Pörssitiedottamisen sanasto

Ville Punsar

Pörssitiedottamisen minisanastossa esitellään 11 käsitettä, jotka liittyvät pörssitiedottamiseen ja listayhtiöiden yleisiin viestintävelvoitteisiin. Käsitteistä annetaan ruotsinkieliset vastineet, ja niiden välisiä suhteita havainnollistetaan kaavion avulla.

Idea pörssitiedottamisen sanastoon sai kipinän pro gradu -tutkielmastani, jossa analysoidaan Helsingin pörssiin listattujen yhtiöiden tulosvaroitustiedotteiden ja tiedotteista kertovien uutisten kielellisiä piirteitä ja kokonaisrakenteita. Teoreettiselta suuntaukseltaan tutkielma luokitellaan genreanalyysin piiriin, eivätkä sen tavoitteet varsinaisesti liity terminologiaan tai käsiteanalyysiin. Siitä huolimatta eräs työn keskeisimmistä päätelmistä kietoutuu mielenkiintoisella tavalla terminologisiin viestintäkäytänteisiin: pörssiyhtiöt eivät nimittäin käytä tulosvaroitus-substantiivia tutkimusaineiston pörssitiedotteissa kertaakaan.

Tutkimustyön alkuvaiheessa jouduinkin selvittämään perusteellisesti sitä, mitä tulosvaroituksella oikeastaan tarkoitetaan. Tiedoteaineistoni lisäksi termiä ei mainita lainkaan esimerkiksi arvopaperimarkkinalaissa (746/2012), markkinoiden väärinkäyttöasetuksessa ((EU) N:o 596/2014) tai Helsingin pörssin säännöissä; sen sijaan niissä puhutaan muun muassa sisäpiiritiedosta, (säännöllisestä ja jatkuvasta) tiedonantovelvollisuudesta ja säännellyistä markkinoista, jotka oleellisesti liittyvät tulosvaroitukseen. Maallikon on kuitenkin vaikea hahmottaa niiden ja muiden säätelyteksteissä esiintyvien käsitteiden suhdetta tulosvaroitukseen sen tarkemmin. Muissa yhteyksissä, kuten talousaiheisissa uutisissa, sijoitusanalyyseissä ja Finanssivalvonnan tiedotteissa, tulosvaroitus vaikuttaisi olevan hyvinkin konventionaalinen ja taajaan käytetty käsite. Miksi sitä siis käytetään yhtäällä mutta vältellään toisaalla, ja mikä tulosvaroituksen tarkka määritelmä itse asiassa onkaan?

Yksi pro gradu -työni johtopäätöksistä on, että pörssiyhtiöt välttävät tulosvaroitus-substantiivin käyttöä pörssitiedotteissa sanaan liittyvän negatiivisen assosiaation takia. Käytäntöä ei voi pitää siinä mielessä yllättävänä, että sijoittajaviestinnän yleinen tavoite on saada yritys näyttäytymään arvopaperimarkkinoilla mahdollisimman positiivisessa valossa. Keväällä 2018 Finanssivalvonta kuitenkin huomautti suomalaisia pörssiyhtiöitä siitä, että tulosvaroitus-sanaa ei saa korvata pörssitiedotteissa esimerkiksi (neutraalimmalla) ennakkotieto-sanalla, kun kyse on tulosvaroituksesta. Sittemmin yhtiöt vaikuttavat alkaneen käyttää tulosvaroitus-sanaa tiedotteissaan aiempaa useammin.

