Euroopan komission vierailevana kääntäjänä Suomessa

Saila Rinne

Euroopan komission käännöstoimen pääosaston (DGT) kääntäjillä on mahdollisuus hakea kääntäjien vierailuohjelman (Visiting Translator Scheme, VTS) kautta 1–4 viikon pituiselle vierailulle kotimaahansa tai johonkin muuhun EU:n jäsenvaltioon. Vierailun tarkoituksena voi olla esimerkiksi oman työn esittely, tutustuminen kollegojen työhön jäsenvaltion hallinnossa, verkostoituminen asiantuntijoiden kanssa tai opiskelu ja opetustehtävät yliopistossa.

Tein itse VTS-vierailun Suomeen alkusyksystä 2012. Tavoitteenani oli saada entistä parempi käsitys käännös- ja sanastotyöstä keskeisissä suomalaisissa alan organisaatioissa. Pyrin rakentamaan vierailuohjelmani sekä sanastotyön että käännöstoiminnan käsittäväksi tasapainoiseksi yhdistelmäksi, joka vastaisi omaa toimenkuvaani komission terminologina.

Kahdeksan työpäivää kestäneellä vierailullani tutustuin ennen kaikkea terminologien työtehtäviin valtioneuvoston kanslian (VNK) kielipalvelussa. Toisaalta myös esittelin komission työtä VNK:n tiloissa kielipalvelun henkilöstölle sekä paikalle kutsutuille eri ministeriöiden kieliasiantuntijoille ja muille virkamiehille. Esitelmieni aiheina olivat DGT:n ja sen suomen kieliosaston yleisesittely, terminologinen työ DGT:ssä sekä lainsäädäntömenettelyn haasteet kääntäjän ja asiantuntijan näkökulmasta. Jokaisessa tilaisuudessa syntyi mukavasti keskustelua, ja yhtymäkohtia Suomen valtionhallinnon ja komission välillä löytyi monin paikoin.Vierailuohjelmaani sisältyi myös päivän mittainen tutustumiskäynti Sanastokeskus TSK:hon sekä puolen päivän tilaisuus Suomen Pankissa.

Komissiossa tehdään kääntämislähtöistä terminologista työtä

Lainsäädäntöaloitteiden tekijänä komissio tuottaa usein tekstejä, joissa esiintyviä termejä ei ole aiemmin käytetty EU-säädöksissä eikä aina muissakaan teksteissä. Lisäksi perussäädöksistä johdetuissa komission omissa täytäntöönpanosäädöksissä käsitellään terminologisesti haastavia teknisiä yksityiskohtia. Kääntäjät turvautuvatkin usein asiantuntijoiden apuun hankalia termejä selvittäessään.

Käännöstoimen pääosaston terminologien tehtävänä on auttaa kääntäjiä termiselvityksissä ja kirjata selvitysten tuloksia toimielinten yhteiseen monikieliseen IATE-termitietokantaan. Terminologisen työn asemaa DGT:ssä on viime vuosina vahvistettu, ja vuoden 2012 alusta kaikilta kieliosastoilta on edellytetty vähintään kahden henkilötyövuoden panostamista terminologin tehtäviin. Suomen kieliosastolla toimii tällä hetkellä yksi kokoaikainen terminologi ja neljä osa-aikaisesti terminologin tehtäviä hoitavaa kääntäjää. 

DGT:ssä toimii myös erillinen terminologian koordinointiyksikkö, joka hallinnoi monikielisiä terminologiahankkeita, huolehtii hankkeiden seurannasta, raportoi vuotuisessa työohjelmassa asetettujen tavoitteiden täyttymisestä ja tekee yhteistyötä muiden EU-toimielinten koordinointiyksiköiden kanssa. Se myös kutsuu DGT:n kieliosastojen terminologit koolle noin kahden kuukauden välein keskustelemaan terminologiaan liittyvistä ajankohtaisista aiheista.

DGT:n vuotuisen terminologian työohjelman valmistelussa otetaan huomioon sekä komission vahvistamat poliittiset painopisteet kyseiselle vuodelle että kääntäjiltä ja terminologeilta saadut ehdotukset. Ennalta sovitun rungon lisäksi työohjelmaan sisältyy myös joustava osio, jotta voidaan vastata vuoden mittaan esille nouseviin tarpeisiin. Joustovaran ansiosta käännettäviksi tulevista teksteistä voidaan milloin tahansa poimia termejä monikieliseen hankkeeseen jo ennen kääntämistä tai käännöstyön aikana. 

Monikielisten terminologiahankkeiden kaikki käsitteet liittyvät joko tuleviin, meneillään oleviin tai valmiiksi saatuihin komission käännöstoimeksiantoihin. Terminologinen työ pyritään siis tuomaan mahdollisimman lähelle kääntämistä.

