelan maksamat eläkkeet, asumistuet, opintoetuudet, sotilasavustus, perhe-etuudet ja työttömyysturva. Sanastosta puuttuu toistaiseksi perustoimeentulotuki, joka siirtyi kunnilta Kelan hoidettavaksi 1.1.2017. Siihen liittyviä käsitteitä on tarkoitus lisätä sanastoon tänä vuonna.

Kelan sanasto on täysin kaksikielinen. Paitsi että sanastossa annetaan suositukset suomen- ja ruotsinkielisistä termeistä, siinä myös selvitetään käsitteiden sisällöt suomen- ja ruotsinkielisten määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla. Myös sanaston esipuhe, erityispiirteet ja käyttöohjeet sekä käsitekaaviot on käännetty ruotsiksi. Varsinkin ruotsinkielisille käyttäjille sanaston kaksikielisyystä on hyötyä, mutta se on myös haaste sanaston päivittämiselle: aina kun suomenkielistä osuutta muutetaan, sama muutos on tehtävä ruotsinkieliseen osuuteen. Ruotsinkielisten käännösten tekeminen saattaa aiheuttaa muutostarpeita myös suomen osuuteen. Vaikka sanastotyössä pyritään tarkkuuteen ja yksiselitteisyyteen, saattaa olla, että kääntäminen paljastaa puutteita suomenkielisessä tekstissä ja sitä on selkeytettävä. Käännöstyön vaatima aika ja resurssit on siis otettava huomioon sanastoa päivitettäessä.

Kelan terminologinen sanasto kuvaa Suomen sosiaaliturvajärjestelmää lainsäädännön näkökulmasta. Sanasto on tarkoitettu sosiaaliturvan asiantuntijoille, lainvalmistelijoille, tiedottajille, toimittajille, kääntäjille ja kaikille niille, jotka tarvitsevat tietoa siitä, mitkä ovat suositeltavat Kelan hoitaman sosiaaliturvan termit ja mitä ne tarkoittavat. Sanasto voi myös tukea tiedonhallintaa ja auttaa kehittämään tiedonhakua, tiedonsiirtoa, arkistointia ja tiedon mallintamista.

TEPA-termipankissa Kelan sanastosta löytyvät myös automaattisesti kootut käsitesuhteet. Esimerkiksi asumistuki-käsitteen kohdalla on kerrottu sen hierarkkinen yläkäsite sekä lueteltu käsitteet samalla hierarkiatasolla ja hierarkkiset alakäsitteet. Osa näistä tiedoista löytyy käsitekuvauksistakin. Esimerkiksi määritelmästä näkee, että asumistuen yläkäsite on etuus, ja huomautuksessa on kerrottu, mitä asumistukia Kela maksaa. Automaattisesti kootuista käsitesuhteista nämä tiedot saa kuitenkin suoraan.

fi asumistuki; asumisen tuki
sv bostadsbidrag n; stöd n för boende
määritelmä
etuus, jota pienituloinen henkilö tai ruokakunta voi saada suoriutuakseen asumismenoistaan

huomautus
Kelan maksamia asumistukia ovat eläkkeensaajan asumistuki, yleinen asumistuki, opintotuen asumislisä ja sotilasavustuksen asumisavustus.
Asumisen tuki -termi voidaan ymmärtää laajemmin tarkoittamaan myös muuta asumisen tukemista, esimerkiksi asuntolainojen korkovähennystä, valtion myöntämiin asuntolainoihin liittyvää korkotukea, erilaisia investointiavustuksia sekä korjausavustuksia.

definition
förmån som en person eller ett hushåll med låga inkomster kan få för att klara av sina boendeutgifter

anmärkning
Bostadsbidrag för pensionstagare, allmänt bostadsbidrag, studiestödets bostadstillägg och bostadsunderstöd i samband med militärunderstöd är bostadsbidrag som FPA betalar.
Termen stöd för boende kan uppfattas bredare så att den avser också andra stödformer som gäller boende, t.ex. ränteavdrag för bostadslån, räntestöd för bostadslån som staten beviljat, olika investeringsbidrag samt reparationsunderstöd.

Käsitekaaviot: Asumisen tuet ja Asunnot.
Begreppsdiagram: Bostadsbidrag och Bostäder.
Lähde: Kelan terminologinen sanasto – Etuuksiin liittyvät käsitteet, 4. laitos (TSK 49, 2017)

automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: etuus
Käsitteitä samalla hierarkiatasolla: lakisääteinen etuus, huomioon otettava etuus, estävä etuus, suojattu etuus, orvonetuus, lapsikorotus, hoitoetuus, päiväraha, tartuntatautietuus, vammaisetuus, kuntoutusetuus, eläke, maahanmuuttajan erityistuki, rintamalisä, ylimääräinen rintamalisä, pitkäaikaistyöttömien eläketuki, erilainen etuus, opintoetuus, opintotuki ja sotilasavustus
Hierarkkiset alakäsitteet: eläkkeensaajan asumistuki, yleinen asumistuki, opintotuen asumislisä ja sotilasavustuksen asumisavustus

Asumistuki on hyvä esimerkki siitä, että sanastoa on syytä päivittää. Suomessa vuokralla asuvien opiskelijoiden opintotuen asumislisä nimittäin poistuu 31.7.2017. Elokuun alusta alkaen nämä opiskelijat voivat saada yleistä asumistukea.

Kelan terminologinen sanasto on julkaistu sekä Sanastokeskus TSK:n että Kelan sivuilla PDF-muodossa, ja sen sisältö on viety myös osaksi Sanastokeskus TSK:n TEPA-termipankkia.

Kirjoittajasta:
Sirpa Suhonen on Sanastokeskus TSK:n terminologi, joka on osallistunut Kelan terminologisen sanaston laatimiseen projektin alusta asti.

Lisää uusi kommentti

Filtered HTML

  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.