Pörssitiedottamisen sanastossa tulosvaroitus määritellään sellaiseksi listayhtiön julkaisemaksi tiedotteeksi, ”jossa yhtiö kertoo liiketoiminnan kehitystä tai tulevaisuudennäkymien olennaista muutosta koskevan sisäpiiritiedon”. Tulosvaroitus on yleiseen kielenkäyttöön vakiintunut nimitys tietynlaiselle (julkaistulle) sisäpiiritiedolle. Talouteen ja tulevaisuudennäkymiin liittyvän sisäpiiritiedon lisäksi on kuitenkin olemassa myös monenlaista muuta sisäpiiritietoa, kuten listayhtiöstä tehtävät ostotarjoukset, merkittävät yritysjärjestelyt tai vaikkapa markkinahuhut tai tietovuodot. Säätelytekstit määräävät, että kaikki yhtiötä koskeva ja sen rahoitusvälineen hintaan todennäköisesti vaikuttava sisäpiiritieto tulee julkaista, mutta tulosvaroitus-nimen käytöstä teksteissä ei sanota mitään.

Tulosvaroitus-käsitteen lisäksi pörssitiedottamisen sanastossa selvitetään myös muiden pörssitiedottamiseen kytkeytyvien käsitteiden välisiä suhteita. Tärkeä on esimerkiksi eronteko listayhtiön ja pörssiyhtiön välillä: listayhtiö voi olla kaupankäynnin kohteena joko säännellyllä markkinalla (Suomessa Helsingin pörssi) tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä (Suomessa First North Finland MTF), kun taas pörssiyhtiö viittaa nimenomaan pörssiin listattuun yhtiöön. Jatkuva tiedonantovelvollisuus puolestaan velvoittaa kaikkia listayhtiöitä julkaisemaan tulosvaroituksen, jos edellytykset siihen täyttyvät, mutta ainoastaan pörssiyhtiön on tehtävä se pörssitiedotteella. Käsitesuhteita havainnollistetaan sanastoon liitetyllä kaaviolla, joka ei kuitenkaan ole tyhjentävä suhteiden moninaisuuden vuoksi.

Sanaston pääasiallisina lähteinä on käytetty pro gradu -tutkielmani lisäksi arvopaperimarkkinalakia (746/2012), markkinoiden väärinkäyttöasetusta ((EU) N:o 596/2014), Helsingin pörssin sääntöjä (PDF), Finanssivalvonnan verkkosivuja sekä Sanastokeskus TSK:n ylläpitämää Pankki- ja rahoitussanastoa. Arvokkaita kommentteja sanastosta antoi Suomen Pankin Eija Puttonen – kiitos näkemyksistäsi!

1
sijoittajaviestintä; sijoittajasuhteet pl
sv investerarrelationer pl
arvopaperimarkkinoilla kaupankäynnin kohteena olevaa yhtiötä ja sen toimintaympäristöä käsittelevä viestinnän ja vuorovaikutuksen kokonaisuus

Pörssiyhtiön sijoittajaviestinnän tavoitteena on tuottaa täsmällistä ja ajantasaista tietoa, jotta yhtiö voidaan hinnoitella arvopaperimarkkinoilla mahdollisimman totuudenmukaisesti.

Pörssiyhtiön sijoittajaviestintä koostuu tiedonantovelvollisuuden täyttämiseen tähtäävästä pörssitiedotteiden julkaisemisesta, markkinointityyppisestä lehdistötiedotteiden julkaisemisesta ja muusta sähköisestä viestinnästä sekä esimerkiksi yhtiökokousten ja pääomamarkkinapäivien kaltaisista tapahtumista ja tilaisuuksista, joissa yhtiön edustajat tapaavat sijoittajia ja muita sidosryhmiä.

2
listayhtiö
sv noterat bolag n
arvopaperin liikkeeseenlaskija, jonka arvopaperi on kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä

Suomessa säännellyn markkinan ylläpitäjä on pörssi.

3
pörssiyhtiö
sv börsbolag n
listayhtiö, jonka liikkeeseen laskema osake on kaupankäynnin kohteena pörssissä

4
tiedonantovelvollisuus
sv informationsskyldighet
listayhtiön velvollisuus julkaista säänneltyjä tietoja siten, että ne ovat kaikkien arvopaperimarkkinoilla toimivien käytettävissä samanaikaisesti

Pörssiyhtiön pitää julkaista tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluva tieto pörssitiedotteena.