Keskitetty termitietokanta takaa yhtenäisen termistön

Johdonmukainen ja selkeä termistö parantaa sekä lähtötekstien että käännösten laatua ja ymmärrettävyyttä. Termistön asema laatutekijänä korostuu erikoisalojen sanastoa sisältävissä asiakirjoissa, ja sanoman yhtenäinen välittyminen useiden eri asiakirjojen kautta varmistetaan parhaiten luomalla avainkäsitteistä hyvin dokumentoituja termitietueita mahdollisimman avoimeen keskitettyyn termitietokantaan, komission tapauksessa IATE-termitietokantaan.

IATE-tietokannan päivittäminen ei perustu yksinomaan kääntäjiltä tuleviin termikyselyihin, vaan IATE-tietueita täydennetään ja kehitetään järjestelmällisesti monikielisissä terminologiahankkeissa, joihin DGT:n kaikkien kieliosastojen terminologit osallistuvat. Hankkeiden tavoitteena on laatia eri aloilta laadukkaita termitietueita, jotka sisältävät termien ja lähdetietojen lisäksi määritelmiä, huomautuksia ja otteita termien käyttökonteksteista kaikilla EU:n virallisilla kielillä.

Terminologit tekevät yhteistyötä myös EU:n toimielinten välillä yhdistellessään IATE-tietokannassa yhdestä käsitteestä esiintyviä useita termitietueita. Yhdistämisen tulokset näkyvät kuitenkin hitaasti 1,3 miljoonan tietueen massassa.

IATE-tietokannan etuna on sen reaaliaikainen päivittyminen EU:n toimielimissä: esimerkiksi komission säädösehdotusta varten selvitetyt ja tietokantaan syötetyt termitietueet ovat heti nähtävissä myös unionin neuvostossa ja EU-parlamentissa. Julkinen käyttöliittymä (http://iate.europa.eu/) päivittyy noin kahden kuukauden välein.

Vierailun antia

Monet eroista komission ja Suomen-vierailukohteideni välillä niin käännöstoiminnassa kuin terminologiatyössäkin juontavat juurensa toiminnan mittakaavaan: kielten ja aihealueiden kirjo, käännettävät sivumäärät, henkilöstömäärä, termitietokannan koko jne. ovat komissiossa sellaiset, että käytettävissä on enemmän keskitettyjä tukipalveluja. Toisaalta laajuuden takia samaan lopputulokseen pääsy on usein monimutkaisempaa kuin pienemmissä organisaatioissa. Tiedonvaihto lisää kuitenkin aina ymmärrystä, eivätkä kaikki hyvät käytännöt ole sidoksissa organisaation kokoon.

Sanastokeskus TSK:n sanastohankkeet ja Suomen valtionhallinnon hankkeet lausuntokierroksineen ovat malliesimerkkejä ammattimaisesta sanastotyöstä, joka luo pohjan selkeälle virkakielelle myös käännöksissä. Toisin kuin edellä mainituissa hankkeissa, komission terminologiahankkeissa ei laadita käsitekaavioita eikä IATE-tietokannasta pystytä tuottamaan materiaalia, jossa käsitteiden väliset suhteet otettaisiin huomioon. Komission terminologinen työ palveleekin parhaiten kääntäjien tarpeita, ja sen lähtökohtana on asiakirjakohtainen termien poiminta.Vierailuni aikana sain kuitenkin hyödyllisen muistutuksen siitä, ettei käsitteiden liittymistä toisiinsa tai laajempien kokonaisuuksien hahmottamista pidä unohtaa myöskään asiakirjapohjaisissa terminologiahankkeissa.

Komission, TSK:n ja VNK:n sanastotyötä yhdistää se, että työn tuloksia tarjotaan vapaasti kenen tahansa käytettäväksi. EU:n toimielimet tarjoavat terminologisen työnsä tuloksia kaikkien nähtäville julkisen IATE-käyttöliittymänsä kautta, ja TSK:n ja VNK:n termipankit ja sanastot palvelevat kotimaisten käyttäjien ohella myös EU:n toimielinten kääntäjiä ja virkamiehiä. Jotta terminologisen työn tulokset tulisivat mahdollisimman laajalti käyttöön, tarvitaan julkisten termitietokantojen lisäksi säännöllistä tiedonvaihtoa ja viestintää EU:n ja kansallisten tahojen terminologiahankkeista ja muista terminologiaan liittyvistä asioista. VTS-vierailuni palvelikin juuri tätä tavoitetta.

Vierailuni ansiosta pääsin tutustumaan kollegoihin Suomessa, joten yhteydenpito on jatkossa entistä helpompaa. Sain runsaasti hyödyllistä tietoa käännös- ja terminologiatyön menetelmistä ja työkaluista, ja jatkotoimia on odotettavissa mm. aiempaa tiiviimmän tiedonvaihdon muodossa. Totesimme yhdessä, että etenkin lainsäädännön tapauksessa kääntämislähtöisessä terminologiatyössä termien selvittely ja tietokantaan kirjaaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa on paras toimintatapa.Kirjoittajasta:
FM Saila Rinne työskentelee Euroopan komission käännöstoimen pääosastossa suomen kieliosaston terminologina toimipaikkanaan Luxemburg.