Pörssiyhtiön tiedonantovelvollisuus perustuu arvopaperimarkkinalakiin (746/2012), markkinoiden väärinkäyttöasetukseen ((EU) N:o 596/2014) sekä kauppapaikan sääntöihin.

5
säännöllinen tiedonantovelvollisuus
sv regelbunden informationsskyldighet
säännönmukaista taloudellista raportointia koskeva tiedonantovelvollisuus

Pörssiyhtiön säännöllinen tiedonantovelvollisuus käsittää puolivuosikatsauksen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilinpäätöstiedotteen julkistamisen. Yhtiö voi myös vapaaehtoisesti julkaista osavuosikatsauksen tai lyhyemmän taloudellisen katsauksen tilikauden kolmelta ja yhdeksältä kuukaudelta.

6
jatkuva tiedonantovelvollisuus
sv fortlöpande informationsskyldighet
liiketoiminnassa ja liiketoimintaympäristössä tapahtuvien muutosten ajantasaista raportointia koskeva tiedonantovelvollisuus

Jatkuva tiedonantovelvollisuus käsittää ennen kaikkea sisäpiiritiedon sekä muiden sääntelyn edellyttämien tietojen julkistamisen.

7
säännellyt tiedot pl
sv obligatorisk information
listayhtiön julkistettaviksi säädetyt tiedot

Säännellyt tiedot liittyvät arvopaperien yleiseen liikkeeseen saattamiseen, tiedonantovelvollisuuteen, julkisiin ostotarjouksiin sekä arvopaperimarkkinoiden väärinkäytön estämiseen ja valvontaan.

Säänneltyjen tietojen julkistaminen perustuu arvopaperimarkkinalakiin (746/2012), markkinoiden väärinkäyttöasetukseen ((EU) N:o 596/2014) sekä kauppapaikan sääntöihin.

8
pörssitiedote
sv börsmeddelande n
pörssiyhtiön julkaisema tiedote, jossa yhtiö kertoo säänneltyjä tietoja

Pörssitiedotteen julkaiseminen perustuu tiedonantovelvollisuuteen.

Pörssitiedotteita ovat esimerkiksi tulosvaroitus ja tilinpäätöstiedote.

9
tilinpäätöstiedote
sv bokslutskommuniké
listayhtiön julkaisema tiedote, jossa yhtiö esittää tilinpäätöksensä pääkohdat

Suomessa pörssiyhtiön pitää julkaista tilinpäätöstiedote pörssitiedotteena.

10
tulosvaroitus
sv vinstvarning; resultatvarning /FI/
listayhtiön julkaisema tiedote, jossa yhtiö kertoo liiketoiminnan kehitystä tai tulevaisuudennäkymien olennaista muutosta koskevan sisäpiiritiedon

Jos listayhtiön liiketoiminta kehittyy ennakoitua heikommin, tulosvaroitus on negatiivinen. Jos liiketoiminta kehittyy ennakoitua paremmin, tulosvaroitus on positiivinen.

Suomessa pörssiyhtiön pitää julkaista tulosvaroitus pörssitiedotteena.

11
sisäpiiritieto
sv insiderinformation

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) N:o 596/2014) mukaan sisäpiiritieto on rahoitusvälineen liikkeeseenlaskijaan liittyvää ja rahoitusvälineen hintaan vaikuttavaa täsmällistä tietoa, joka pitää julkaista mahdollisimman pian.

Listayhtiötä koskeva sisäpiiritieto voi liittyä esimerkiksi merkittäviin yritysjärjestelyihin, ostotarjouksiin tai yhtiön tulevaisuudennäkymien muutokseen.

Pörssitiedottamisen käsitejärjestelmä
Kaavio: Pörssitiedottaminen

Kirjoittajasta:
Ville Punsar työskentelee Sanastokeskuksessa määräaikaisena terminologina. Hänen suomen kielen oppiaineeseen kuuluva pro gradu -tutkielmansa valmistui marraskuussa 2019.

Lisää uusi kommentti

Filtered HTML

  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.